Coronavirus - România: 112781 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

REZULTATE MEDICINĂ 2017. Notele obținute de studenții de la medicină și farmacie sunt online

Thursday, 27 July 2017, 10:07 Sursă: REALITATEA.NET

REZULTATE MEDICINĂ 2017. La Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” sunt disponibile în acest an aproape 1000 de locuri finanțate de la bugetul de stat. Sunt 22 de medii de 10 obținute la Universitatea de medicină, iar ultima medie cu care s-a intrat la taxă este 7.70.

De asemenea, rezultatele la examenul de Admitere la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iuliu Haţieganu Cluj Napoca - UMF Cluj  - ADMITERE MEDICINĂ CLUJ 2017 rezultate - pot fi consultate AICI. Şi la Iaşi - ADMITERE MEDICINĂ IAŞI 2017 rezultate - examenul s-a ţinut tot astăzi. Anul trecut, la UMF Carol Davila, ultima medie de intrare la MEDICINĂ a fost 8,30.

REZULTATELE LA MEDICINĂ 2017 Bucureşti vor fi publicate AICI

REZULTATE MEDICINĂ 2017Listele provizorii (generate după admitere, înaintea contestațiilor) cu rezultatele concursului de admitere, verificate şi aprobate de Comisia Centrală de Admitere, se aduc la cunoştinţa celor interesaţi prin afişare pe pagina de internet a universitatii şi la sediile facultăţilor, la loc vizibil, specificându-se ora şi data afişării.

Lista candidaţilor admişi se afişează în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut și în limita locurilor finanţate de la buget acordate fiecărei facultăţi în parte. Lista candidaţilor respinşi se afişează în ordine alfabetică.

REZULTATE MEDICINĂ 2017. Rezultatele concursului de admitere devin definitive (finale) după soluţionarea contestaţiilor.

Listele definitive (generate după soluționarea contestațiilor) ce cuprind rezultatele definitive și incontestabile ale concursului de admitere vor fi afişate la avizierele facultăţilor după termenul de contestaţii şi rezolvare a acestora.

REZULTATELE LA MEDICINĂ 2017 Cluj vor fi publicate AICI

REZULTATE MEDICINĂ 2017.  După afișarea rezultatelor definitive (finale), actele candidaţilor respinşi se restituie acestora, la cerere, pe baza cărţii de identitate, în cel mult 48 de ore de la depunerea cererii, fără perceperea vreunei taxe. Actele pot fi restituite şi persoanelor care prezintă împuternicire notarială legalizată.

REZULTATE MEDICINĂ 2017. Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti oferă 1.000 de locuri bugetate, pentru care vor concura aproximativ 3.000 de candidaţi, iar pentru cei care nu reuşesc să intre la fără taxă, instituţia a pus la dispoziţie 440 de locuri contra cost. 

REZULTATE MEDICINĂ 2017. "Pentru cele 520 locuri la Facultatea de Medicină s-au înscris 1.811 de candidaţi, pentru Facultatea de Medicină Dentară, 547 de candidaţi/155 de locuri, pentru Facultatea de Farmacie, 207 de candidaţi/155 de locuri, iar pentru FMAM, 431 de candidaţi/170 de locuri. Pentru concurenţii ale căror medii de admitere nu vor permite accederea la studiile universitare de licenţă pe locurile finanţate de la bugetul de stat, sunt puse la dispoziţie alte 440 de locuri cu taxă", reiese dintr-un comunicat de presă al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" din Bucureşti.

REZULTATE MEDICINĂ 2017. Potrivit calendarului instituţiei, cei 2.996 de candidaţi vor susţine examenul de admitere miercuri, 26 iulie. Aceştia vor da o probă scrisă cu cerinţe din biologie şi chimie, iar pentru ocuparea unui loc la fără taxă, se ia în calcul numai nota obţinută la acest examen.

REZULTATELE LA MEDICINĂ 2017 IAŞI vor fi publicate AICI

REZULTATE MEDICINĂ 2017Candidaţii vor prezenta pentru înscriere următoarele acte

1. Cererea tip de înscriere, completată la secretariat pe calculator şi semnată de către candidat, dupa examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv;

Pentru admiterea în anul universitar 2017–2018 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor; formularul se găseşte pe site-ul UMF “Carol Davila” (www.umf.ro). Candidaţii vor printa formularul completat şi – sub semnatura personală – îl vor prezenta la Secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere.

2.Diploma de bacalaureat - în original și copie (pentru cei care se înscriu la a doua Facultate este obligatoriu însoţită de copie a Diplomei de licenţă şi a foii matricole).

REZULTATE MEDICINĂ 2017. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2016-2017, pot prezenta la înscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat în anul 2017, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu (în original), în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

REZULTATELE LA MEDICINĂ BRAŞOV au fost fi afişate AICI

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la bugetul de stat până la data de 01.10.2017, duce la pierderea locului finanţat de la buget.

3. Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.N.(în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).

4. Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

5. Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;

6. Carte de identitate sau paşaportul valabil;

7. Certificatul de naştere în copie.

REZULTATE Admitere UMF Carol Davila 2017. Iată rezultatele la Admitere Medicină 2017 Bucureşti

8. Certificat de căsătorie, copie (dacă este cazul);

9. Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical – în original;

10. Patru fotografii color tip buletin;

11. Dovada achitării taxei de înscriere (mandat poştal);

12. Dosar plic.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate /pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia de admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură. 

REZULTATE MEDICINĂ 2017.  Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei M.E.N., care va fi comunicată secretariatelor facultăţilor. Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.N., beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

De asemenea, U.M.F. “Carol Davila” acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licenţă, fără concurs de admitere, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele naţionale recunoscute de M.E.N., la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie.

U.M.F. ”Carol Davila” București acordă, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, 4 locuri fără taxă de școlarizare (la FMAM) absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile prezentei Metodologii.

REZULTATE MEDICINĂ 2017.  Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la buget o singură dată pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, studii doctorale). Depaşirea duratei învăţământului gratuit, prevazută de lege, se suportă de către studenţi, prin plata taxei aferente şcolarizării în ciclul respectiv de studii universitare.

La înscriere, candidaţii vor primi o legitimaţie de concurs tip


Vezi mai multe


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL