Coronavirus - România: 19907 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Subiecte și barem de corectare

Thursday, 06 June 2019, 16:20 Sursă: REALITATEA.NET

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Realitatea.net vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie despre examenul de Bacalaureat 2019. 

Elevi de clasa a 12-a susțin, pe 7,10 și 11 iunie, proba de competențe digitale din cadrul Bacalaureatului 2019.

Subiecte competente digitale 2019 BAC - EDU.ro:

Examenul de bacalaureat naţional 2019 - Proba D
Evaluarea competenţelor digitale - MODEL

Toate filierele, profilurile şi specializările/calificările

· Toate subiectele sunt obligatorii.

· Punctajul maxim cumulat pentru fişele A şi B este de 100 de puncte. Nu se acordă puncte din oficiu.

· Timpul de lucru efectiv este de 90 de minute: 15 minute pentru fișa A şi 75 de minute pentru fișa B.

· Fişierele pe care le veţi prelucra sunt furnizate în directorul examen, aflat pe Desktop. Ele vor fi salvate după fiecare prelucrare, în directorul indicat.

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. FIŞA A

Accesul la reţeaua Internet este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. SUBIECTUL I (10 puncte)

1. Căutați pe web informaţiile de mai jos despre săli de concerte.

a. Scrieți pe foaia de examen numele celei mai mari săli de concerte simfonice și corale din România și salvați în directorul (folder) examen, ca pagină web, numai HTML (HTML only), cu numele implicit, pagina web de pe care ați preluat această informație. (5p)

b. Copiați în fișierul comp_n un paragraf referitor la proiectarea acustică a încăperilor, o  imagine a clădirii Walt Disney Concert Hall, precum și adresele paginilor web de pe care ați copiat fiecare dintre elementele de conținut precizate. (5p)

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. FIŞA B

Accesul la reţeaua Internet NU este permis pentru rezolvarea cerinţelor din această secţiune.

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. SUBIECTUL al II - lea (15 puncte)

Scrieţi pe foaia de examen răspunsul pentru fiecare cerinţă.

1. Enumerați două tipuri de adrese întâlnite în rețeaua Internet, precizând, pentru fiecare dintre acestea, câte o caracteristică. (5p)

2. Utilizați o aplicație specializată pentru calcule matematice pentru a determina valorile V1 și V2, unde:
V1: este rădăcina pătrată (radical) a numărului 407,6361; 

V2: este partea întreagă a sumei dintre V1 și rădăcina pătrată (radical) a numărului 2019.

Scrieți cele două valori pe foaia de examen. (5p)

3. Enumerați tipurile de dispozitive de stocare figurate mai jos precizând, pentru fiecare dintre acestea, modul de conectare la calculator.

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. SUBIECTUL al III - lea (75 de puncte)

1. Deschideţi fişierul comp_w.

a. Copiați imaginea din document și plasați-o pe aceeași pagină, în dreapta originalului.

Inserați deasupra fiecărei imagini câte o legendă cu eticheta din categoria Figură, cu numerotare implicită (de tip 1, respectiv 2), având conținutul Original, respectiv Copie. (5p)

b. Formataţi primele două paragrafe aflate după imagine, astfel încât prima linie a acestora să fie indentată la stânga la 4 cm (1.58”) și încadrați-le într-un chenar trasat cu linie simplă. 
(5p)

c. Inseraţi la finalul documentului un tabel cu 100 de rânduri şi două coloane. Completaţi celulele de pe primul rând cu valorile Coral, respectiv Simfonic, și realizați setările necesare ca acest rând să apară automat la începutul fiecărei pagini care conține tabelul. 
(5p)

2. Deschideţi fişierul comp_p.

a. Formatați toate paragrafele din caseta text aflată în partea de jos a celui de al doilea diapozitiv, astfel încât stilul fontului să fie aldin (bold) și fiecare cuvânt să înceapă cu o literă mare, iar celelalte litere ale sale să fie mici. (5p)

b. Aplicați o animație de tip Săritură (Bounce), care să se repete de două ori, la nivelul imaginii din cel de al doilea diapozitiv (slide). (5p)

c. Adăugați la finalul prezentării un nou diapozitiv (slide), în care inserați un text decorativ de tip WordArt, având conținutul Muzica 2018, dispus pe o cale circulară. (5p)

3. Deschideţi fişierul comp_x.

a. Aplicaţi un fundal de culoare galbenă celulelor din grupul A1:A6 al foii de calcul (sheet) Document de lucru, și setarea de potrivire prin reducere (Shrink to fit) pentru acestea, astfel încât, fără a modifica dimensiunea celulelor sau conţinutul textului, acesta să fie vizibil în întregime. (5p)

b. În foaia de calcul (sheet) Document de lucru scrieți în celula A20 textul Anii viitori și aplicaţi pentru celulele din grupul B20:BN20 unul dintre formatele care să permită afișarea numerelor naturale. Completaţi celulele B20:BN20, în formatul ales, cu seria strict descrescătoare a numerelor naturale din intervalul [2019,2083]. (5p)

c. În foaia de calcul (sheet) Foaie2 (Sheet2) inserați o reprezentare grafică SmartArt cu structura alăturată, având în cele patru zone conţinutul: cor, a capella, orgă, respectiv orchestră. Alegeţi dimensiuni diferite ale fontului pentru conținutul celor patru zone ale reprezentării. (5p)

4. Deschideţi fişierul comp_h.

a. Adăugaţi pe textul din primul paragraf al paginii web o legătură (link) care să permită deschiderea fişierului comp_x, iar pe textul celui de al doilea paragraf o legătură care să permită deschiderea fișierului comp_p. (5p)

b. Inseraţi la sfârşitul paginii web un paragraf nou, aliniat la dreapta paginii, care să conțină doar caracterul ©, având codul &copy. (5p)

5. Deschideţi fişierul comp_a.

a. Creaţi o interogare (query), cu numele query2019, care să preia datele din toate câmpurile tabelei comp_t, astfel încât, la vizualizare, cele de tip numeric să apară pe primele poziții, iar celelalte în continuarea acestora. (5p)

b. Realizaţi un raport cu numele comp_r2019, în care să fie prezente toate câmpurile din tabela comp_t. Formataţi raportul, astfel încât tipul orientării să fie vedere (landscape). (5p)

6. Deschideţi directorul (folder) examen.

a. Extrageţi din arhiva comp_v toate fişierele conţinute, salvându-le în directorul (folder) examen, apoi ștergeți arhiva. (5p)

b. Deschideţi în câte o fereastră o aplicație de editare a textului, o aplicație de desenare respectiv o aplicație pentru realizarea calculelor. Redimensionaţi aceste ferestre, astfel încât ele să nu se suprapună, şi realizaţi o captură de ecran (Print Screen) în care să fie vizibil rezultatul acestei operații. Salvaţi imaginea obţinută în format PNG, sub numele redim2019.png, în directorul (folder) examen. (5p)

(w728) <p>Subiect

(w728) <p>Subiect

(w728) <p>Subiect

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Realitatea.net vă oferă toate informațiile de care aveți nevoie despre examenul de Bacalaureat 2019.

BAC 2019 Română oral. Subiecte și rezolvări corecte la competențe lingvistice

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Subiecte Română Oral BAC 2019

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Biletul nr. 1

Citeşte textul cu voce tare.

Articolul 30

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.

(2) Cenzura de orice fel este interzisă.

(3) Libertatea presei implică şi libertatea de a înfiinţa publicaţii.

(4) Nicio publicaţie nu poate fi suprimată.

(5) Legea poate impune mijloacelor de comunicare în masă obligaţia de a face publică sursa finanţării.

(6) Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.

(7) Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri.

(8) Răspunderea civilă pentru informaţia sau pentru creaţia adusă la cunoştinţă publică revine editorului sau realizatorului, autorului, organizatorului manifestării artistice, proprietarului mijlocului de multiplicare, al postului de radio sau de televiziune, în condiţiile legii. Delictele de presă se stabilesc prin lege.

Constituția României

1. Formulează răspunsuri la întrebările de mai jos, referitoare la situaţia de comunicare din textul citat.

a. Cine ar putea fi receptorul textului dat, având în vedere scopul comunicării?

b. Cărui stil funcţional îi aparţine textul de mai sus? Ilustrează două caracteristici ale stilului identificat, cu exemple din textul dat.

c. Ce elemente importante de conţinut (idei, argumente, fapte, opinii) identifici în textul dat?

2. Care este opinia ta despre importanța libertății de exprimare? Susţine cu argumente opinia pe care o enunți.

Modele de subiecte la BAC 2019 pe EDU.ro

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. 135.655 de elevi înscriși la BAC 2019

Conform situației centralizate, 135.655 de absolvenți de liceu (116.037 din promoția curentă și 19.618 din seriile anterioare*) s-au înscris pentru a susține examenul național de Bacalaureat 2019 în prima sesiune, care începe luni, 3 iunie, cu proba de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A).

Subiecte și baremele de corectare la BAC 2019 vor fi publicate AICI
http://subiecte.edu.ro/2019/bacalaureat/Subiecte_si_bareme/

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Calendar BAC 2019

Potrivit calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua în data de 4 iunie și va fi urmată de evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (5 - 6 iunie).

În zilele de 7, 10 și 11 iunie este programată evaluarea competențelor digitale (proba D), iar în perioada 12-13 iunie se va desfășura evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C).

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Subiectele pentru probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română și în limba maternă sunt elaborate de Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare şi cuprind texte literare şi nonliterare, funcţionale şi nonfuncţionale, cu un grad de complexitate care permite tratarea lor integrală în maximum 10-15 minute. 

Începe Bacalaureatul! Emoții mari pentru elevii de clasa a 12-a

Rezultatul obţinut de fiecare candidat la proba de evaluare a competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română/limba maternă nu se exprimă prin note sau prin calificativ admis/respins, ci prin stabilirea nivelului de competenţă corespunzător grilei aprobate la nivel naţional: experimentat, avansat şi mediu. În situația în care uncandidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, se consideră că acesta nu a susţinut proba.

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaţilor în sălile de examen cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, şi nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Nerespectarea dispoziţiilor referitoare la introducerea de materiale interzise în sala de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă materialele interzise au fost folosite sau nu.

Reprezentanţii instituţiilor mass-media au acces în unităţile de învăţământ liceal care organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sau în centrele de examen numai cu avizul preşedintelui comisiei şi însoţiţi de un membru al comisiei, exclusiv înainte de începerea sau după încheierea probelor. Pentru realizarea materialelor specifice (înregistrări/fotografii/preluări de imagini etc.) este necesar acceptul persoanelor care apar în acele materiale.

Probele scrise ale examenului naţional de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, încep luni, 1 iulie, cu examenul la Limba şi literatura română. Proba la Limba si literatura maternă este programată marți, 2 iulie, iar proba obligatorie a profilului, miercuri, 3 iulie. Ultima probă scrisă - cea la alegere a profilului și specializării - se va desfășura joi, 4 iulie.

BACALAUREAT 2019. Calendar complet

Afișarea primelor rezultate este programată pentru data de 8 iulie și este urmată de depunerea eventualelor contestațiilor. Între 9 și 12 iulie vor fi soluționate eventualele contestații, în timp ce afișarea rezultatelor finale este prevăzută pentru data de 13 iulie.

Examenul național de Bacalaureat se consideră promovat de către absolvenţii de liceu care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 la fiecare dintre acestea, respectiv au obţinut cel puţin media 6 la probele scrise.

Subiecte BAC 2019 competențe digitale.BACALAUREAT 2019: Regulament

Absolvenţii de liceu promovează examenul de BACALAUREAT 2019 dacă îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii: au susţinut probele de evaluare a competenţelor, au susţinut toate probele scrise şi au obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la fiecare dintre acestea şi au obţinut cel puţin media 6 (şase) la probele scrise.

Candidaţii care s-au prezentat la toate probele de examen, dar nu au reuşit să obţină note la fiecare materie peste 5 sau nu au obţinut o media peste nota 6 la BACALAUREAT 2019 , precum şi candidaţii care s-au prezentat la unele, dar nu la toate probele de examen sunt declaraţi „respinşi”. 

BAC 2019 olimpici: Subiecte, barem, rezolvări și rezultate

Candidaţii care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai pot participa la probele următoare şi sunt declaraţi „eliminaţi din examen”, fără posibilitatea recunoaşterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării sau a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Se consideră că aceşti candidaţi nu au promovat examenul de bacalaureat.

Subiecte BAC 2019 competențe digitale.Rezultatele examenului naţional de BACALAUREAT 2019 sunt publice.

Pentru comunicarea rezultatelor finale ale BACALAUREATULUI 2019 se întocmesc şi se afişează liste nominale care cuprind: numele şi prenumele candidaţilor, notele obţinute la fiecare probă scrisă, media generală, acolo unde este cazul, participarea şi, după caz, rezultatele obţinute la probele de evaluare a competenţelor şi rezultatul final: „reuşit"/„respins"/„neprezentat"/„eliminat din examen”.

BACALAUREAT 2019- Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la centrul de examen, în perioada prevăzută de calendarul examenului de BACALAUREAT 20198.

Preşedintele, împreună cu unul dintre vicepreşedinţi, cu secretarul sau cu un membru al comisiei din centrul de examen, primesc contestaţiile şi le înregistrează. 

Manifestul unui eleve de clasa a 12-a. Ce a scris la simulare BAC 2019? A luat nota 1

Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi probele, respectiv, disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din centrul de examen.

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. După centralizarea cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările se secretizează. Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti . După aceasta, se aplică ştampila BACALAUREAT 2019.

În cazul în care Comisia naţională de Bacalaureat decide organizarea de centre de contestaţii la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen, disciplina, tipul de subiect, numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

Comisia Naţională de Bacalaureat poate stabili organizarea de centre de contestaţii la nivel regional. Componenţa comisiei de contestaţii din centrele regionale este stabilită de comisia de bacalaureat judeţeană din judeţul unde a fost stabilit sediul centrului de contestaţii, cu acordul Comisiei Naţionale de Bacalaureat. 

Rezultate simulare BAC 2019. 42% dintre elevii de clasa a 12-a au promovat. Probleme la clasa a 11-a

În cazul în care se organizează centre regionale de contestaţii, lucrările de la centrele zonale de evaluare, ale căror rezultate iniţiale au fost contestate, se înaintează, prin delegat, comisiei de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti. Aceasta numerotează lucrările contestate, pentru fiecare probă scrisă, disciplină şi tip de subiect şi le transmite comisiei regionale de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării.

Pentru lucrările care au primit iniţial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 şi 4,99, sau o notă cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de către comisia de contestaţii.

Pentru lucrările care au primit iniţial, la comisia din centrul zonal de evaluare, alte note decât cele menţionate la aliniatul (1), nota definitivă este nota acordată de comisia judeţeană de contestaţii/a municipiului Bucureşti, dacă între nota iniţială şi nota acordată la contestaţii se constată o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă este nota iniţială, acordată de comisia din centrul zonal de evaluare. 

Rezultate simulare BAC 2019. Anunț-BOMBĂ pentru elevi!

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Nota definitivă la BACALAUREAT 2019 nu se mai modifică

Nota definitivă la BACALAUREAT 2019, acordată în conformitate cu procedura menţionată nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă.

Comisiile de BACALAUREAT 2019 din centrele de examen operează în catalogul electronic schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, media generală de bacalaureat şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului.

Rezultatele la contestaţii la BACALAUREAT 2019 se comunică celor în drept prin afişare la avizierul centrului de examen, conform calendarului.

Pentru candidaţii proveniţi de la alte licee decât cel în care este organizat centrul de examen, comisia de examen întocmeşte extrase din catalog, care cuprind situaţia lor la examen şi le transmit liceelor respective, în vederea completării diplomelor de BACALAUREAT 2019.

Respectarea întocmai a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat este obligatorie pentru toate persoanele implicate în această activitate. Încălcarea normelor prezentei metodologii constituie abatere disciplinară. Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum şi cel de conducere, de îndrumare şi de control din învăţământ, implicat în desfăşurarea examenului de bacalaureat răspund disciplinar pentru încălcarea îndatoririlor care le revin, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare, prin care dăunează interesului învăţământului şi prestigiului instituţiei. 

Edu.ro rezultate simulare BAC 2019. Câți elevi au luat note de trecere

În cazul în care se constată diferenţe mai mari de 1,50 puncte – în plus sau în minus – între nota iniţială şi nota obţinută la contestaţii sau, după caz, între nota obţinută în cadrul examenului de bacalaureat şi nota obţinută la reevaluările decise de comisia judeţeană sau de Comisia Naţională de Bacalaureat, inspectoratele şcolare analizează situaţia, în termen de 5 de zile de la primirea rezultatelor la contestaţii, respectiv la reevaluare. În situaţii justificate, se va declanşa procedura de cercetare disciplinară, conform prezentei metodologii, pentru sancţionarea celor care se fac vinovaţi de comiterea abaterilor.

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Candidații care au fost eliminaţi de la o probă, pentru fraudă sau tentativă de fraudă, nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de BACALAUREAT. Aceștia vor relua integral examenul de Bacalaureat, cel mai devreme în a treia sesiune după cea în timpul căreia au fost eliminați.

Candidații care au fost înscriși la examen fără a îndeplini condițiile legale de înscriere sau care au beneficiat de informații, documente sau alte forme de sprijin, obținute pe cale frauduloasă, care le-au facilitat rezolvarea subiectelor, situaţii constatate de organele în drept, sunt eliminați din examen. Dacă frauda este constatată în centrul zonal de evaluare, lucrările sunt anulate și candidaţii sunt consideraţi eliminaţi din examen.

În situația în care frauda la BACALAUREAT 2019 este constatată după încheierea examenului de BACALAUREAT 2019, comisia de bacalaureat județeană/a municipiului București modifică rezultatele examenului, în sensul că respectivul candidat este considerat eliminat din examen. Dacă diploma de BACALAUREAT 2019 a fost completată, dar nu a fost eliberată candidatului, ea este anulată.

Subiecte BAC 2019 competențe digitale. Pentru candidaţii aflați în situaţia menționată mai sus, cărora le-a fost eliberată diploma de BACALAUREAT 2019, inspectoratul școlar propune instanţei de judecată anularea diplomei obţinute în urma fraudei dovedite.

 

 

Alte articole din: ACTUAL
Adaugă părerea ta
Alte articole din: ACTUAL