Coronavirus - România: 182854 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Bacalaureat 2018 română. Subiecte ”fericite” pentru elevi: Eminescu și Arghezi / Barbu și Blaga

Monday, 25 June 2018, 11:01 Sursă: REALITATEA.NET

Barem BAC Romana 2018. Iată baremele de corectare şi subiectele la Bacalaureat 2018:

(w728) <p>Barem r

(w728) <p>Barem r

(w728) <p>Barem r

(w728) <p>Barem r

(w728)(w728)

(w728) <p>subiect

(w728) <p>subiect

 Barem BAC Romana 2018. Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. a) Limba şi literatura română
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică – Profilul real; Filiera tehnologică
Filiera vocaţională – Toate profilurile (cu excepţia profilului pedagogic)
· Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
 Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența se referă la organizarea impecabilă
a conţinutului revistei.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
2. menționarea a două calități ale revistei (de exemplu: texte inspirat alese; selecția celor mai
frumoase fotografii etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
3. precizarea atitudinii autorului față de revista Lumea turistică (de exemplu: admiraţie;
apreciere etc.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (de exemplu: Priviți
revista: nu vi se pare cu totul excepțională pentru începuturile în care se mențin publicațiile
noastre?) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
4. explicarea unui motiv al vizitării unor locuri necunoscute (de exemplu: dorința de a descoperi
singur locurile despre care a citit etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de
explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
5. prezentarea semnificației secvenței (de exemplu: dorința de a călători; sentimentul ratării etc.):
prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de
prezentare – 1 punct 4 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 2 puncte
B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct 3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial
adecvată – 1 punct 2 puncte
‒ respectarea normelor de exprimare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe
greşeli – 0 puncte) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
Prezentarea rolului notațiilor autorului în fragmentul dat 6 puncte
· prezentare adecvată și nuanțată, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte
· prezentare ezitantă, prin raportare la fragmentul dat – 3 puncte
· simpla precizare a rolului notațiilor autorului sau tendință de generalizare – 1 punct
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlănțuirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greşeli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte); punctuaţia – 1 punct (0–1 greşeli
de punctuaţie – 1 punct; 2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 4 puncte
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 50 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.
 Barem BAC Romana 2018. SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Conţinut – 18 puncte
– evidenţierea a două trăsături care fac posibilă încadrarea textului poetic studiat într-o perioadă,
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematică: precizarea perioadei, a curentului
cultural/literar sau a orientării tematice – 2 puncte; numirea a două trăsături ale perioadei, ale
curentului cultural/literar precizat sau ale orientării tematice: 2 x 1 punct = 2 puncte; evidențierea
celor două trăsături, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte 6 puncte
– comentarea a două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat:
· precizarea temei – 2 puncte;
· comentarea oricăror două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic ales –
2 x 2 puncte = 4 puncte (comentare clară şi nuanţată a unei imagini/idei poetice – 2 puncte;
încercare de comentare – 1 punct) 6 puncte
− câte 3 puncte pentru analiza oricăror două elemente de compoziție şi de limbaj semnificative
pentru textul poetic ales 2 x 3 puncte = 6 puncte
· analiza fiecărui element ales, justificând relevanța acestuia pentru textul poetic – 3 puncte; analiza
fiecărui element ales, cu încercarea de justificare a relevanței acestuia – 2 puncte; abordarea
schematică, fără justificarea relevanței – 1 punct
Redactare – 12 puncte
− existența părților componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlănțuirii ideilor 1 punct
– abilităţi de analiză şi de argumentare 3 puncte
· relaţie adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi de valoare relevante
– 3 puncte
· relaţie parţial adecvată între idei, între idei şi argumente, formulare de judecăţi parţial
relevante – 2 puncte
· schematism – 1 punct
− utilizarea limbii literare (stil şi vocabular potrivite temei, claritate a enunţului, varietate a lexicului,
sintaxă adecvată – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
− ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− punctuaţia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
− așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 400 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

