Coronavirus - România: 112781 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Rezultate Evaluare Națională 2015 Caraş-Severin. Câte medii de 10 s-au luat? Verifică pe Edu.ro!

Thursday, 25 June 2015, 15:39 Sursă: REALITATEA.NET

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015 Caraş-Severin se vor afişa pe 26 iunie la avizierul şcolii şi ulterior pe site-ul inspectoratului, pe EDU.RO şi pe REALITATEA.NET. În aceeaşi zi, elevii nemulţumiţi de notele luate vor putea depune contestaţii.

Rezultate Evaluare Naţională 2015 Edu.ro. Notele din Bucureşti şi din judeţe se anunță azi UPDATE

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015 Caraş-Severin. Potrivit ordinului ministrului Educaţiei privind organizarea si desfăsurarea EVALUĂRII NAŢIONALE pentru absolvenții clasei a VIII-a, candidatul poate solicita comisiei judeţene să vadă lucrarea proprie numai după afisarea rezultatelor finale după contestaţii.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015 Caraş-Severin. Comisia Națională de Organizare a Evaluării Naționale poate elabora și alte instrucțiuni/proceduri, în vederea bunei organizări și desfășurări a Evaluării Naționale pentru elevii clasei a VIII-a.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015 Caraş-Severin.  Art. 5. (1) Candidatul major și părinții/reprezentanții legali ai candidatului minor pot solicita comisiei judeţene/a municipiului Bucuresti de organizare a Evaluării Naționale să vadă lucrarea/lucrările proprie/proprii a/ale propriului copil numai după afisarea rezultatelor finale după contestaţii. La vizualizarea lucrării/lucrărilor, candidatul minor trebuie să fie însoțit obligatoriu de un părinte/reprezentant legal.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015 (2) Solicitarea de vizualizare, menționată la alin. (1), nu poate conduce la reevaluarea și/sau modificarea notelor acordate lucrării/lucrărilor. (3) Cu excepţia candidatului sau a părinților/reprezentanților legali ai acestuia, pot solicita să vadă lucrarea/lucrările doar membrii comisiei judeţene/a municipiului Bucuresti de organizare a evaluării naționale sau ai Comisiei Naţionale de Organizare a Evaluării Naționale, în scopul reevaluării acesteia/acestora, conform prevederilor art.6, punctul (10) și ale art.9, punctul (25) din Metodologia de organizare si desfăsurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a în anul școlar 2010- 2011, menționată la art. 2.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015 - Calendarul examenului

13 iunie 2015 - Înscrierea la Evaluarea Naţională
15-17 iunie 2015- Înscrierea la Evaluarea Naţională
22 iunie 2015 - Limba şi literatura română - probă 
22 iunie 2015 - Limba şi literatura română - probă scrisă
23 iunie 2015 - Limba şi literatura maternă - probă scrisă
24 iunie 2015 - Matematica - probă scrisă
26 iunie 2015 - Afişarea rezultatelor (până la ora 16)
26 iunie 2015 - Depunerea contestaţiilor (orele 16 - 20)
27 -29 iunie 2015 - Rezolvarea contestaţiilor
30 iunie 2015 - Afişarea rezultatelor finale după contestaţii

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015: Admiterea în liceu

Admiterea în liceu se face prin repartizare computerizată, după ce elevii susţin, la finalul clasei a VIII-a, testele scrise de la Evaluarea Naţională, la limba romană, matematică şi limba maternă. Media de admitere în liceu se calculează ca medie ponderată între media de la Evaluarea Naţională (75 la sută) şi media notelor din gimnaziu (25 la sută). Pentru admiterea în liceu nu este necesară o medie minimă.

Repartizarea computerizată în licee are loc în trei etape. În prima etapă de admitere se pot înscrie candidaţii din seria curentă, precum şi cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului şcolar 2014-2015. În a doua etapă se pot înscrie candidaţii care nu au participat la prima repartizare şi cei care au rămas nerepartizaţi. În etapa a treia se înscriu elevii care nu au participat la nicio repartizare, care nu au fost repartizaţi în etapele anterioare, care nu s-au înscris în perioada prevăzută de metodologie sau care şi-au încheiat situaţia şcolară mai târziu.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015  - Câți elevi au promovat anul trecut?

Anul trecut, în jur de 49% dintre elevii de clasa VIII-a prezenţi la simularea Evaluării Naţionale au obţinut medii peste 5, respectiv 67% la sută la Limba română şi 30% la Matematică.

Din totalul celor peste 187.800 de elevi înscrişi, 177.900 (95%) au participat şi la proba de Limba română şi la cea de Matematică. Dintre aceştia, peste 86.800 (49%) au obţinut medii peste cinci.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015: Matematică

În cadrul Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a Matematica are statut de disciplină obligatorie.

Programa de examen este realizată în conformitate cu prevederile programei școlare în vigoare.

Subiectele pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a evaluează competențele formate/dezvoltate pe parcursul învățământului gimnazial și se elaborează în baza prezentei programe.

Examenul la matematică are în vedere:

1. Identificarea unor date şi relaţii matematice şi corelarea lor în funcţie de contextul în care au fost definite

2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în enunţuri matematice

3. Utilizarea algoritmilor şi a conceptelor matematice pentru caracterizarea locală sau globală a unei situaţii concrete

4. Exprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei situaţii concrete şi a algoritmilor de prelucrare a acestora

5. Analizarea şi interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaţii-problemă

6. Modelarea matematică a unor contexte problematice variate, prin integrarea cunoştinţelor din diferite domenii

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2015. Subiecte și rezolvări la proba de Matematică

Evaluare Națională 2015. După proba de limbă, miercuri a venit rândul matematicii. Notele obținute la cele două examene vor avea o pondere de 75% în realizarea mediei de admitere la liceu, restul de 25% fiind reprezentată de media generală a elevilor din cei patru ani de gimnaziu.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2015: Rezolvări Matematică

La primul subiect de Matematică, elevii au avut de rezolvat câteva întrebări simple, fiecare răspuns corect urmând să fie recompensat cu 5 puncte.

Subiectul I

1. Rezultatul calculului 10 x 2 - 20 este egal cu 0 (5 puncte)

2. Dacă a/4 = 3/2, atunci a este egal cu 6 (5 puncte)

3. Cel mai mare număr care aparține intervalului [1,5] este egal cu 5 (5 puncte)

4. Pătratul ABCD are latura de 6 cm. Permetrul pătratului ABCD este egal cu 24 cm. (5 puncte)

5. În figura 1 este reprezentat un cub ABCDEFGH. Măsura unghiului determinat de dreptele AB și BF este egală cu 90 (5 puncte)

6. În diagrama de mai jos este prezentată repartiția elevilor unei clase a VIII-a, în funcție de notele obținute la teza de matematică pe semestrul al II-lea.

Numărul elevilor care au obținut nota 10 este egal cu 3 (5 puncte)

La subiectul al doilea, elevii au avut de rezolvat mai multe probleme, atât de geometrie, cât și de algebră. Și aici, toate cerințele rezolvate vor fi recompensate cu 5 puncte.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2015: Rezolvări Matematică

Subiectul al II-lea

1. Desenați, pe foaia de examen, un paralelipiped dreptunghic ABCDA'B'C'D'. (5 puncte)

2. Calculați media aritmetică a numerelor de două cifre, multiplii ai lui 40. (5 puncte)

REZOLVARE

80+80 = 160

160 / 2 = 80

3. Mihai a cheltuit o sumă de bani în două zile. În prima zi, Mihai a cheltuit 30% din sumă, iar în a doua zi, restul de 35 de lei. Calculați suma de bani cheltuită de Mihai în prima zi.

REZOLVARE: 

35 de lei = 70% din sumă

Suma totală = 50 de lei

4. Se consideră funcția f: R-R, (x)=x+2
a) Calculați f(-2) (5 puncte)
b) Reprezentați grafic funcția f într-un sistem de coordonate xOy. (5 puncte)

REZOLVARE: 

f(-2) = 0

5. Aici elevii au primit o ecuație cu o necunoscută (5 puncte).

La subiectul al treilea, notat tot cu 30 de puncte, elevii au avut de rezolvat două probleme de geometrie.

REZULTATE EVALUARE NAȚIONALĂ 2015: Rezolvări Matematică

Subiectul al III-lea

1. Figura 2 este schița unui teren în formă de dreptunghi ABCD, cu AB = 150 m și AD = 100 m. Punctul M este mijlocul laturii AD, iar punctul N este situat pe latura DC astfel încât DN=2NC.

a) Arătați că aria terenului ABCD este egală cu 1,5 ha (5 puncte)

REZOLVARE:

A = AB x AD = 15.000 metri pătrați
Un hectar = 10.000 metri pătrați
A = 1,5 ha

b) Demonstrați că triunghiul MNB este isoscel (5 puncte)

REZOLVARE:

DM = 50 m
NC = 1/3 DC = 50 m
DM = NC = 50 m
DN = 100 m
BC = 100 m

Triunghiul MDN este congruent cu triunghiul NCB, MN = NB, MNB - triunghi isoscel

c) Calculați măsura unghiului format de dreptele MN și NB. (5 puncte)

REZOLVARE:

Unghiul DMN = Unghiul CNB
Unghiul DNM = Unhgiul CBN

Suma acestor unghiuri este de 90 de grade, astfel că unghiul MNB este de tot de 90 de grade, deoarece suma unghiurilor unui triunghi este de 180 de grade.

2. Aici elevii au primit o piramidă patrulateră regulată și au avut de rezolvat 3 cerințe, în total 15 puncte.

Fiecare elev primește 10 puncte din oficiu. Scorul maxim este 100.

REZULTATE EVALUARE NAŢIONALĂ 2015 

Limba şi Literatura Română are, în cadrul evaluării naţionale de la finalul clasei a VIII-a, statut de disciplină obligatorie.

Proba la această disciplină vizează evaluarea competenţelor elevilor de receptare a mesajului scris, din texte literare şi nonliterare, în scopuri diverse, de exprimare scrisă și de utilizare corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse.

Deoarece competenţele de evaluat sunt ansambluri de cunoştinţe, deprinderi şi atitudini formate în clasele a V-a – a VIII-a, subiectele pentru evaluarea naţională vor evalua atât competenţele specifice şi conţinuturile asociate acestora, cât şi conţinuturile din programele şcolare actualizate pentru clasele a V-a – a VII-a.

Prin evaluarea naţională la Limba şi Literatura Română, în evaluarea unităţilor de conţinut care privesc domeniul limba română (Elemente de construcţie a comunicării), se are în vedere viziunea comunicativ-pragmatică, abordarea funcţională şi aplicativă a elementelor de construcţie a comunicării, cu accent pe identificarea rolului acestora în construirea mesajelor şi pe utilizarea lor corectă şi adecvată în propria exprimare scrisă. Sarcinile de lucru vizează exerciţii de tip analitic (de recunoaştere, de grupare, de motivare, de descriere, de diferenţiere) şi de tip sintetic (de modificare, de completare, de exemplificare, de construcţie), de subliniere a valorilor stilistice şi de evidenţiere a aspectelor ortografice şi de punctuaţie, în situaţiile care impun o asemenea abordare.

În evaluarea unităţilor de conţinut ale domeniului lectură, sarcinile de lucru implică cerinţe care privesc înţelegerea unui text dat, literar sau nonliterar (identificarea ideilor principale, a unor trăsături generale şi particulare ale textului şi exprimarea unui punct de vedere asupra acestora etc.), precum şi redactarea de către elev a unor compuneri vizând scrierea despre un text literar sau nonliterar (rezumat, caracterizare de personaj, comentarea sumară a unor secvenţe, identificarea ideilor principale, exprimarea unui punct de vedere privind ideile sau structurarea textului etc.).

De asemenea, sarcinile de lucru vor avea în vedere evaluarea competenţelor de redactare a unor texte argumentative (exprimarea argumentată a unui punct de vedere privind textul studiat sau la prima vedere, motivarea apartenenţei la un gen literar sau la o specie literară), reflexive şi imaginative (compuneri care presupun exprimarea propriilor sentimente, evidenţierea trăsăturilor unui obiect într-o descriere, scurte naraţiuni, continuarea logică a unor dialoguri etc.)

REZULTATE Evaluarea Națională 2015: Subiecte la Limba și Literatura Română:

Subiectul I:

Elevii au primit un text cules de Petre Ispirescu - ”Lupul cel năzdrăvan și Făt-Frumos”.

Punctul A.

1. Antonim pentru sensul din text al cuvintelor: frumoasă, bucurie şi venea (6 puncte)

2. Explică rolul cratimei în secvenţa "încât p-aci era" (6 puncte)

3. Formulează două idei principale din textul dat (6 puncte)

4. Transcrie două cuvinte, grupuri de cuvinte din text care se referă la timpul acţiunii (6 puncte)

5. Prezintă în 30 - 50 de cuvinte semnificaţia secvenţei: "atunci îi mai veni inima la loc şi se mulţumi a aştepta pâbă a doua zi. În ziua următoare, ia merele de unde nu-s. S-a supărat împăratul, nevoie mare, şi porunci ca paznicii să se puie să prinză pe hoţi. Dar, aş! Unde e pomana aia?"  (6 puncte)

B.

Redactează o compunere de 150 - 250 de cuvinte în care să motivezi apartenenţa la specia basmului popular "Lupul cel năzdrăvan şi Făt Frumos", valorificând textul dat.  (12 puncte)

În compunerea ta, trebuie:

- să precizezi patru trăsături ale basmului popular
- să ilustrezi două trăsături ale basmului popular, valorificând textul dat
- să ai un conținut adecvat cerinței formlate
- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte

Subiectul al II-lea:

Elevii au primit un text din ziarul Adevărul despre Sânziene: ”Este ziua iei românești: piesa vestimentară care nu se demodează niciodată”.

A. Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerințele de mai jos:

1. Formulează câte un enunț în care să precizezi următoarele aspecte din textul dat:

-data la care se sărbătorește Ziua Universală a Iei
-numele tabloului pictat de Constantin Daniel Rosenthal (4 puncte)

2. Scrie numele autoarei și titlul articolului din care este extras fragmentul dat (4 puncte)

3. Menționează ce parte de vorbire este fiecare dintre cuvintele subliniate din secvența: Bluza tradițională românească se bucură de popularitate în lumea întreagă și a devenit un obiect vestimentar aproape obligatoriu în garderoba româncelor. (4 puncte)

4. Precizează funcția sintactică a cuvintelor subliniate din secvența: Patru decenii mai târziu, ia românească a fost sursa de inspirație pentru una dintre colecțiile semnate de Yves Saint Laurent (4 puncte)

5. Transcrie propoziția principală și propoziția subordonată din fraza următoare, precizând felul subordonatei: Ia poate fi purtată în orice sezon, pentru că niciodată nu va fi demodată (4 puncte)

6. Construiește o frază alcătuită din două propoziții în care să existe o propoziție subordonată completivă indirectă, introdusă prin pronumele relativ care (4 puncte)

B. Redactează, în 80-150 de cuvinte, o narațune în care să prezinți o întâmplare reală sau imaginară petrecută într-o zi de sărbătoare. (12 puncte)

În compunerea ta, trebuie:

- să relatezi o întâmplare, respectând succesiunea logică a evenimentelor
- să precizezi două elemente ale contextului spațio-temporal
- să ai un conținut adecvat cerinței
- să respecți precizarea privind numărul de cuvinte

Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziției - 1 punct, coerența textului - 2 puncte, registrul de comunicare, stilul și vocabularul adecvate conținutului - 2 puncte, ortografia - 3 puncte, punctuația - 2 puncte, așezarea corectă în pagină, lizibilitatea - 2 puncte)

Rezultate Evaluarea Națională 2015. Subiecte la Limba și Literatura română. Câteva interdicții

Examenul a început la ora 9.00, iar elevii au fost așezați în bănci în ordine alfabetică, unul câte unul. Tinerilor nu le este permis accesul în sala de examen cu ghiozdane, sacoșe, poșete sau alte astfel de obiecte, care urmează să fie depozitate într-o sală specială.

Candidații nu au voie să aibă în posesia lor telefoane mobile, căști, sau alte mijloace electronice de comunicare sau de calcul, printre care și toate dispozitivele care permit accesul la internet.

Elevii care vor fi prinși cu astfel de dispozitive în posesia lor vor primi nota 1 și vor fi excluși din examden.

Evaluarea Națională 2015 este supravegheată video.

Rezultate Evaluarea Națională 2015. Subiecte la Limba și Literatura română. Cum se desfășoară examenul

Fiecare elev primește o coală de hârtie tipizată, pe care trebuie să își completeze numele complet plus inițiala tatălui, cu majuscule, iar apoi să completeze toate datele cerute în colțul paginii, care urmează să fie lipit după ce profesorii împart subiectele în sală.

Asistenții vor verifica toate câmpurile completate, iar apoi vor semna în interiorul sectorului sigilat.

În fiecare sală se vor găsi doi asistenți supraveghetori, profesori care predau altă materie decât cea la care sunt examinați elevii. Absolvenții de gimnaziu sunt observați atât din fața, cât și din spatele clasei. Asistenții asigură ordinea în sală și îl sesizează pe președintele de comisie în cazul producerii unor nereguli.

Rezultate Evaluarea Națională 2015. Subiecte la Limba și Literatura română. Alte precizări

În cazul în care un elev se simte rău și solicită părăsirea sălii de examen, el va fi însoțit afară de unul dintre asistenți. Timpul pe care acesta îl are pentru a rezolva subiectele nu este însă prelungit.

Elevii au voie să scrie doar cu cerneală sau pastă de culoare albastră, iar în ceea ce privește schemele sau desenele este permisă doar folosirea unui creion negru.

Examenul durează două ore.

Media notelor obținute la examenul de Limba și Literatura română și la cel de Matematică are o pondere de 75% în media finală a elevilor, 25% fiind media generală de absolvire a gimnaziului.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL