Bac 2018 - Subiecte romana - LIVE subiecte si rezolvari pas cu pas

Monday, 25 June 2018, 11:18, Sursă: REALITATEA.NET

Bac 2018 - Subiecte romana - S-au aflat subiectele si in curand apar si rezolvarile subiectelor de la Limba si literatura romana care au fost date azi elevilor de clasele a 12-a.

Adaugă părerea ta

Barem BAC Romana 2018. Iată baremele de corectare şi subiectele la Bacalaureat 2018:

(w728) <p>Barem r

(w728) <p>Barem r

(w728) <p>Barem r

(w728) <p>Barem r

(w728)(w728)

(w728) <p>subiect

(w728) <p>subiect

 Barem BAC Romana 2018. Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. a) Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
· Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
 Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența se referă la organizarea impecabilă
a conţinutului revistei.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
2. menționarea a două calități ale revistei (de exemplu: texte inspirat alese; selecția celor mai
frumoase fotografii etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
3. precizarea atitudinii autorului față de revista Lumea turistică (de exemplu: admiraţie;
apreciere etc.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (de exemplu: Priviți
revista: nu vi se pare cu totul excepțională pentru începuturile în care se mențin publicațiile
noastre?) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
4. explicarea unui motiv al vizitării unor locuri necunoscute (de exemplu: dorința de a descoperi
singur locurile despre care a citit etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de
explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
5. prezentarea semnificației secvenței (de exemplu: dorința de a călători; sentimentul ratării etc.):
prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de
prezentare – 1 punct 4 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 2 puncte
B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct 3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial
adecvată – 1 punct 2 puncte
‒ respectarea normelor de exprimare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe
greşeli – 0 puncte) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
Prezentarea rolului notațiilor autorului în fragmentul dat 6 puncte
· prezentare adecvată și nuanțată, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte
· prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 3 puncte
· simpla precizare a rolului notațiilor autorului sau tendință de generalizare – 1 punct
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli
de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 4 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
 Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 18 puncte
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă,
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică: precizarea perioadei, a curentului
cultural/literar sau a orientării tematice – 2 puncte; numirea a două trăsături ale perioadei, ale
curentului cultural/literar precizat sau ale orientării tematice: 2 x 1 punct = 2 puncte; evidențierea
celor două trăsături, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte 6 puncte
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat:
· precizarea temei – 2 puncte;
· comentarea oricăror două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic ales –
2 x 2 puncte = 4 puncte (comentare clară şi nuanţată a unei imagini/idei poetice – 2 puncte;
încercare de comentare – 1 punct) 6 puncte
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de compoziție şi de limbaj semnificative
pentru textul poetic ales 2 x 3 puncte = 6 puncte
· analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru textul poetic – 3 puncte; analiza
fiecărui element ales, cu încercarea de justificare a relevanței acestuia – 2 puncte; abordarea
schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct
Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
· relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante
– 3 puncte
· relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial
relevante – 2 puncte
· schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 Barem BAC Romana 2018. Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. a) Limba şi literatura română BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic
· Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența se referă la organizarea impecabilă
a conţinutului revistei.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
2. menționarea a două calități ale revistei (de exemplu: texte inspirat alese; selecția celor mai
frumoase fotografii etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
3. precizarea atitudinii autorului față de revista Lumea turistică (de exemplu: admiraţie;
apreciere etc.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (de exemplu: Priviți
revista: nu vi se pare cu totul excepțională pentru începuturile în care se mențin publicațiile
noastre?) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
4. explicarea unui motiv al vizitării unor locuri necunoscute (de exemplu: dorința de a descoperi
singur locurile despre care a citit etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de
explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
5. prezentarea semnificației secvenței (de exemplu: dorința de a călători; sentimentul ratării etc.):
prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de
prezentare – 1 punct 4 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 2 puncte
B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct 3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial
adecvată – 1 punct 2 puncte
‒ respectarea normelor de exprimare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe
greşeli – 0 puncte) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
Prezentarea rolului nota.iilor autorului în fragmentul dat 6 puncte
· prezentare adecvata .i nuan.ata, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte
· prezentare ezitanta, prin raportare la fragmentul dat – 3 puncte
· simpla precizare a rolului nota.iilor autorului sau tendin.a de generalizare – 1 punct
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlan.uirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greseli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe gre.eli – 0 puncte); punctuatia – 1 punct (0–1 greseli
de punctuatie – 1 punct; 2 sau mai multe gre.eli – 0 puncte) 4 puncte
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, textul trebuie sa aiba minimum 50 de
cuvinte si sa dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Continut – 18 puncte
– evidentierea a doua trasaturi care fac posibila încadrarea textului poetic studiat într-o perioada,
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematica: precizarea perioadei, a curentului
cultural/literar sau a orientarii tematice – 2 puncte; numirea a doua trasaturi ale perioadei, ale
curentului cultural/literar precizat sau ale orientarii tematice: 2 x 1 punct = 2 puncte; eviden.ierea
celor doua trasaturi, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte 6 puncte
– comentarea a doua imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat:
· precizarea temei – 2 puncte;
· comentarea oricaror doua imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic ales –
2 x 2 puncte = 4 puncte (comentare clara si nuantata a unei imagini/idei poetice – 2 puncte;
încercare de comentare – 1 punct) 6 puncte
- câte 3 puncte pentru analiza oricaror doua elemente de compozi.ie si de limbaj semnificative
pentru textul poetic ales 2 x 3 puncte = 6 puncte
· analiza fiecarui element ales, justificând relevan.a acestuia pentru textul poetic – 3 puncte; analiza
fiecarui element ales, cu încercarea de justificare a relevan.ei acestuia – 2 puncte; abordarea
schematica, fara justificarea relevan.ei – 1 punct
Redactare – 12 puncte
- existen.a par.ilor componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlan.uirii ideilor 1 punct
– abilitati de analiza si de argumentare 3 puncte
· relatie adecvata între idei, între idei si argumente, formulare de judecati de valoare relevante
– 3 puncte
· relatie partial adecvata între idei, între idei si argumente, formulare de judecati partial
relevante – 2 puncte
· schematism – 1 punct
- utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enuntului, varietate a lexicului,
sintaxa adecvata – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
- ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
- punctuatia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
- a.ezarea în pagina, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 400 de
cuvinte si sa dezvolte subiectul propus.

Bac 2018 - Subiecte romana Elevii de clasa a XII-a susţin luni prima probă scrisă de la Bacalaureat 2018, la Română. Subiecte Romana BAC 2018!

Bac 2018 - Subiecte romana Subiecte romana BAC 2018. Modelele de subiecte, considerate de dificultate medie

Bac 2018 - Subiecte romana Elevii care au susținut luni, 25 iunie, proba scrisă la română de la BAC 2018 au rezolvat în timpul anului școlar, alături de profesorii lor, modelele de subiecte apărute pe siteul Ministerului Educației.

Bac 2018 - Subiecte romana Primele 2 subiecte română BAC 2018 pornesc de la texte la prima vedere, în timp ce al treilea - care face de multe ori diferența între note - este dintr-o operă / autor studiat la clasă, în cei patru ani de liceu.

Bac 2018 - Subiecte romana Subiecte romana BAC 2018 - model profil real / tehnologic

Bac 2018 - Subiecte romana Subiecte romana BAC 2018. Model profil uman / pedagogicBac 2018 - Subiecte romana De exemplu, în modelul de subiect la romana pentru uman elevilor li s-a cerut să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte relația dintre două personaje într-un text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu.

Romana este proba pe care o susțin absolut toți cei care dau BAC 2018. A doua probă poate fi matematică sau istorie, în funcție de profil. A treia probă, cea la alegere a profilului, este programată joi. Marți, elevii care fac parte din minoritățile naționale, dau și BAC-ul la limba maternă.

Bac 2018 - Subiecte romana Subiecte romana BAC 2018. Subiectele vin live pe realitatea.net

Proba la romana de la BAC 2018 a început la ora 9, iar elevii au trei ore pentru a rezolva subiectele. realitatea.net va prezenta subiectele online în jurul orei 11. Apoi, vom încerca să rezolvăm câteva dintre subiecte, iar la ora 15 vom prezenta baremul.

Sunt două variante de subiecte, una pentru absolvenții profilelor real și tehnologic, a doua pentru absolveții de uman și pedagogic.

BAC 2018 EDU.ro Elevii de clasa a XII-a au susţinut, în 2018, mai devreme probele de competenţe la Bacalaureat 2018. Astfel, probele de testare a competentelor au avut loc în februarie 2018, urmând ca examenele scrise din cadrul examenului de BACALAUREAT 2018 să înceapă pe 25 iunie 2018.

Bac 2018 - Subiecte romana BAC 2018. Calendar BACALAUREAT 2018

BAC 2018. Prima probă scrisă de la BAC 2018 - Limba si literatura română - Ea) - va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternă - Eb) este programată marți, 26 iunie, iar proba Ec) - proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probă scrisă de la BAC 2018, proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed), se va desfășura joi, 28 iunie.

Bac 2018 - Subiecte romana Afișarea primelor rezultate la BAC 2018 are ca termen data de 4 iulie (până la ora 12:00) și este urmată de depunerea contestațiilor la BAC 2018 (orele 12:00 - 16:00). În perioada 5 și 8 iulie vor fi soluționate contestațiile depuse, în timp ce afișarea rezultatelor finale la BAC 2018 este prevăzută pentru data de 9 iulie.

BAC 2018. Înscrierile pentru susținerea examenului în prima sesiune s-au făcut în săptămâna 29 ianuarie - 2 februarie 2018.

Cursurile pentru clasele a XII-a, cei care susţine examenul de BACALAUREAT 2018, se încheie vineri, 25 mai. 

Calendar BAC 2018. Când încep probele scrise la Bacalaureat 2018

Bac 2018 - Subiecte romana BAC 2018. A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are următoarea structură:

10 - 13 iulie: înscrierea candidaților la BACALAUREAT 2018 sesiunea a II-a

27 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

20 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă la BAC 2018

21 august: limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă la BAC 2018

22 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă la BAC 2018

23 august: proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă la BAC 2018

24 & 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august: evaluarea competențelor digitale - proba D

30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională -proba C

1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor la BAC 2018

(orele 12:00 - 16:00)

2 - 5 septembrie: rezolvarea contestațiilor la BAC 2018

6 septembrie: afișarea rezultatelor finale la BAC 2018

MODELE DE SUBIECTE la MATEMATICĂ - ce s-a dat simulare BAC 2018

MODELE DE SUBIECTE la ISTORIE - ce s-a dat simulare BAC 2018

MODELE DE SUBIECTE la ROMÂNĂ- ce s-a dat simulare BAC 2018

MODELE DE SUBIECTE la GEOGRAFIE, CHIMIE, FIZICĂ, BIOLOGIE, ANATOMIE - ce s-a dat simulare BAC 2018

Bac 2018 - Subiecte romana BAC 2018: Regulament

Absolvenţii de liceu promovează examenul de BAC 2018 dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 (şase) la probele scrise.

Bac 2018 - Subiecte romana Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu au reuşit să obţină note la fiecare materie peste 5 sau nu au obţinut o media peste nota 6 la BAC 2018 , precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”.

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Bac 2018 - Subiecte romana Rezultatele examenului naţional de BAC 2018 sunt publice.

(w500) BACALAUREA

Bac 2018 - Subiecte romana Pentru comunicarea rezultatelor finale ale BACALAUREATULUI 2018 se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media generală, acolo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: „reuşit"/„respins"/„neprezentat"/„eliminat din examen”.

BAC 2018- Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de BAC 2018.

Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează.

Bac 2018 - Subiecte romana Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila BACALAUREAT 2018.

Bac 2018 - Subiecte romana În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

Bac 2018 - Subiecte romana Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate iniţiale au fost contestate, se înaintează, prin delegat, comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti. Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. 

Încă o PROBĂ OBLIGATORIE la examenul de Bacalaureat

Bac 2018 - Subiecte romana Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare.

Nota definitivă la BAC 2018 nu se mai modifică

Nota definitivă la BAC 2018, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Comisiile de BACALAUREAT 2018 din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Bac 2018 - Subiecte romana Rezultatele la contestaţii la BAC 2018 se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de BAC 2018.

Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, implicat în desfăşurarea examenului de bacalaureat răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor care le revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei.

Bac 2018 - Subiecte romana În cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota iniţială şi nota obţinută la contestaţii sau, după caz, între nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat şi nota obţinută la reevaluările decise de comisia judeţeană sau de Comisia Naţională de Bacalaureat, inspectoratele şcolare analizează situaţia, în termen de 5 de zile de la primirea rezultatelor la contestaţii, respectiv la reevaluare. În situaţii justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinară, conform prezentei metodologii, pentru sancţionarea celor care se fac vinovaţi de comiterea abaterilor.

Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de BAC . Aceștia vor relua integral examenul de Bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.

Candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situaţii constatate de organele în drept, sunt eliminați din examen. Dacă frauda este constatată în centrul zonal de evaluare, lucrările sunt anulate și candidaţii sunt consideraţi eliminaţi din examen.

Bac 2018 - Subiecte romana În situația în care frauda la BAC 2018 este constatată după încheierea examenului de BACALAUREAT 2018, comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București modifică rezultatele examenului, în sensul că respectivul candidat este considerat eliminat din examen. Dacă diploma de BAC 2018 a fost completată, dar nu a fost eliberată candidatului, ea este anulată.

Pentru candidaţii aflați în situaţia menționată mai sus, cărora le-a fost eliberată diploma de BAC 2018, inspectoratul școlar propune instanţei de judecată anularea diplomei obţinute în urma fraudei dovedite.

Subiecte Română BAC 2018. UPDATE. La subiectul al III-a, elevii au avut genul liric: Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi. 

Bac 2018 - Subiecte romana UPDATE La profilul uman, elevii au avut la primul subiect arta poetică din opera lui Ion Barbu sau Lucian Blaga.

La profil uman, subiectul al treilea a fost din genul liric. Se pare că autorii care au picat în acest an la proba de română la Bacalaureat 2018 au fost Mihai Eminescu şi Tudor Arghezi.

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2018, încep luni, 25 iunie, cu testul de Limba şi literatura română - proba E)a).

Subiectele la Română şi baremul de corectare vor fi publicate în acest articol, imediat după încheierea examenului scris la Limba şi Literatura Română.

Marţi, 26 iunie, se va desfăşura proba la Limba şi literatura maternă - E)b): maghiară, germană, sârbă, slovacă, croată, turcă, ucraineană și italiană. Miercuri, 27 iunie, va avea loc proba obligatorie a profilului - E)c). Ultima probă scrisă din această sesiune, proba la alegere a profilului şi specializării - E)d), este programată joi, 28 iunie. 

Subiecte Română BAC 2018. Modele de subiecte BAC 2018: Română, Matematică, Istorie, Geografie, Biologie, Fizică, Chimie, Informatică, Anatomie, Psihologie, Logică, Filosofie 

Bac 2018 - Subiecte romana Pentru susţinerea probelor scrise, în cele 440 de centre de examen, s-au înscris 136.871 de candidaţi din toate promoţiile (118.856 de candidați din promoția curentă, respectiv 18.015 candidați din promoțiile anterioare).

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen și pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 4 iulie (până la ora 12:00). În aceeaşi zi, vor putea fi depuse contestaţiile, în intervalul orar 12:00-16:00. Rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 9 iulie.

Subiecte Română BAC 2018. Accesul candidaţilor în centrele de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 - 8:30 pe baza unui act de identitate valid, cu fotografie. Timpul destinat redactării unei lucrări scrise este de trei ore, calculat din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru rezolvarea subiectelor candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită de asistenţi. Toate sălile de examen trebuie să aibă în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. 

Subiecte Română BAC 2018. Subiectele la Română BAC 2018 vor fi publicate AICI

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise.

Drept consecinţă, nu vor mai putea participa la probele următoare şi vor fi lipsiţi de posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale. De asemenea, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.Subiecte Română BAC 2018. 

Pentru a fi declarat promovat, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii, cumulativ:

  • susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  • susţinerea tuturor probele scrise şi obținerea notei 5 la fiecare dintre acestea;
  • obţinerea mediei 6 cel puţin, la probele scrise.

Absolvenţii care au promovat toate clasele liceale cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de Bacalaureat au obţinut media 10 primesc diplomă de merit.

În conformitate cu prevederile metodologice, aplicate începând cu anul 2017, în urma evaluării lucrărilor contestate „nota inițială se poate modifica, după caz, prin creștere sau descreștere, prin nota acordată la contestații.” Cu alte cuvinte, nota comisiei de contestații este finală, întrucât nu se mai aplică regula celor 0,5 puncte diferență între nota de la evaluarea inițială și cea de la contestații.

Subiecte Română BAC 2018. A doua sesiune a examenului de Bacalaureat 2018 are următoarea structură:

10 - 13 iulie: înscrierea candidaților

27 iulie: înscrierea candidaților care au promovat examenele de corigențe

20 august: limba si literatura română - proba Ea) - proba scrisă

21 august: limba si literatura maternă - proba Eb) - proba scrisă

22 august: proba obligatorie a profilului - proba Ec) - proba scrisă

23 august: proba la alegere a profilului și specializării - proba Ed) - proba scrisă

24 & 27 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română - proba A

28 august: evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă - proba B

29-30 august: evaluarea competențelor digitale - proba D

30-31 august: evaluarea competențelor lingvistice într-o limba de circulație internațională -proba C

1 septembrie: afișarea primelor rezultate (până la ora 12:00) și depunerea contestațiilor

(orele 12:00 - 16:00)

2 - 5 septembrie: rezolvarea contestațiilor

6 septembrie: afișarea rezultatelor finale.