 Barem BAC Romana 2018. Examenul de bacalaureat naţional 2018
Proba E. a) Limba şi literatura română BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 2
Filiera teoretică – Profilul umanist; Filiera vocațională – Profilul pedagogic
· Se punctează orice formulare/modalitate de rezolvare corectă a cerinţelor.
· Nu se acordă fracţiuni de punct. Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele
precizate explicit în barem.
· Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea la zece a
punctajului total obţinut pentru lucrare.
SUBIECTUL I (50 de puncte)
A. (30 de puncte)
1. indicarea sensului secvenței date (de exemplu: Secvența se referă la organizarea impecabilă
a conţinutului revistei.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
2. menționarea a două calități ale revistei (de exemplu: texte inspirat alese; selecția celor mai
frumoase fotografii etc.) – 4 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea
exprimării, respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
3. precizarea atitudinii autorului față de revista Lumea turistică (de exemplu: admiraţie;
apreciere etc.) – 2 puncte; justificarea răspunsului cu o secvență din text (de exemplu: Priviți
revista: nu vi se pare cu totul excepțională pentru începuturile în care se mențin publicațiile
noastre?) – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
4. explicarea unui motiv al vizitării unor locuri necunoscute (de exemplu: dorința de a descoperi
singur locurile despre care a citit etc.) – 4 puncte: explicare nuanțată – 4 puncte; încercare de
explicare – 2 puncte; formularea răspunsului în enunț – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 6 puncte
5. prezentarea semnificației secvenței (de exemplu: dorința de a călători; sentimentul ratării etc.):
prezentare adecvată şi nuanţată – 4 puncte; abordare schematică, ezitantă – 2 puncte; încercare de
prezentare – 1 punct 4 puncte
– respectarea precizării privind numărul de cuvinte – 1 punct; corectitudinea exprimării,
respectarea normelor de ortografie și de punctuație – 1 punct 2 puncte
B. (20 de puncte)
‒ formularea unei opinii față de problematica pusă în discuție 1 punct
– câte 2 puncte pentru enunţarea oricăror două argumente adecvate opiniei formulate
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ câte 2 puncte pentru dezvoltarea corespunzătoare a fiecăruia dintre cele două argumente
enunţate: dezvoltare clară, nuanţată – 2 puncte; încercare de dezvoltare, schematism – 1 punct
2 x 2 puncte = 4 puncte
‒ raportarea la text în dezvoltarea oricărui argument – 3 puncte; raportarea la experiența personală sau
culturală în dezvoltarea oricărui argument – 1 punct 3 puncte + 1 punct = 4 puncte
‒ formularea unei concluzii pertinente 1 punct
‒ utilizarea corectă a conectorilor în argumentare: utilizare adecvată – 2 puncte; utilizare parţial
adecvată – 1 punct 2 puncte
‒ respectarea normelor de exprimare (0–1 greşeli lexicale sau morfo-sintactice – 1 punct; 2 sau mai multe
greşeli – 0 puncte) 2 puncte
‒ respectarea normelor de ortografie şi de punctuaţie (0–1 greşeli ortografice şi de punctuaţie – 1 punct;
2 sau mai multe greșeli – 0 puncte) 1 punct
‒ așezarea în pagină, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordării punctajului pentru redactare, textul trebuie să aibă minimum 150 de
cuvinte şi să dezvolte subiectul propus.

SUBIECTUL al II-lea (10 puncte)
Prezentarea rolului nota.iilor autorului în fragmentul dat 6 puncte
· prezentare adecvata .i nuan.ata, prin raportare la fragmentul dat – 6 puncte
· prezentare ezitanta, prin raportare la fragmentul dat – 3 puncte
· simpla precizare a rolului nota.iilor autorului sau tendin.a de generalizare – 1 punct
– utilizarea limbii literare – 1 punct; logica înlan.uirii ideilor – 1 punct; ortografia – 1 punct (0–1
greseli ortografice – 1 punct; 2 sau mai multe gre.eli – 0 puncte); punctuatia – 1 punct (0–1 greseli
de punctuatie – 1 punct; 2 sau mai multe gre.eli – 0 puncte) 4 puncte
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, textul trebuie sa aiba minimum 50 de
cuvinte si sa dezvolte subiectul propus.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
Continut – 18 puncte
– evidentierea a doua trasaturi care fac posibila încadrarea textului poetic studiat într-o perioada,
într-un curent cultural/literar sau într-o orientare tematica: precizarea perioadei, a curentului
cultural/literar sau a orientarii tematice – 2 puncte; numirea a doua trasaturi ale perioadei, ale
curentului cultural/literar precizat sau ale orientarii tematice: 2 x 1 punct = 2 puncte; eviden.ierea
celor doua trasaturi, prin valorificarea textului: 2 x 1 punct = 2 puncte 6 puncte
– comentarea a doua imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic studiat:
· precizarea temei – 2 puncte;
· comentarea oricaror doua imagini/idei poetice relevante pentru tema textului poetic ales –
2 x 2 puncte = 4 puncte (comentare clara si nuantata a unei imagini/idei poetice – 2 puncte;
încercare de comentare – 1 punct) 6 puncte
- câte 3 puncte pentru analiza oricaror doua elemente de compozi.ie si de limbaj semnificative
pentru textul poetic ales 2 x 3 puncte = 6 puncte
· analiza fiecarui element ales, justificând relevan.a acestuia pentru textul poetic – 3 puncte; analiza
fiecarui element ales, cu încercarea de justificare a relevan.ei acestuia – 2 puncte; abordarea
schematica, fara justificarea relevan.ei – 1 punct
Redactare – 12 puncte
- existen.a par.ilor componente – introducere, cuprins, încheiere 1 punct
– logica înlan.uirii ideilor 1 punct
– abilitati de analiza si de argumentare 3 puncte
· relatie adecvata între idei, între idei si argumente, formulare de judecati de valoare relevante
– 3 puncte
· relatie partial adecvata între idei, între idei si argumente, formulare de judecati partial
relevante – 2 puncte
· schematism – 1 punct
- utilizarea limbii literare (stil si vocabular potrivite temei, claritate a enuntului, varietate a lexicului,
sintaxa adecvata – 2 puncte; vocabular restrâns, monoton – 1 punct) 2 puncte
- ortografia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
- punctuatia (0–1 erori – 2 puncte; 2 erori – 1 punct; 3 sau mai multe erori – 0 puncte) 2 puncte
- a.ezarea în pagina, lizibilitatea 1 punct
În vederea acordarii punctajului pentru redactare, eseul trebuie sa aiba minimum 400 de
cuvinte si sa dezvolte subiectul propus.

 

Elevii se tem în general de genul liric, însă autori ca Eminescu și Arghezi sunt considerați accesibili. Opera lui Eminescu este atent studiată în liceu, iar elevii care au discutat pe grupurile de Facebook dedicate Bacalaureat 2018 se așteptau la ceva legat de opera lui Eminescu.

Amintim că la primele două subiecte de la Bacalaureat 2018 la română, elevii primesc cerințe legate de două texte la prima vedere. Doar subiectul trei este puternic legat de operele studiate în cei patru ani de liceu.

La Bacalaureat 2018, sunt două variante de subiecte: una pentru cei de la real / tehnologic și una pentru cei de la uman / pedagogic. Vom prezenta online subiectele în scurt timp, afișând în acest articol imaginea unei foi de examen.

Vom avea însă și baremul edu.ro, la ora 15, când vom afla cum se rezolvau corect subiectele de la română de la Bacalaureat 2018.

Subiecte la română la real - Bac 2018

Subiecte romana Bacalaureat 2018. Cum au fost modelele de pe edu.ro

Elevii care au susținut luni, 25 iunie, proba scrisă la română de la BAC 2018 au rezolvat în timpul anului școlar, alături de profesorii lor, modelele de subiecte apărute pe siteul Ministerului Educației.

Primele 2 subiecte română BAC 2018 pornesc de la texte la prima vedere, în timp ce al treilea - care face de multe ori diferența între note - este dintr-o operă / autor studiat la clasă, în cei patru ani de liceu.

De exemplu, în modelul de subiect la romana pentru uman elevilor li s-a cerut să redacteze un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte relația dintre două personaje într-un text narativ studiat, aparținând lui Mihail Sadoveanu.

Bacalaureat 2018 română. O săptămână întreagă de probe la BAC

După română, elevii care fac parte din minoritățile naționale susțin marți, 26 iunie, proba la limba maternă de la Bacalaureat 2018. Miercuri urmează Matematica pentru cei de la real / tehnologic și Istoria pentru cei de la uman. În fine, joi e ultima probă scrisă de la Bacalaureat 2018, cea la alegerea profilului.

Pe 4 iulie apar primele rezultate pentru cei circa 150.000 de elevi care dau Bacalaureat 2018.

Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL