TITULARIZARE 2018, EDU.ro: Subiecte și bareme, publicate online. Emoții mari pentru profesori UPDATE

 
Subiecte Titularizare 2018
Subiecte Titularizare 2018

TITULARIZARE 2018, EDU.ro: Peste 31 de mii de candidati susțin astăzi examenul de titularizare, în încercarea de a prinde un post de profesor titular sau de educator. Examenul de TITULARIZARE durează 4 ore, iar profesorii trebuie să obțină nota 7 pentru a promova. Pe titularizare.edu.ro, vei afla subiectele și baremele, dar și pe realitatea.net. Au fost publicate SUBIECTELE ȘI BAREMELE! TITULARIZARE 2018, EDU.ro: În toată țara sunt doar 4502 posturi didactice vacante pe perioadă nedeterminată, iar dintre ele, peste 1148 sunt în mediul rural. Cele mai multe posturi vacante pentru angajare sunt de educatori sau profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.094), învățători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (882), muzică instrumentală (274) și educaţie fizică şi sport (287). Cea mai mare concurență la TITULARIZARE 2018 este pentru catedrele de Limba și literatura română/pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii (5.405), limba și literatură română/elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar (4.176), limba și literatura română (2.735), educație fizică și sport (2.548) și limba și literatura engleză (1.877).

TITULARIZARE 2018, EDU.ro: Condiţii de repartizare:

– datele candidaţilor trebuie să existe în sistemul informatic;

– se va realiza corespondenţă între datele candidatului şi datele postului solicitat – repartizarea va fi posibilă numai dacă nu apar motive de invalidare;

– pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante publicate pentru concurs care necesită probă practică/orală, candidaţii trebuie să fi promovat această probă;

– pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care necesită atestate/avize suplimentare, candidaţii trebuie să posede atestatele/avizele necesare, depuse la dosarele de înscriere ale candidaţilor în perioadele de înscriere şi validare a fişelor, conform Calendarului; excepţie fac avizele eliberate de conducerile unităţilor de învăţământ particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din aceste unităţi de învăţământ care pot fi prezentate şi în timpul şedinţelor de repartizare; alte situaţii excepţionale se rezolvă numai cu avizul Ministerului Educaţiei Naţionale;

– este obligatorie prezenţa acestor candidaţi la şedinţele de repartizare sau a persoanelor împuternicite prin procură notarială în original de către candidaţi. În cazul în care candidatul nu este prezent personal sau printr-un împuternicit la şedinţele de repartizare, cererea acestuia nu se soluţionează.

TITULARIZARE 2018, EDU.ro: În data de 25 iulie 2018 se realizează repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte) pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizaţi pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs.

Lista cuprinzând candidaţii ierarhizaţi în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs, se face publică, prin afişare la sediul centrului de repartizare, doar în ziua repartizării: 25 iulie 2018.

La şedinţele de repartizare organizate de inspectoratele şcolare din data de 26 iulie 2018 participă:

– cadrele didactice titulare a căror restrângere de activitate nu a fost soluţionată prin transfer, la nivelul localităţii/municipiului Bucureşti şi al judeţului, conform art. 48 alin. (1) din Metodologie, precum şi cadrele didactice care au intrat în restrângere de activitate după etapa de soluţionare a restrângerilor de activitate, care au depus cereri în vederea soluţionării restrângerii de activitate prin detaşare în interesul învăţământului, până la data de 23 iulie 2018;

– cadrele didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional – sesiunea 2018 şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizate pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, pe discipline de concurs, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 66 alin. (4) – (7) din Metodologie.

TITULARIZARE 2018, EDU.ro: În data de 26 iulie 2018, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se ocupă în ordine, astfel:

Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, ca urmare a soluţionării cererilor de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată, înregistrate la nivelul inspectoratului şcolar până la data de 23 iulie 2018. în următoarea ordine:

– în cadrul unităţii/unităţilor de învăţământ în care cadrul didactic este titular, în ordinea descrescătoare a punctajului;

– la nivelul consorţiului şcolar, cu respectarea prevederilor prevăzute în Notă, în ordinea descrescătoare a punctajului;

– la nivelul aceleiaşi localităţi, cu respectarea prevederilor prevăzute în Notă, în ordinea descrescătoare a punctajului;

– la nivelul judeţului, cu respectarea prevederilor prevăzute în Notă, în ordinea descrescătoare a punctajului;

– soluţionarea restrângerii de activitate în alte judeţe, cu respectarea prevederilor prevăzute în Notă, în ordinea descrescătoare a punctajului.

La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a soluţionării cererilor de detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere nesoluţionată, în situaţiile prevăzute la punctul 2.1. lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare în specialitatea postului/catedrei solicitat(e) conform documentului de numire/transfer/repartizare în învăţământ.

Repartizarea cadrelor didactice titulare în învăţământul preuniversitar anterior înscrierii la concurs, care au participat la concursul naţional – sesiunea 2018, şi au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), calculată conform art. 53 alin. (8) din Metodologie cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 66 alin. (4) – (7) din Metodologic, pe posturi didactice/catedre vacante indiferent de viabilitatea acestora.

În cadrul acestei etape, cadrele didactice titulare pot opta şi pentru ocuparea de catedre vacante constituite în 2-3 unităţi de învăţământ şi/sau din 2-3 discipline.

Astfel, se pot face asocieri între datele unui candidat şi 2-3 catedre vacante incomplete, fără a depăşi 20 de ore pentru profesori, respectiv 24 de ore pentru profesori de instruire practică/maiştri instructori. În situaţia repartizării pe o catedră vacantă constituită din 2-3 discipline, disciplina/disciplinele cu ponderea cea mai mare de ore în catedră trebuie să fie în concordanţă cu disciplina de concurs.

Listele cuprinzând cadrele didactice titulare ierarhizate în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare/punctajelor, pe discipline de concurs, se fac publice, prin afişare la sediul centrului de repartizare, doar în ziua repartizării, 26 iulie 2018.

CALENDAR TITULARIZARE 2018:

10 mai-29 iunie: organizarea și desfășurarea inspecțiilor speciale la clasă şi a probelor practice/orale pentru concursul naţional.

5-9 iulie: Validarea înscrierii la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice, prin semnătură, de către absolvenții promoției 2018 /absolvenţii 2018 ai programelor de pregătire psihopedagogică

11 iulie: proba scrisă

17 iulie: comunicarea rezultatelor

17-18 iulie: depunerea contestaţiilor

24 iulie: comunicarea rezultatelor finale

25 iulie: Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7 (şapte), pe posturi didactice vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare.

26 iulie: Repartizarea candidaţilor cu statut de cadre didactice titulare anterior înscrierii la concurs, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte), pe posturi didactice/catedre vacante, indiferent de viabilitatea acestora, la nivelul judeţului în care au susţinut proba practică sau inspecţia specială la clasă în profilul postului, indiferent de judeţul în care au susţinut proba scrisă, ierarhizați pe o listă unică, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare, cu păstrarea statutului de cadru didactic titular.

27 iulie: şedinţă de repartizare – soluționarea cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ şi a cererilor de pretransfer prin schimb de posturi

30 iulie-1 august: Înregistrarea, în mod excepţional pentru candidaţii care nu au depus dosare în perioada 20 aprilie – 3 mai 2018, la inspectoratele școlare, a dosarelor de înscriere, însoțite de documentele solicitate în acestea, pentru angajare pe perioadă determinată

31 iulie: Validarea de către consiliul de administrație al inspectoratului școlar a listelor finale cuprinzând personalul didactic titular pensionat care a avut calitatea de titular, care nu a depășit cu 3 ani vârsta de pensionare raportată la data de 1.09.2018 și care a solicitat reîncadrarea în funcția de personal didactic.

2 august: Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

– cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;

– cererilor de reîncadrare în anul școlar 2018-2019 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular;

– cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru suplinitorii calificaţi care se încadrează în prevederile art. 81 din Metodologie.

Până în 3 august: Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră în urma şedinţelor din 25-26 iulie 2018. (27 iulie – 3 august 2018)

TITULARIZARE 2018, EDU.ro: POSTURI VACANTE PENTRU DASCĂLI 

Total: 4.502 posturi didactice 

3.354 posturi didactice în mediul urban 

1.148 posturi didactice în mediul rural 

TITULARIZARE 2018, EDU.ro: POSTURI VACANTE ÎN FUNCȚIE DE DISCIPLINE 

educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română 1.094 

învățători/profesori pentru învăţământ primar în limba română 882

muzică instrumentală 274 

 

TITULARIZARE 2018, EDU.ro: Anul trecut, doar 47,63% dintre profesori au promovat examenul de Titularizare

Anul trecut, rata de promovare a examenului de titularizare a crescut cu 1,90 de procente după reevaluarea lucrărilor contestate, astfel încât 47,63% dintre candidaţi au obţinut note egale sau mai mari de 7, anunţă Ministerul Educaţiei Naţionale.

Conform sursei citate, aproape 1.400 de candidaţi au primit note mai mici, după ce au depus contestaţii, iar lucrările lor au fost din nou analizate.

Subiecte Titularizare 2018. „Acelaşi proces de reevaluare a condus la scăderea notelor din segmentul 5-6,99 (de la 33,08% la 33,07%), respectiv a notelor sub 5 (de la 21,19% la 19,29%). În total au fost depuse 3.804 contestaţii (18,32% din totalul lucrărilor evaluate iniţial). În cazul a 3.659 de contestaţii (96,19%) notele au fost modificate astfel: pentru 2.278 de lucrări contestate, notele iniţiale au fost mărite, în timp ce pentru 1.381 de lucrări notele iniţiale au fost micşorate”, potrivit reprezentanţilor ministerului.

În urma afişării rezultatelor finale s-a stabilit că: 118 candidaţi au obţinut nota 10, 9.772 de candidaţi au obţinut note între 7 şi 9,99, 6.876 de candidaţi - note între 5 şi 6,99, iar 4.006 candidaţi - note între 1 şi 4,99. Din promoţia curentă, 44,64% dintre candidaţi au obţinut note peste 7, iar 32,92% - note între 5 şi 6,99.

„Cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 s-a înregistrat în judeţul Cluj (58,9%), iar cel mai scăzut, în judeţul Călăraşi (25%). În Capitală procentul s-a situat la 55,02% (cel mai ridicat fiind în sectorul 4 - 67%)”, precizează MEN.

La proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 23.816 candidaţi.

Un număr de 2.972 de candidaţi s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 30 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă, iar lucrările a cinci candidaţi au fost anulate la centrele de concurs din motive legate de nerespectarea metodologiei. Alte 40 de lucrări au fost anulate în centrele de evaluare, astfel că numărul total al lucrărilor notate a fost de 20.763.

Subiecte Titularizare 2018. Repartizarea pe posturi titularizabile (angajare pe perioadă nedeterminată) a candidaţilor care au obţinut note peste 7 sau egale cu 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului va avea loc miercuri în şedinţe de repartizare organizate de inspectoratele şcolare judeţene.

La nivel naţional sunt disponibile 4.930 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile), cu 508 mai multe decât anul trecut (4.422). Dintre acestea, 2.861 de posturi didactice/catedre vacante sunt în mediul urban şi 1.691 în mediul rural.

Candidaţii care au obţinut minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului vor fi angajaţi pe perioadă determinată (suplinitori). În acest an au fost publicate 58.486 de posturi didactice/catedre vacante şi rezervate (31.782 în mediul urban şi 26.704 în mediul rural).

Din promoţia de absolvenţi ai anului 2017 au fost prezenţi 3.251 de candidaţi, adică 83,29% din cei 3.903 care s-au calificat pentru a susţine proba.

"Precizăm că pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului", conform Ministerului Educaţiei.

18,32% dintre candidaţii la proba scrisă a examenului de Titularizare au depus contestaţii, potrivit unui anunţ postat săptămâna trecută pe Facebook de către ministrul Educaţiei Naţionale, Liviu Pop.

"Situaţia la finalizarea etapei de depunere a contestaţiilor la notele obţinute la proba scrisă pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, la data de 19 iulie 2017, ora 19:30 este următoarea:

- 20.763 - candidaţi cu note la probă scrisă;

- 18,32% - procentul candidaţilor care au depus contestaţii (3.804 candidaţi)", a scris Liviu Pop, pe pagina sa de Facebook.

Dintre aceştia, 6 (0,16%) candidaţi au luat note între 9,50 şi 9,99 la proba scrisă şi 312 (8,20%) — note între 7,00 şi 9,49. Totodată, au depus contestaţie 1.488 (39,13%) de candidaţi cu note între 5,00 şi 6,99 şi 1.998 (52,52%), cu note sub 5.

Potrivit ministrului Educaţiei, cele mai multe contestaţii au fost depuse în judeţul Mehedinţi, respectiv 26,55% şi cele mai puţine la Cluj , 13,52%.

45,73% dintre dascăli au obţinut nota 7 sau peste la examenul naţional de Titularizare 2017, necesară pentru angajarea pe perioadă nedeterminată, în creştere cu 1,30% faţă de anul trecut, potrivit primelor rezultate anunţate de Ministerul Educaţiei.

Bătălie mare, în Dolj, pentru un loc la catedră. Peste o mie de dascăli dau examen de titularizare

Peste o mie de dascăli doljeni susțin, miercuri, proba scrisă a examenului de titularizare. Pentru a deveni titulari pe post, candidații trebuie să obţină minimum nota 7 la această testare scrisă. Ca în fiecare an, cea mai mare problemă este numărul mic de catedre comparativ cu cel al candidaţilor, potrivit realitateadecraiova.net. 

După ce elevii au terminat cu evaluarea națională, respectiv cu sesiunea din iunie-iulie a examenului de bacalureat, a venit și rândul dascălilor doljeni să treacă prin febra examenelor. Cadrele didactice, promoţia 2018, sau suplinitori din anii anteriori vor trebui să se prezinte, azi, la testul scris, nota obţinută având o pondere de 75% în media de repartizare. Diferenţa o asigură notele luate cu ocazia susţinerii inspecţiilor de la clasă. Condiţia angajării pe perioada nedeterminată (titularizare) este ca respectivul candidat să obţină minimum nota 7 atât la proba scrisă, cât şi la proba practică şi/sau inspecţia specială la clasă.

În județul Dolj, anul acesta sunt 66 de catedre, la discipline precum: limba română, matematică, educaţie fizică şi sport, limba şi cultură engleză, cultură civică, judo, carting, fizică, dar şi la muzică instrumentală şi instruire practică. Foarte multe persoane s-au înscris pentru posturile de educator, fiind 248 de candidaţi pe listă. Potrivit reprezentanţilor Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj, aici sunt opt catedre vacante pe perioadă de patru ani şi alte 80 de posturi vacante sau rezervate pentru un an. Bătălie mare va fi şi pentru un post de învăţător, fiind 112 candidaţi şi cinci posturi pe patru ani. De asemenea, la limba şi literatura română sunt 93 de înscrişi şi un singur post. 

În total, în judeţul Dolj s-au înscris, în vederea susţinerii examenului de titularizare, nu mai puţin de 1.111 candidaţi. Potrivit purtătorului de cuvânt al ISJ Dolj, Nicoleta Lițoiu, au fost constituite patru centre de examen, toate în Craiova. 

Veste bună pentru profesori! Valabilitatea examenului de Titularizare a crescut

 

Fișiere din articol:

Subiecte pe aceeași temăAdaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?