Surpriza sumbră din Declaraţia unică: statul NU îţi dă banii înapoi dacă ai estimat greşit

Declaratia unică
Declaratia unică

Ministerul de Finanţe a publicat pe site proiectul de Ordonanță de urgență referitor la Declaraţia unică pentru persoanele fizice. Toţi contribuabilii care au venituri din activități independente, din drepturi de autor, din investiţii, închirieri şi activităţi agricole au parte de câteva surprize la plata contribuţiilor sociale în forma propusă de Finanţe.Pentru veniturile din activități independente si din drepturi de proprietate intelectuală se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de către organul fiscal prin decizie de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice.

Dacă estimează pentru anul curent că realizează venituri cumulate din activităţi independente şi din drepturi de proprietate intelectuală, din una sau mai multe surse de venit, cel puțin egale cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei in anul 2018), persoanele fizice datorează CAS pentru anul în curs.

În cazul în care veniturile cumulate sunt sub plafonul de 22.800 lei anual, persoana fizică nu datorează CAS pentru anul în curs, dar "poate opta pentru plata CAS, în aceleași condiții cu persoanele fizice care realizează venituri peste plafonul de 12 salarii de bază e brute pe țară".

Surpriza: banii nu se restituie dacă veniturile realizate nu se ridică la nivelul celor estimate

În cazul în care, după depunerea declaraţiei unice, se dovedeşte la începutul anului viitor, că venitul realizat de contribuabil este mai mic decât plafonul de 22.800 lei, deși venitul estimat a fost mai mare decât acesta, CAS plătită la venitul ales nu se restituie, spune documentul publicat de Finanţe.

Potrivit noilor reglementări, suma se valorifică în sistemul de pensii, "cu ajustarea corespunzătoare a stagiului de cotizare". În declaraţiile anterioare ale oficialilor din Ministerul de Finanţe se dădeau asigurări că se vor găsi modalităţi ca oamenii să-şi primească banii înapoi.

Mai ales actorii şi oamenii de cultură au protestat la adresa Formularului 600 spunând că veniturile lor sunt fluctuante şi nu pot plăti anticipat sume pe care nu sunt siguri că le vor obţine.

În cazul contribuţiei de sănătate, proiectul de OUG spune că persoanele fizice care în cursul anului au estimat un venit net anual cumulat, din una sau mai multe surse, peste nivelul a 12 salarii minime brute pe țară, iar la sfârșitul anului venitul realizat se situează sub plafon, datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate în cota 10% aplicată asupra bazei de calcul echivalentă cu 6 salarii minime brute pe țară.

Persoanele fără venituri se pot asigura la Sănătate dacă plătesc 1.140 lei pe an

Pentru dobândirea calității de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate, persoanele fizice fără venituri depun la organul fiscal Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice și plătesc contribuția de asigurări sociale de sănătate la nivelul a 6 salarii minime brute pe țară, fiind asigurate pentru o perioadă de 12 luni.

Dat fiind nivelul CASS de 10% din suma minimă de 1.900 lei (salariul minim), plata pentru şase luni reprezintă 1140 lei.

Veniturile pentru drepturi de autor se reţin la sursă

Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală aplică regula generală de stabilire a contribuției de asigurări sociale prin reținere la sursă de catre platitorul de venit, în situația în care venitul net anual estimat a se realiza din aceste activități este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară ( plafonul de 22.800 lei in anul 2018). In acest caz, platitorul de venit are obligația să calculeze, să rețină, să plătească contribuția de asigurări sociale și să depună declarația – formular 112.

Determinarea contribuției se efectueaza prin aplicarea cotei de 25% la venitul venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât nivelul a 12 salarii de bază minime brute lunare pe ţară, în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția.

Mecanismul retinerii la sursa nu se aplică în cazul în care nivelul venitului net estimat a se realiza pe fiecare sursă de venit este sub nivelul a 12 salarii lunare minime brute pe țară în vigoare în anul pentru care se datorează contribuția. Dacă nivelul cumulat al veniturilor este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară, contribuabilul are obligația depunerii Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, la termenele și în condițiile stabilite. 

Termenul de depunere a Declaraţiei unice: 15 iulie în 2018 (15 martie, începând de la anul)

Termenul de depunere al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice este de 15 martie, cu posibilitatea de rectificare până la termenul de plată. Prin excepție pentru anul 2018, termenul de depunere al declarației este 15 iulie 2018.

În cazul contribuabililor care în cursul anului fiscal încep să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual, cumulat, din una sau mai multe surse din activități independente, estimat a se realiza este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară garantate în plată, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal sunt obligați să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată este cel în vigoare la data depunerii declarației.

Cum stopezi obligaţia de plată dacă nu te mai încadrezi

Persoanele fizice care datorează contribuția și care în cursul anului fiscal se încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei, cele care intră în suspendare temporară a activităţii, îşi încetează activitatea potrivit legislaţiei în materie sau nu se mai încadrează pentru perioada rămasă din anul fiscal în plafonul de 12 salarii minime brute pe țară, depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, declaraţia unică, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale.

Documentul Finanţelor nu precizează ce se întâmplă dacă ai plătit deja sumele datorate pe anul în curs până la momentul când faci cererea de stopare a obligaţiilor de plată.

Bonificaţii de 500 de lei la 10.000 lei datoraţi

Plațile privind contribuția de asigurări sociale se pot efectua oricand in cursul anului fiscal, până la termenul de scadență, respectiv 15 martie a anului următor celui pentru care se datorează.

Se propune reglementarea unui sistem de bonificații pentru anul 2018, pentru achitarea integrală a obligațiilor fiscale estimate, respectiv a impozitului pe venit.

Astfel:
a) pentru depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit plătit integral până la 15 martie 2019, reprezentând obligațiile fiscale anuale pentru anul 2018.Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.
b) pentru plata cu anticipație a impozitului pe venit se acordă o bonificatie de 5% din impozitul pe venit anual estimat, plătit integral până la 15 decembrie 2018.Valoarea bonificației diminuează impozitul pe venitul anual plătit.
În cazul în care condițiile de la pct. a) și b) sunt îndeplinite cumulativ se aplică ambele bonificații.

Exemplul 1
Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codulului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare până la 15 iulie 2018 și efectuează plăți anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 martie 2019, contribuabilul beneficiază de o bonificație de 5%. Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificației de 5%.
Astfel:
Obligație fiscală estimată: 10.000 lei
Plată în data de 18 iulie: 5.000 lei
Plată în data de 10 martie: 4.500 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificației)
Bonificație 5%: 500 lei

Exemplul 2
Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice pe format de hârtie, până la 15 iulie 2018, efectuează plăți anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificație de 5%. Ultima plată efectuată de contribuabil este diminuată cu valoarea bonificației de 5%.
Astfel:
Obligație fiscală estimată: 10.000 lei
Plată în data de 18 iulie: 7.000 lei
Plată în data de 10 septembrie: 2.500 lei (ultima plată a fost diminuată ca urmare a bonificației)
Bonificație 5%: 500 lei

Exemplul 3
Dacă un contribuabil depune declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice prin mijloace electronice de transmitere la distanță conform Codului de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, până la 15 iulie 2018, efectuează plăți anticipate pe parcursul anului iar suma este achitată integral până la 15 decembrie 2018, contribuabilul beneficiază de o bonificație totală de 10%. Ultima plată efectuată de contribuabil se diminuează cu valoarea bonificației de 10%.
Astfel:
Obligație fiscală estimată: 10.000 lei
Plată în data de 18 iulie: 7.000 lei
Plată în data de 10 septembrie: 2.000 lei (ultima plată a fost diminuată
ca urmare a bonificației)
Bonificație 5%: 500 lei
5% 500 lei

Contribuţiile de sănătate (CASS) - cine plăteşte CASS la nivelul a 12 salarii minime brute

Pentru veniturile din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, se trece de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal prin emiterea deciziei de impunere, la un sistem în care calculul contribuției este efectuat de către persoana fizică prin declarația unică.

Persoana fizică face evaluarea pentru încadrarea în categoria plătitorilor contribuției de asigurări sociale de sănătate în funcție de venitul estimat pentru anul curent.

Dacă venitul anual estimat a se realiza din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, cu excepția veniturilor din arendă, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, din una sau mai multe surse, este cel puțin egal cu 12 salarii lunare minime brute pe țară (plafonul de 22.800 lei pentru anul 2018), persoanele fizice datorează CASS la nivelul a 12 salarii minime brute anuale pe țară.

"Sintagma 12 salarii minime brute anuale pe ţară" este probabil o eroare materială în text, care sperăm că va fi corectată până la adoptare şi publicarea în Monitorul Oficial. Ideea era să se plătească CASS la nivelul a 12 salarii minime lunare.

Persoanele fizice care încep în cursul anului fiscal, să desfășoare activitate sau încep să realizeze venituri, iar venitul net anual cumulat din activități independente, cedarea folosinței bunurilor, agricultură, silvicultură, piscicultură, asocieri cu persoane juridice, investiții și alte surse, recalculat corespunzător numărului de luni rămase până la sfârșitul anului fiscal, sunt obligate să depună Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. Salariul minim brut pe țară garantat în plată, este cel în vigoare la termenul de depunere al declarației.

În situația în care în cursul anului fiscal, perrsoanele fizice care obțin venituri din activitățile mentționate anterior, intră în suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, precum și cele care îşi încetează activitatea, au obligația depunerii la organul fiscal competent, Declarația unica privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, în vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate pentru anul curent.

Documentele oficiale poti fi văzute în ataşament

 

Fișiere din articol:

Subiecte pe aceeași temăAdaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?