Coronavirus - România: 55241 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Note Evaluare Nationala 2019. Rezultate pe Edu.ro

Tuesday, 25 June 2019, 11:47 Sursă: REALITATEA.NET

Note Evaluare Nationala 2019. A venit ziua mult-așteptată. Elevii din clasele a VIII-a află marți rezultatele la română și matematică, probele susținute în cadrul examenului de Evaluare Nationala 2019. 

Notele, statisticile oferite de EDU.ro și reacțiile oficiale după aflarea rezultatelor vor fi publicate pe Realitatea.net.

Nu uitați, în cazul în care sunteți nemulțumiți după consultarea tabelelor cu note Evaluare Nationala 2019, puteți depune contestații pentru o eventuală mărire a notei.

Note Evaluare Nationala 2019 update: notele au fost publicate AICI

Nu uitați. Dacă sunteți nemulțumiți de nota obținută, puteți face contestație azi, până în ora 20.00. Rezultatul final va fi afișat sâmbătă, 29 iunie. 

Ce trebuie știut: Media generală obţinută la Evaluarea Naţională constituie unul dintre criteriile pentru admiterea în învăţământul liceal de stat. Media de admitere în liceu este media ponderată dintre media generală la Evaluarea Naţională (reprezentând 80) şi media generală de absolvire a claselor din gimnaziu (reprezentând 20%).

Note Evaluare Nationala Edu.ro: Calendar necesar

25 iunie 2019 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie 2019 Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie 2019 Soluționarea contestațiilor

29 iunie 2019 Afișarea Note Evaluare Nationala 2019 după soluționarea contestațiilor

Note Evaluare Nationala Edu.ro: Rezolvarea Contestațiilor

Art.22. – 1) Contestaţiile la probele scrise se depun şi se înregistrează la unitatea de învăţământ, în perioada prevăzută de calendarul Evaluării Naţionale.

(2) Preşedintele comisiei din unitatea de învăţământ, împreună cu un membru al comisiei, primesc contestaţiile şi le înregistrează. Note Evaluare Nationala 2019

(3) Cererile prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, însoţite de un borderou în care se precizează numele candidaţilor şi disciplina/disciplinele pentru care este depusă contestaţia se înaintează comisiei din centrul zonal de evaluare, de către un delegat al comisiei din unitatea de învăţământ.

(4) După centralizarea, în centrele zonale de evaluare, a cererilor prin care se contestă notele obţinute la evaluarea iniţială, lucrările ale căror note iniţiale au fost contestate se secretizează. Note Evaluare Nationala 2019 Secretizarea se face, în toate centrele zonale de evaluare din judeţ, cu acelaşi tip de hârtie pusă la dispoziţie de comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti.

(5) Lucrările se înaintează, prin delegat, comisiei judeţene /a municipiului Bucureşti de contestaţii, singura în măsură să acorde o nouă notă lucrării. Note Evaluare Nationala 2019 Totodată, se transmite un borderou în care se menţionează proba de examen,
numărul de ordine al lucrărilor şi numărul de pagini pentru fiecare lucrare contestată.

Note Evaluare Nationala Edu.ro: Compunerea comisiei de contestații

Art. 23. - (1) Comisia din centrul de contestaţii judeţean/al municipiului Bucureşti se compune din:
- preşedinte – inspector, director sau cadru didactic cu experienţă în organizarea
examenelor; Note Evaluare Nationala 2019
- membri - 1-3 inspectori, directori sau cadre didactice;
- profesori evaluatori – cadre didactice de specialitate, câte două pentru aproximativ 100 de lucrări.

(2) Componenţa comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii se stabileşte prin decizie a inspectorului şcolar general.

(3) Comisia din centrul de contestaţii judeţean/al municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

a) primeşte, prin proces-verbal semnat de preşedinte şi de un secretar al comisiei din centrul zonal de evaluare, lucrările scrise aduse de delegaţii acesteia, spre a fi reevaluate; Note Evaluare Nationala 2019

b) răspunde de securitatea lucrărilor scrise, pe perioada în care acestea se află în centrul de contestaţii;

c) reevaluează lucrările scrise, respectând baremul de evaluare şi de notare şi prevederile prezentei metodologii;

d) înregistrează, pe lucrări şi în procesul-verbal, notele acordate pentru fiecare lucrare contestată; Note Evaluare Nationala 2019

e) predă, prin preşedinte şi un membru, lucrările scrise reevaluate, în conformitate cu procesele-verbale de predare-primire menţionate la punctul a) şi o copie a procesului-verbal, delegaţilor comisiei din centrul zonal de evaluare.

Note Evaluare Nationala Edu.ro: Procedura de evaluare

Art.24. - (1) Comisiile de contestaţii judeţene/ a municipiul Bucureşti reevaluează lucrările primite şi acordă note lucrărilor contestate, conform baremelor de evaluare pentru probele scrise.

(2) Procedura de evaluare a lucrărilor în centrul judeţean de contestaţii va respecta prevederile Art.19. Note Evaluare Nationala 2019

(3) După terminarea evaluării şi deschiderea lucrărilor, preşedintele comisiei de contestaţii analizează notele acordate după reevaluare, în comparaţie cu cele acordate iniţial. În situaţia în care se constată diferenţe de notare mai mari de
1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea iniţială şi cele de la contestaţii, preşedintele comisiei de contestaţii decide reevaluarea lucrărilor respective de către o altă comisie, formată din profesori cu experienţă, alţii decât cei care au evaluat iniţial lucrările în centrul de contestaţii. Note Evaluare Nationala 2019 Reevaluarea se va face după o nouă secretizare a lucrărilor, respectând cu stricteţe baremul de evaluare şi de notare şi toate procedurile de evaluare. Nota acordată de a treia comisie este nota care va fi acordată de comisia de contestaţii.

(4) Hotărârile comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de contestaţii se consemnează într-un proces-verbal care se semnează de către membrii comisiei şi de preşedinte.

(5) Lucrările scrise se restituie centrelor zonale de evaluare, împreună cu o copie de pe procesul-verbal. O copie a procesului verbal în care sunt consemnate deciziile comisiei de contestaţii este predată de comisia din centrul zonal de
evaluare delegatului fiecărei unităţi de învăţământ care a înaintat cereri de reevaluare a lucrărilor scrise. Note Evaluare Nationala 2019 Borderourile de evaluare de la comisia de contestaţii şi procesul-verbal se păstrează la sediul inspectoratului şcolar respectiv timp de doi ani.

(6) Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală mai mică decât 9,50, nota definitivă a lucrării este cea acordată de comisia de contestaţii, dacă între nota iniţială şi nota obţinută la reevaluare este o diferenţă de cel puţin 0,50 puncte. Note Evaluare Nationala 2019

Note Evaluare Nationala Edu.ro: Nota definitivă

Dacă diferenţa dintre cele două note este mai mică de 0,50 puncte, nota definitivă a lucrării este nota iniţială, acordată în centrul zonal de evaluare. (7) Pentru lucrările care au primit iniţial o notă finală cel puţin egală cu 9,50, nota definitivă este nota acordată de comisia de contestaţii, în urma reevaluării.

(8) Nota definitivă, acordată în conformitate cu alin. (6) şi (7), nu mai poate fi modificată şi reprezintă nota obţinută de candidat la proba respectivă. Note Evaluare Nationala 2019

(9) Comisiile din unităţile de învăţământ operează în catalogul electronic şi în cele două exemplare tipărite ale acestuia schimbările care se impun după aflarea rezultatelor la contestaţii, recalculează, după caz, mediile generale ale
candidaţilor şi rectifică în mod corespunzător rezultatul examenului. Note Evaluare Nationala 2019

(10) Rezultatele la contestaţii se comunică celor în drept prin afişare la avizierul unităţii de învăţământ, conform calendarului.


Vezi mai multe


Alte articole din: ACTUAL
Alte articole din: ACTUAL