Coronavirus - România: 28166 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Bacalaureat 2018. Tot ce trebuie să ştii despre BACALAUREAT 2018: calendar, subiecte, regulament

Monday, 23 April 2018, 17:53 Sursă: REALITATEA.NET

Bacalaureat 2018. Elevii de clasa a XII-a au susţinut, în 2018, mai devreme probele de competenţe la Bacalaureat 2018. Astfel, probele de testare a competentelor au avut loc în februarie 2018, urmând ca examenele scrise din cadrul examenului de BACALAUREAT 2018 să înceapă pe 25 iunie 2018.

Bacalaureat 2018. Calendar BACALAUREAT 2018

Bacalaureat 2018. Prima probă scrisă de la BACALAUREAT 2018 - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă - Eb) este programată marți, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă de la Bacalaureat 2018, proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed), se va desfășura joi, 28 iunie.

Afișarea primelor rezultate la BACALAUREAT 2018 are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) și este urmată de depunerea contestațiilor la BACALAUREAT 2018 (orele 12:00 - 16:00). În perioada 5 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile depuse, în timp ce afișarea rezultatelor finale la BACALAUREAT 2018 este prevăzută pentru data de 9 iulie.

BACALAUREAT 2018. Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune s-au făcut în săptămâna 29 ianuarie - 2 februarie 2018.

Cursurile pentru clasele a XII-a, cei care susţine examenul de BACALAUREAT 2018, se încheie vineri, 25 mai. 

Calendar BAC 2018. Când încep probele scrise la Bacalaureat 2018

BACALAUREAT 2018. A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are următoarea structură:

10 - 13 iulie: înscrierea candidaților la BACALAUREAT 2018 sesiunea a II-a

27 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

20 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă la BACALAUREAT 2018

21 august: limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă la BACALAUREAT 2018

22 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă la BACALAUREAT 2018

23 august: proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă la BACALAUREAT 2018

24 & 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august: evaluarea competențelor digitale - proba D

30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională -proba C

1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor la BACALAUREAT 2018

(orele 12:00 - 16:00)

2 - 5 septembrie: rezolvarea contestațiilor la BACALAUREAT 2018

6 septembrie: afișarea rezultatelor finale la BACALAUREAT 2018

MODELE DE SUBIECTE la MATEMATICĂ - ce s-a dat simulare BACALAUREAT 2018

MODELE DE SUBIECTE la ISTORIE - ce s-a dat simulare BACALAUREAT 2018

MODELE DE SUBIECTE la ROMÂNĂ- ce s-a dat simulare BACALAUREAT 2018

MODELE DE SUBIECTE la GEOGRAFIE, CHIMIE, FIZICĂ, BIOLOGIE, ANATOMIE - ce s-a dat simulare BACALAUREAT 2018

BACALAUREAT 2018: Regulament

Absolvenţii de liceu promovează examenul de BACALAUREAT 2018 dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 (şase) la probele scrise.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu au reuşit să obţină note la fiecare materie peste 5 sau nu au obţinut o media peste nota 6 la BACALAUREAT 2018 , precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Rezultatele examenului naţional de BACALAUREAT 2018 sunt publice.

(w500) BACALAUREA

Pentru comunicarea rezultatelor finale ale BACALAUREATULUI 2018 se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media generală, acolo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: „reuşit"/„respins"/„neprezentat"/„eliminat din examen”.

BACALAUREAT 2018- Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de BACALAUREAT 2018.

Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila BACALAUREAT 2018.

În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate iniţiale au fost contestate, se înaintează, prin delegat, comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti. Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. 

Încă o PROBĂ OBLIGATORIE la examenul de Bacalaureat

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

Nota definitivă la BACALAUREAT 2018 nu se mai modifică

Nota definitivă la BACALAUREAT 2018, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Comisiile de BACALAUREAT 2018 din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Rezultatele la contestaţii la BACALAUREAT 2018 se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de BACALAUREAT 2018.

Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, implicat în desfăşurarea examenului de bacalaureat răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor care le revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

În cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota iniţială şi nota obţinută la contestaţii sau, după caz, între nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat şi nota obţinută la reevaluările decise de comisia judeţeană sau de Comisia Naţională de Bacalaureat, inspectoratele şcolare analizează situaţia, în termen de 5 de zile de la primirea rezultatelor la contestaţii, respectiv la reevaluare. În situaţii justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinară, conform prezentei metodologii, pentru sancţionarea celor care se fac vinovaţi de comiterea abaterilor.

Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de BACALAUREAT. Aceștia vor relua integral examenul de Bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.

Candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situaţii constatate de organele în drept, sunt eliminați din examen. Dacă frauda este constatată în centrul zonal de evaluare, lucrările sunt anulate și candidaţii sunt consideraţi eliminaţi din examen.

În situația în care frauda la BACALAUREAT 2018 este constatată după încheierea examenului de BACALAUREAT 2018, comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București modifică rezultatele examenului, în sensul că respectivul candidat este considerat eliminat din examen. Dacă diploma de BACALAUREAT 2018 a fost completată, dar nu a fost eliberată candidatului, ea este anulată.

Pentru candidaţii aflați în situaţia menționată mai sus, cărora le-a fost eliberată diploma de BACALAUREAT 2018, inspectoratul școlar propune instanţei de judecată anularea diplomei obţinute în urma fraudei dovedite.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL