Coronavirus - România: 65177 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

REZULTATE BACALAUREAT 2017. Notele la BAC 2017 au sosit pe edu.ro. Află ce medie ai!

Wednesday, 05 July 2017, 06:59 Sursă: REALITATEA.NET

UPDATE ora 12:00: Rezultatele au fost publicate pe EDU.ro! Le puteţi consulta AICI 

UPDATE. În jumătate de oră notele vor fi publicate pe Edu.ro. Linkul exact la care se vad rezultate BAC 2017 este acesta: http://bacalaureat.edu.ro/IndexHarta.aspx.

UPDATE Rezultate BAC 2017.Ziua cea mare a sosit. În scurt timp vom avea rezultatele la BAC 2017. Până atunci puteţi să aflaţi din această ştire cum se fac contestaţiile, când se afişează notele la BAC 2017 după contestaţii, când începe sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2017 şi regulamentul de corectare al lucrărilor scrise la BAC 2017. 

EDU.RO BAC 2017 rezultate: "Ce fac dacă pic BAC-ul?" Întrebarea la care mii de elevi caută răspunsul

EDU.RO REZULTATE BACALAUREAT 2017. Absolvenţii de liceu care au susţinut examenul de BAC 2017 află ce note au luat miercuri, 5 iulie, în jurul orei 12:00.pe EDU.RO. Realitatea.net vă ţine la curent, în timp real, cu cele mai noi informaţii şi ştiri privind afişarea rezultatelor obţinute de elevi la examenul de Bacalauret 2017.

După afişarea notelor şi rezultatelor la BAC 2017, pentru a le vedea trebuie să accesaţi site-ul bacalaureat.edu.ro. Mai departe, accesaţi link-ul activ care duce către notele pe judeţe la Bacalaureat 2017. De aici aveţi două posibilităţi: fie accesaţi judeţul în care aţi susţinut examenul de BAC 2017 şi da-ţi afişarea notelor alfabetic sau dupa liceu sau accesaţi pagina de „căutare după nume” şi introduceţi judeţul, numele şi prenumele dumneavoastră.

EDU.RI REZULTATE BACALAUREAT 2017 EDU.RO. Când poate un candidat să îşi vadă lucrarea, după afişarea notelor de la BACALAUREAT 2017 pe EDU.RO, note actualizate în timp real şi pe realitatea.net.

Astfel, conform articolului 94 din Metodologia de oganizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, valabil pentru 2016: "(1) Candidatul poate solicita comisiei judeţene a municipiului Bucureşti să îşi vadă lucrarea/lucrările numai după afişarea rezultatelor finale după contestaţii. Această solicitare nu poate conduce la modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor.

NOTE BACALAUREAT 2017 EDU.RO. Cu excepţia candidatului, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau ai Comisiei Naţionale de Bacalaureat, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art.8, punctul (11), ale art.11, punctul (12) şi art.73, alin.(2)".

REZULTATE BACALAUREAT 2017 EDU.RO. Absolvenţii de liceu promovează examenul de bacalaureat 2017 dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 (şase) la probele scrise.

EDU.RO Tot ce trebuie să ştii despre rezultatele la BAC 2017 şi despre regulamentul examenului de BACALAUREAT 2017

Examenul de bacalaureat este modalitatea de evaluare a competenţelor, a nivelului de cultură generală şi de specializare, atins de absolvenţii de liceu.

NOTE BACALAUREAT 2017. Dreptul de a susţine bacalaureatul îl au elevii care au promovat învăţământul liceal, indiferent de forma de învăţământ.

EDU.RO Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, numit în continuare MECTS, organizează în fiecare an şcolar, potrivit legii, două sesiuni de bacalaureat.

MECTS organizează în fiecare an şcolar o sesiune specială de bacalaureat, pentru elevii din clasa a XII-a/a XIII-a participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada sesiunii normale de bacalaureat 2017. Calendarul sesiunii speciale se aprobă prin ordin al ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului.

EDU.RO Elevii claselor a XII-a din secţiile cu predare în regim bilingv a limbii franceze, italiene sau spaniole, incluse în acordurile bilaterale, susţin probele specifice ale examenului de bacalaureat, în conformitate cu prevederile acordului şi, după caz, ale metodologiei specifice.

NOTE BACALAUREAT 2017. Promovarea examenului de Bacalaureat 2017 permite accesul în învăţământul superior, în conformitate cu condiţiile generale şi specifice stabilite în acest sens.

În urma promovării examenului de bacalaureat 2017, absolventului i se eliberează diplomă de bacalaureat.

EDU.RO Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

Candidaţii au dreptul să susţină examenul de bacalaureat, fără taxă, de cel mult două ori. Prezentările ulterioare la examen sunt condiţionate de achitarea unor taxe.

După încheierea probelor din cadrul examenului de bacalaureat şi după evaluarea şi notarea tuturor lucrărilor scrise, se comunică rezultatele finale pentru toţi candidaţii.

EDU.RO Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

NOTE BACALAUREAT 2017. Nu se calculează media generală de bacalaureat 2017 pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

Candidatul care, la una din probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse se consideră că nu a susţinut proba respectivă.

EDU.RO Cum se calculează media la BACALAUREAT 2017

Media notelor la probele scrise se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire. Aceasta reprezintă media generală a candidatului la examenul de Bacalaureat 2017

EDU.RO Candidatul care îndeplineşte, cumulativ, condiţiile precizate mai sus este declarat „reuşit”.

NOTE BACALAUREAT 2017. Pentru candidaţii care obţin media generală 5,99, media generală se rotunjeşte la 6,00.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu îndeplinesc simultan condiţiile menţionate, precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

EDU.RO Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Rezultatele examenului naţional de bacalaureat 2017 sunt publice.

EDU.RO Pentru comunicarea rezultatelor finale ale bacalaureatului 2017 se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media generală, acolo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: „reuşit"/„respins"/„neprezentat"/„eliminat din examen”.

 NOTE BACALAUREAT 2017. Rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale nu se contestă.

Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de bacalaureat 2017.

EDU.RO Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

EDU.RO NOTE BACALAUREAT 2017. Cererile de contestaţii la BAC 2017

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

EDU.RO După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila „Bacalaureat 2011 – C.Z.E.”.

NOTE BACALAUREAT 2017. În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

EDU.RO Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate iniţiale au fost contestate, se înaintează, prin delegat, comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti. Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării.

EDU.RO NOTE BACALAUREAT 2017. Ce se întâmplă cu cei care au luat nota 4,99 la BAC 2017

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

EDU.RO Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

NOTE BACALAUREAT 2017. Nota definitivă la BAC 2017 nu se mai modifică

Nota definitivă, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Comisiile de bacalaureat din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Cum se comunică notele după contestaţii la Bacalaureat 2017

EDU.RO Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de bacalaureat 2017.

Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, implicat în desfăşurarea examenului de bacalaureat răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor care le revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

NOTE BACALAUREAT 2017. În cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota iniţială şi nota obţinută la contestaţii sau, după caz, între nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat şi nota obţinută la reevaluările decise de comisia judeţeană sau de Comisia Naţională de Bacalaureat, inspectoratele şcolare analizează situaţia, în termen de 5 de zile de la primirea rezultatelor la contestaţii, respectiv la reevaluare. În situaţii justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinară, conform prezentei metodologii, pentru sancţionarea celor care se fac vinovaţi de comiterea abaterilor.

Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat. Aceștia vor relua integral examenul de bacalaureat, cel mai devreme în a treiasesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.

Edu.ro Candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, care le-au facilitat rezolvareasubiectelor, situaţii constatate de organele în drept, sunt eliminați din examen. Dacă frauda este constatată în centrul zonal de evaluare, lucrările sunt anulate și candidaţii sunt consideraţi eliminaţi din examen.

NOTE BACALAUREAT 2017. În situația în care frauda este constatată după încheierea examenului de bacalaureat, comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București modifică rezultatele examenului, în sensul că respectivul candidat este considerateliminat din examen. Dacă diploma de bacalaureat a fost completată, dar nu a fost eliberată candidatului, ea este anulată.

Edu.ro Pentru candidaţii aflați în situaţia menționată mai sus, cărora le-a fost eliberatădiploma de bacalaureat, inspectoratul școlar propune instanţei de judecată anularea diplomei obţinute în urma fraudei dovedite.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL