Coronavirus - România: 114648 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Scrie numele AICI şi află câte grile corecte ai făcut

Wednesday, 26 July 2017, 09:41 Sursă: REALITATEA.NET

La Medicină generală ultima medie de admitere a fost 7,70: Iată rezultatele la Medicină 2017:

La Medicină Dentară ultima Media de admitere a fost 7,80.

La Farmacie ultima Media de admitere a fost 6,30:


Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2017–2018 pe domenii de studii are loc astăzi, 26.07.2017, pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie.

 

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate.  Cum se face corectarea lucrărilor

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Corectarea lucrărilor/chestionarelor de concurs se realizează imediat după finalizarea probei scrise, în sala de concurs, în prezenţa candidatului şi a unui martor (din rândul candidaţilor care semnează pe chestionar alături de candidat), prin citire computerizată (scanare) sau prin corectură manuală, în cazul imposibilităţii realizării corecturii electronice urmând, ulterior, verificarea tot prin citire computerizată a rezultatelor. În urma reverificărilor, punctajele comunicate în sală pot suferi modificări. Pe durata corectării lucrărilor, candidaţii rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.

Fiecare întrebare are un singur răspuns corect (materializat prin completarea integrală a căsuţei corespondente) pentru care se acordă un punct. Punctajul maxim al probei de concurs este de 100 puncte pentru facultăţile de Medicină, Medicină Dentară şi Farmacie, 80 puncte pentru Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală şi 60 puncte pentru restul specializărilor din cadrul FMAM. Punctajul obţinut se transformă în note.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Nota minimă de admitere nu poate fi mai mică de 5 (cinci) sau decât un număr minim de puncte echivalent.

Pentru specializările cu reglementare sectorială şi reglementare generală, criteriul de clasificare este reprezentat de punctajul obţinut la proba scrisă.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Elevii cu acelaşi punctaj

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. În cazul existenţei mai multor candidaţi cu punctaj/notă egală cu cea a ultimului loc finanţat de la buget, criteriile de departajare sunt:

a. punctajul obţinut la disciplina obligatorie (biologie pentru Facultatea de Medicină, Medicină Dentară şi FMAM, respectiv chimie organică pentru Facultatea de Farmacie).
b. media obţinută la examenul de bacalaureat.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Listele cu punctaje

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Listele provizorii (generate după admitere, înaintea contestațiilor) cu rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe pagina de internet a universitatii şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării.

Lista candidaţilor admişi se afişează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut și în limita locurilor finanţate de la buget acordate fiecărei facultăţi în parte. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine alfabetică.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Rezultatele concursului de admitere devin definitive (finale) după soluţionarea contestaţiilor.

Listele definitive (generate după soluționarea contestațiilor) ce cuprind rezultatele definitive și incontestabile ale concursului de admitere vor fi afişate la avizierele facultăţilor după termenul de contestaţii şi rezolvare a acestora.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. După afișarea rezultatelor definitive (finale), actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată.

Rezultatele la Admitere Medicină 2017 vor fi publicate în AICI

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. 3 elevi pe un singur loc

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti oferă 1.000 de locuri bugetate, pentru care vor concura aproximativ 3.000 de candidaţi, iar pentru cei care nu reuşesc să intre la fără taxă, instituţia a pus la dispoziţie 440 de locuri contra cost. ADMITERE MEDICINĂ 2017. 

"Pentru cele 520 locuri la Facultatea de Medicină s-au înscris 1.811 de candidaţi, pentru Facultatea de Medicină Dentară, 547 de candidaţi/155 de locuri, pentru Facultatea de Farmacie, 207 de candidaţi/155 de locuri, iar pentru FMAM, 431 de candidaţi/170 de locuri. Pentru concurenţii ale căror medii de admitere nu vor permite accederea la studiile universitare de licenţă pe locurile finanţate de la bugetul de stat, sunt puse la dispoziţie alte 440 de locuri cu taxă", reiese dintr-un comunicat de presă al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti.

Potrivit calendarului instituţiei, cei 2.996 de candidaţi vor susţine examenul de admitere miercuri, 26 iulie. Aceştia vor da o probă scrisă cu cerinţe din biologie şi chimie, iar pentru ocuparea unui loc la fără taxă, se ia în calcul numai nota obţinută la acest examen.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. „Dacă după 1989 interesul absolvenţilor de liceu s-a îndreptat, paradoxal, către alte facultăţi precum cele de studii economice sau drept, îndepărtându-se semnificativ de medicină, în ultimii ani asistăm la o repoziţionare a opţiunilor şi, în ceea ce priveşte admiterea la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti , se accentuează un interes crescut. Acest fapt demonstrează încă o dată că şcoala de medicină românească rămâne în registrul competiţiei şi al valorilor academice, atât prin dorinţa tinerilor candidaţi de a accede în universul cercetării ştiinţifice medicale, cât şi prin reputaţia pe care, de-alungul istoriei sale, această Universitate şi-a creat-o şi poziţionându-se pe harta Universităţilor de profil ale lumii” a declarat Ionel Sinescu, rector al UMF „Carol Davila” Bucureşti. 

Cum sunt păzite subiectele la Admitere Medicină 2017: "Locaţia este secretă, nimeni nu ştie unde..."

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Dintre candidaţi, 24 sunt premianţi ai olimpiadelor naţionale şi internaţionale la discipline precum biologie, fizică sau chimie. Ei s-au înscris la UMF „Carol Davila”, iar acceptarea acestora în Universitate este posibilă, conform normelor Ministerului Educaţiei şi Cercetării, fără examen de admitere. Totodată, dintre cei 2.996 de candidaţi care vor intra în concurs, miercuri, 26 iulie, 16 au obţinut nota maximă la examenul de bacalaureat. 

Repartizarea locurilor pe cele 4 Facultăţi ale UMF “Carol Davila”, conform aprobării Senatului UMF “Carol Davila”, este următoarea:

Specializarea

Durata de studiu- nr. credite

Nr. locuri finanţate de la buget

din care nr. locuri pentru rromi

Nr. locuri absolvenți din centre de plasament

Nr. locuri pt. etnici români din R.Moldova

Nr. locuri cu taxă

Medicină

6 ani -360 credite

520

2

 

 

200

Medicină dentară

6 ani -360 credite

155

1

 

 

125

Farmacie

5 ani -300 credite

155

1

 

 

70

FMAM

Moaşe, Asistenţă medicală generală

4 ani -240 credite

100

2

2

 

13

Alte specializări

3 ani -180 credite

70

2

2

 

28

Total

1000

8

4

 

436

 

REZULTATE ADMITERE MEDICINĂ 2017. Contestaţii

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri se înregistrează la comisiile de admitere ale facultăţilor şi se depun în termen de 2 ore de la finalizarea probei scrise. După acest termen nu mai este posibilă contestarea conţinutului întrebărilor sau a corectitudinii grilei oficiale de răspunsuri.

Contestaţiile privind conţinutul întrebărilor scrise sau corectitudinea grilei oficiale de răspuns se analizează de către o comisie de specialişti. Decizia acestei comisii este definitivă. Dacă în urma contestaţiilor privind conţinutul întrebărilor sau corectitudinea grilei oficiale de răspunsuri comisia apreciază că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste întrebări sunt anulate (hotărârea luată urmând a fi consemnată într-un proces verbal semnat de toţi responsabilii grupurilor de lucru). Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate la întrebările respective, pentru toţi candidaţii. În urma analizării contestaţiilor, punctajele comunicate în sali pot suferi modificări.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Contestaţiile privind rezultatele probelor scrise (punctaj) se înregistrează şi se depun la secretariatele facultăţilor în termen de 24 de ore de la afişarea rezultatelor (începând cu ora şi data afişării acestora). Candidaţii pot contesta doar propriile rezultate.

Lucrările/chestionarele de concurs constituind obiectul contestaţiei privind rezultatele probei scrise (punctaj) se recorectează, prin citire computerizată (rescanare), în prezenţa candidatului care a depus contestaţia iar comunicarea rezultatelor finale se face prin afişare, în termen de 24 de ore de la expirarea termenului de rezolvare a contestaţiilor.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. După expirarea termenului de rezolvare și de răspuns la contestații, decizia comisiei de contestaţii privind rezultatul concursului de admitere este definitivă și nu mai poate fi modificată.

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate. Înmatricularea candidaților

Admitere MEDICINĂ 2017 rezultate.  Înmatricularea candidaților declarați admiși în urma concursului de admitere se face prin decizie a rectorului Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila” București. După aprobarea înmatriculării, studenții sunt înscriși în Registrul matricol unic (RMU) cu un număr unic valabil pentru întreaga perioadă de școlarizare la specializarea/specializările/programul/programele de studii la care au fost admiși și semnează contractul de școlarizare.


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL