Mai batem şi noi?

Mai batem şi noi?
Mai batem şi noi?