Coronavirus - România: 121235 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Barem logica, economie, psihologie, sociologie si filosofie BAC 2016 - Toate informatiile sunt aici

Friday, 08 July 2016, 11:56 Sursă: REALITATEA.NET

Barem logica, economie, psihologie, sociologie si filosofie BAC 2016 - Astazi are loc ultima proba de la Bacalaureat, iar noi va tinem la curent cu cele mai noi informatii. La ora 9 a inceput ultima proba de la Bacalaureat, iar la ora 12 elevii vor pune pixurile jos si vor preda lucrarile.

Calendarul examenului de Bacalaureat 2016 - Sesiunea august-septembrie 2016

Barem logica, economie, psihologie, sociologie si filosofie BAC 2016

18 - 22 iulie 2016 Inscrierea candidatilor la a doua sesiune de examen
16-17 august 2016 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba romana - proba A
16-17 august 2016 Evaluarea competentelor lingvistice de comunicare orala in limba materna - proba B
17-19 august 2016 Evaluarea competentelor lingvistice intr-o limba de circulatie internationala - proba C
18 - 19 august 2016 Evaluarea competentelor digitale - proba D
22 august 2016 Limba si literatura romana - proba E)a) - proba scrisa
23 august 2016 Limba si literatura materna - proba E)b) - proba scrisa
24 august 2016 Proba obligatorie a profilului - proba E)c) - proba scrisa
26 august 2016 Proba la alegere a profilului si specializarii - proba E)d) - proba scrisa
29 august 2016 Afisarea rezultatelor (pana la ora 16:00) si depunerea contestatiilor (orele 16:00 - 20:00)
30-31 august 2016 Rezolvarea contestatiilor
1 septembrie 2016 Afisarea rezultatelor finale

Anul trecut, din totalul celor 159.715 absolvenţi de liceu care s-au prezentat la examen de Bacalaureat, au promovat, după soluţionarea contestaţiilor, 108.436 (67,9%) de candidaţi, cu 1,5% peste rata de la prima afişare a rezultatelor (66,41%). Rezultatul este superior cu peste 7 puncte procentuale celui înregistrat în prima sesiune a anului 2014 (60,65%) şi cu 11,5% faţă de 2013 (56,4%). Rata de promovare pentru promoţia curentă este de 74,2% (102.047 de elevi), în creştere cu 1,42% după soluţionarea contestaţiilor şi cu 11,1% mai mare faţă de anul 2013 (63,1%). Barem logica, economie, psihologie, sociologie si filosofie BAC 2016

La nivel naţional, s-au înregistrat 81 de medii de 10, cu 18 peste cele consemnate iniţial. Pe judeţe, cele mai ridicate procente de promovare s-au înregistrat în judeţele Cluj (83,42%), Braşov (80,53%), Bacău (79,97%) şi Sibiu (77,69%). Rata de reuşită în Capitală este de 70,22% (în creştere cu 2,2%), superioară cu peste 11 puncte procentuale celei de anul trecut. Singurele judeţe aflate sub 50% sunt Giurgiu (37,33%), Ilfov (41,90%) şi Teleorman (44,31%). Barem logica, economie, psihologie, sociologie si filosofie BAC 2016

În total, au fost depuse 50.501 contestaţii: 22.637 la proba scrisă de Limba şi literatura română E)a), 493 la proba scrisă de Limba şi literatura maternă E)b), 13.185 la proba scrisă obligatorie a profilului E)c) şi 14.186 la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării E)d). În medie, rata de admitere a contestaţiilor la cele patru probe este de 42,3%: 50,6% la proba E)a), 42,8% la proba E)b), 40,8% la proba E)c) şi 35% la proba E)d). Barem logica, economie, psihologie, sociologie si filosofie BAC 2016

 Din totalul celor 168.939 de candidaţi înscrişi, s-au prezentat 159.715 candidaţi (137.481 din promoţia 2014-2015 şi 22.234 din promoţiile anterioare). 9.224 de candidaţi au absentat. 332 elevi au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă, iar 50.947 de candidaţi au fost respinşi (35.212 din promoţia curentă şi 15.735 din promoţiile anterioare).

 Din totalul absolvenţilor de clasa a XII-a din promoţia curentă, înmatriculaţi în unităţile de învăţământ la începutul anului şcolar 2014-2015, 76,9% s-au înscris şi au participat la examenul de Bacalaureat din această sesiune, cu trei procente mai mult decât în sesiunea iunie - iulie a Bacalaureatului 2014.

 Reguli

Preşedintele comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale, este directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ liceal respective.

(2) În situația în care, într-o unitate de învățământ, directorul și directorul adjunct se află în situație de incompatibilitate, așa cum este precizată la Art.25, alin.(3), se numește președinte al comisiei, prin excepție de la prevederile alin.(1), un cadru didactic din unitatea de învățământ, membru al Consiliului de administrație al unității școlare. Barem logica, economie, psihologie, sociologie si filosofie BAC 2016

(3) Secretarul, membrii, asistenţii şi profesorii examinatori din comisiile de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale sunt selectaţi, de regulă, din unitatea de învăţământ din care provin candidaţii, la propunerea consiliului de administraţie a unităţii de învăţământ.

(4) În cazuri deosebite, bine justificate, din comisia de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale poate face parte, în calitate de asistent, orice Barem logica, economie, psihologie, sociologie si filosofie BAC 2016 persoană care îndeplineşte o funcţie didactică sau didactică auxiliară, provenind din unitatea de învăţământ respectivă sau din alte unităţi de învăţământ preuniversitar.

 Metodologie

(5) Pentru evitarea conflictului de interese, un cadru didactic nu poate să îndeplinească, simultan, două funcții în cadrul aceleiași comisii de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau o funcție în cadrul unei comisii de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale și o funcție în cadrul comisiei de bacalaureat județene/ a municipiului București.

(6) Evaluarea competenţelor lingvistice, pentru limba română, limba maternă şi limba modernă, precum şi a celor digitale se face, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori, dintre care unul este cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă, iar celălalt este un alt cadru didactic, de aceeaşi specialitate, din unitatea de învăţământ. În cazul în care nu există cadre didactice de specialitate în unitatea respectivă de învăţământ, care pot fi desemnate în comisia de bacalaureat de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, sau acestea se află în situație de
incompatibilitate așa cum este ea precizată la alin. (5) sau la Art. 25. alin.(3), profesorii examinatori vor fi selectaţi din alte unități de învăţământ. Barem logica, economie, psihologie, sociologie si filosofie BAC 2016

(7) Persoana de contact din unitatea de învățământ liceal în care se desfășoară probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale sau din centrul de examen este cadru didactic/cadru didactic auxiliar/altă categorie de salariaţi încadraţi cu norma de bază pe un post/ catedră într-o unitate de învăţământ. Această persoană trebuie să fie absolventă a unei instituţii de învăţământ superior în domeniul informatică/ statistică/ calculatoare etc. Se recomandă a fi desemnate ca persoane de contact, indiferent de studii, persoane care posedă certificate recunoscute ECDL sau CISCO.

(8) În situaţia în care, într-o unitate de învăţământ, nu se pot desemna persoane de contact salariaţi care să îndeplinească una din condiţiile precizate la alin. (7), se va desemna ca persoană de contact un cadru didactic de altă specialitate, care a absolvit un curs în domeniul
calculatoarelor/ informaticii.

(9) În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării examenului de bacalaureat, preşedinţii comisiilor din unităţile de învăţământ liceal în care se organizează probe de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale vor solicita declaraţii-tip/angajamente scrise de la fiecare 
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2016

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 16 membru al comisiei. În declaraţia-tip/angajament, cadrul didactic trebuie să precizeze că nu are soţul/soţia, o rudă sau un afin, de până la gradul al IV-lea inclusiv, printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, că îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale şi că ştie că orice abatere de la acestea este sancţionată. Art.27 – (1) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte componenţa comisiei de bacalaureat de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale din fiecare unitate de învăţământ liceal care are clase terminale. Barem logica, economie, psihologie, sociologie si filosofie BAC 2016

(2) Componenţa nominală a comisiei se stabileşte, până la data de 15 aprilie, prin decizie a inspectorului şcolar general, pe baza propunerilor transmise de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ. Propunerile vor fi transmise inspectoratelor şcolare de către fiecare unitate de învăţământ până la data de 31 martie.
Art.28 – (1) Preşedinţii comisiilor de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare se propun de către universităţi, din rândul cadrelor didactice universitare de predare având titlul de doctor şi se numesc de către Comisia Naţională de Bacalaureat, prin ordin al ministrului. Selecţia preşedinţilor comisiilor va
avea în vedere activitatea desfăşurată în calitate de preşedinte de comisie de bacalaureat, în sesiunile anterioare ale examenului.
(2) În situaţia în care preşedintele desemnat prin ordin al ministrului pentru un centru de examen, respectiv pentru un centru de evaluare nu s-a prezentat până în preziua începerii probelor scrise, comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti numeşte un preşedinte din rândul cadrelor didactice din învăţământul liceal, având gradul didactic I şi performanţe profesionale deosebite, titular în altă unitate de învăţământ decât cea din care provin candidaţii care susţin probele scrise ale examenului de bacalaureat. Numirea este anunţată, în scris, Comisiei Naţionale de Bacalaureat.

(3) Procedura menţionată la alin. (2) se aplică şi în situaţia în care comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti sau Comisia Naţională de Bacalaureat a decis înlocuirea preşedintelui numit prin ordin al ministrului. Art.29 - (1) Vicepreşedinţii, secretarii, membrii comisiilor din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, asistenţii şi profesorii evaluatori vor fi selecţionaţi din alte unităţi şcolare decât cele din care provin candidaţii arondaţi centrelor.
(2) Lista profesorilor evaluatori cuprinde profesori de specialitate care predau la clase de liceu. În situaţii excepţionale, despre care va fi informată Comisia Naţională de Bacalaureat, pot fi numiţi ca profesori evaluatori şi profesori ce predau la gimnaziu, dar care vor evalua în echipă cu un profesor de liceu.
(3) Persoanele de contact/informaticienii/cadrele didactice cu abilităţi de operare pe calculator, care fac parte din comisiile de bacalaureat din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, în calitate de secretari sau de membri, şi care administrează baza de date, vor fi desemnați de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti , cel mai târziu până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi până la 22 iulie, pentru sesiunea a doua.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele menţionate la alin. (3) se desemnează, de preferinţă, dintre cadrele didactice de specialitate/informaticienii din unitatea de învăţământ în care se organizează centrul de examen, respectiv centrul zonal de evaluare.
(5) Persoanele de contact din centrele de examen trebuie să îndeplinească condițiile menționate la Art. 26, alin. (7). 
Anexa 2 la ordinul MECTS nr. 4799/31.08.2010, privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat -2016

Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2011 17

Art. 30 - (1) Comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti stabileşte, prin tragere la sorţi, vicepreşedinţii şi cadrele didactice care fac parte din comisiile din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare, cu excepţia preşedinţilor.
Tragerea la sorţi se va efectua, electronic, în fiecare judeţ/în municipiul Bucureşti, cu cel mult 48 de ore înainte de începerea examenului, din lista aprobată de comisia de bacalaureat judeţeană/a municipiului Bucureşti, urmând ca inspectorul şcolar general să emită decizii scrise.
Lista se alcătuieşte la nivel judeţean/al municipiului Bucureşti, pe baza propunerilor transmise de licee, cuprinzând numele profesorilor care doresc să participe la examenul de bacalaureat şi care, în sesiunile anterioare, au respectat prevederile metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului. Aceste propuneri vor fi transmise inspectoratelor şcolare până la data de 15 aprilie, pentru prima sesiune, şi până la data de 22 iulie, pentru a doua sesiune de examen. Comisiile de bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti aprobă lista profesorilor care vor participa la tragerea la sorţi, cu cel puţin două săptămâni înainte de începerea examenului.
(2) Tragerea la sorţi se efectuează în şedinţă publică. Repartizarea pe comisii a vicepreşedinţilor şi a cadrelor didactice se consemnează într-un proces-verbal, în care se vor menţiona şi persoanele aparţinând societăţii civile, care au participat la şedinţa publică de tragere la sorţi.
(3) În vederea respectării prevederilor din prezenta metodologie şi pentru asigurarea corectitudinii desfăşurării examenului de bacalaureat, preşedinţii comisiilor din centrele de examen şi din centrele zonale de evaluare vor solicita
declaraţii-tip scrise de la fiecare membru al comisiei. În declaraţia-tip, cadrul didactic trebuie să precizeze că nu are soţul/soţia, o rudă sau un afin, de până la gradul al IVlea inclusiv, printre candidaţii care participă la examenul de bacalaureat în respectiva sesiune de examen, că îşi asumă responsabilitatea pentru respectarea întocmai a prevederilor legale şi că ştie că orice abatere de la acestea este sancţionată.

Perle Bacalaureat 2015. Absolvenţii de liceu de la profilul Real au avut la subiectul al III-lea al probei de Limba şi literatura română de caracterizat un personaj dintr-un text narativ aparţinând lui Ion Creangă, Marin Preda sau George Călinescu, scrie Adevărul.

Elevii trebuiau să precizeze curentul şi epoca în care se încadrează autorul repectiv, să scrie despre arta construirii personajului. Unul dintre candidaţi a „croit“ o caracterizare cel puţin interesantă a Otiliei, personajul din „Enigma Otiliei“. „Otilia era o tipă introvertită, pentru că nu avea cont de Facebook, nici Twitter, nu se bucura de avantajele lumii online. Nu avea unde se „spovedi“ în faţa prietenilor din listă şi nu numai. Şi eu am crescut fără părinţi de mică, la fel ca Otilia, îi înţeleg tristeţea.“

Candidatul atinge şi povestea de iubire dintre Otilia şi Felix. „Otilia era un bun psiholog, în sensul că i-a citit gândurile lui Felix. O apreciez pentru că şi-a sacrificat iubirea, pentru a nu-i sta în calea carierei. Şi eu am făcut la fel, când am aflat că iubitul meu vrea să lucreze în Olanda“.

Perle Bacalaureat 2015. Candidaţii au avut la subiectul al doilea al probei de redactat, după anumite cerinţe, un text argumentativ despre importanţa practicării unui sport la orice vârstă. Elevii ar fi trebuit să puncteze avantajele mişcării fizice, atât pentru sănătatea fizică, cât şi pentru psihic. Unul dintre candidaţi a scris pe foaia de examen: „E important să faci sport. Mulţi suntem în pericol să uităm mersul pe jos, sărim în maşină când mergem câţiva metri până la magazin, la sala de sport, la fast-food. Ce mai, am uitat să mai fugim la stadion, în parc, jucăm fotbal pe tabletă “.

La cerinţa a treia de la primul subiect, elevii trebuiau să construiască o locuţiune/expresie care să conţină cuvântul „viaţă“. Unul dintre candidaţi pare să se fi inspirat din viaţa politică a României. „Politic, Ponta şi-a luat viaţa cu operaţia în Turcia“.

”Ruxandra era foarte îndragostită de muzician îi voia banii, de fapt asta se întampla şi pe vremea aia cu banii. Femeile voiau statut. Profa ne-a zis ca perioada asta interbelica a fost cea mai smechera dintre toate, femeile aşteptatau iar bărbaţii munceau dar dădeau dovadă de bărbăţie.”

Perle Bacalaureat 2015. ”Notăţiile autorului sunt să ne impresioneze pe noi cititorii dacă om mai fi sau ele pot sa accentueze sau să aplaneze drama dintre cele doua personaje.”

”Pe mine sportul nu mă ajuta deoarece după o noapte de băută cu băieţii în cartier nu mai am timp să fac şi sport. La educaţie fizica proful ne-a spus că si relaţiile intime intra in sport deci şi ăsta e un sport.”

”În concluzie toţi ăştia bogataşii fac sport deoarece au bani să meargă pe la tot felul de săli şi saloane.”

”Scriitorul e stingherit în societate se simte ca un frustrat sau poate este şi de aceea vrea sa scrie să se scufunde în necazuri. Viaţa lui e chiar tristă nu poţi judeca un asemenea sensibil.”

”Personajul lui Moromete este personajul central, chiar Tudor Calaraşu participa la acţiune, aveau 10 copii şi o pisică pe Bisisica.”

Perle Bacalaureat 2015. Importanţa sportului: ”Mama îmi dă 1500 de lei lună să merg la una dintre cele mai de lux săli” 
”Romanul Povestea lui Harap Alb a aparut în revista Literatorul în anul 1840 la Iaşi chiar în Dacia literara a lui Kogălniceanu.”

”Scenele reprezentative din romanul Morometii sunt: Ca să se mire prostii şi s-au mirat atunci cand au văzut că nu mai au arborele în curte şi alta e cand le frige băietilor o bataie ca-n zona de nord a ţării.”

”Ela era o curvă deoarece s-a combinat cu unul la Odobeşti iar Stefan un frustrat psihopat că suferea dar ce nu mai erau femei în lumea asta?”

”Harap Alb e prea tare ajunge pe un alt tărâm şi o recuperează pe fata lui Roş.”

”Eram însurat de 7 ani cu o colega de la psihologie, Camil vrea să zică că suferea.”

”Ion o violează pe Ana pe dupa sobă în timp ce tatso sforăia. O lasă borţoasa şi face un plod apoi ăsta inteligent din fire îi ia pamânturile, şmecher baiat.”

Perle Bacalaureat 2015. ”Catinca îl certa pe Moromete că fuma mult. Un exemplu îl constituie şi faptul ca mama îl cearta pe bunicul când bea.” ”

”Profa de română nu ne preda nimic ne punea să copiem dintr-o carte zicea că are salariul prea mic ca să facă una ca asta.”

”Liviu Rebreanu este cel mai de seama poet al regiunii Moldova, a scris în perioada paşoptistilor alături de Sadoveanu şi de Bacovia.”

Perle Bacalaureat 2015. ”Romanul Plumb a lui Rebreanu este o artă poetică deoarece prezintă drama unui ţăran într-un cavou.”

”Familia Moromete s-a distrus pe sine însăşi când a început să bea Ilie cu tovaraşii lui pe la poiana lui Iorgu Iovan.”

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL