Coronavirus - România: 63762 de cazuri confirmate

Vezi mai multe detalii

Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro: Notele sunt pe site

Tuesday, 25 June 2019, 10:00 Sursă: REALITATEA.NET

Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro. Primele note la matematică și română vor fi publicate pe site-ul Ministerului Educației și la avizierele școlilor până în ora 12.00. Rămâneți pe Realitatea.net pentru a afla toate notele din București și din județele țării, statistici relevante și reacții pe tema rezultatelor.  

După afișarea rezultatelor, elevii nemulțumiți pot depune contestații, între 14.00 și 20.00. Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate pe 29 iunie. 

Rezultate Evaluare Nationala 2019 update: notele au fost publicate AICI

Rezultate Evaluare Nationala 2019 update: Site-ul edu.ro este accesat cu dificultate, ca de obicei, din cauza numărului mare de oameni care doresc să afle notele. 

Rezultate Evaluare Nationala 2019 update: Ar mai fi aproximativ o oră până la publicarea rezultatelor. 

Note Evaluare Nationala 2019. Rezultate pe Edu.ro

UPDATE: În procesul de evaluare inițială a lucrărilor scrise și de rezolvare a contestațiilor, după validarea finalizării evaluării de către cei doi profesori evaluatori, în cazul în care diferența dintre notele celor doi evaluatori este mai mică sau egală cu 1 punct, notele obținute se trec, pe fiecare lucrare în parte, cu cerneală roșie, de către profesorii evaluatori, după ce este verificată concordanța cu borderourile individuale, și sunt semnate de aceștia. Nota finală se calculează ca medie aritmetică cu două zecimale a notelor acordate de evaluatori, fără rotunjire.

UPDATE: În cazul în care diferența între notele acordate de cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alți doi profesori evaluatori numiți de președintele comisiei. După validarea finalizării evaluării, nota finală este calculată luând în considerare cele 4 note, după eliminarea celor două note/valori extreme, ca medie aritmetică cu două zecimale, fără rotunjire, a celor două note/valori centrale. Media rezultată reprezintă nota finală care se trece pe lucrare și este înregistrată în catalogul evaluării naționale.

Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro: Prezența la probe

”La ultima probă scrisă - Limba şi literatura maternă - din cadrul Evaluării Naţionale a absolvenţilor de clasa a VIII-a, desfășurată vineri, 21 iunie, au participat 8.560 de elevi (93,09%). Dintre aceștia, un elev a fost eliminat din cauza tentativei de a frauda examenul, lucrarea fiind notată cu 1”, a anunțat Ministerul Educației, pe 21 iunie.

”Precizăm, în acest context, că proba de matematică din data de 20 iunie a fost susținută de 146.181 de elevi (94,53%). Șase elevi au fost eliminaţi din cauza unor tentative de fraudă, lucrările acestora primind nota 1”, a mai spus Ministerul, într-un comunicat de presă, înainte de afișarea de rezultate Evaluare Nationala Edu.ro.

Rezultate evaluare nationala EDU.ro. Notele la română și matematică

Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro: Calendar util

25 iunie 2019 Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00)

25 iunie 2019 Depunerea contestațiilor (orele 14:00 – 20:00)

26-28 iunie 2019 Soluționarea contestațiilor

29 iunie 2019 Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Rezultate Evaluare Nationala edu.ro Ploiesti

Rezultate Evaluare Nationala edu.ro Suceava

Rezultate Evaluare Nationala edu.ro Craiova

Rezultate Evaluare Nationala edu.ro Timisoara

Rezultate Evaluare Nationala edu.ro Cluj

Rezultate Evaluare Nationala edu.ro Iasi

Rezultate Evaluare Nationala edu.ro Brasov

Rezultate Evaluare Nationala edu.ro Constanta

Rezultate Evaluare Nationala edu.ro Bucuresti

Rezultate Evaluare Nationala 2019 Ilfov

Rezultate Evaluare Nationala 2019 Maramures

Rezultate Evaluare Nationala 2019 Hunedoara

Rezultate Evaluare Nationala 2019 Harghita

Rezultate Evaluare Nationala 2019 Sibiu

Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro: Cum se evaluează lucrările

Cităm mai jos, câteva pasaje relevante din ”Metodologia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii Clasei a VIII-a”. rezultate Evaluare Nationala Edu.ro

Art.19. – (1) Preşedintele şi un secretar al comisiei din centrul zonal de evaluare primesc, pe bază de proces-verbal, lucrările scrise aduse de delegaţii de la fiecare unitate de învăţământ arondată, spre a fi evaluate.

(2) Toate lucrările primite în centrul zonal de evaluare la aceeaşi disciplină, sunt amestecate de către preşedintele şi secretarul comisiei, apoi sunt grupate în pachete şi numerotate de la 1 la n. De regulă, pachetele cuprind câte 100 de
lucrări. Pachetele de lucrări se introduc în dosare/plicuri, după ce pe fiecare lucrare s-a scris şi numărul de ordine al dosarului/plicului. Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro.

(3) Dosarele cu lucrările numerotate sunt predate de preşedinte sau de secretar, cu proces-verbal de predare-primire, profesorilor evaluatori desemnaţi de preşedinte. Procesul-verbal conţine data, ora, numele persoanelor care  predau/preiau lucrări, disciplina de examen, numărul lucrărilor predate/preluate şi numerele de ordine ale acestora. rezultate Evaluare Nationala Edu.ro
(4) Înainte de începerea corectării, preşedintele şi secretarul din centrul zonal de evaluare au obligaţia de a asigura, pentru fiecare disciplină la care se organizează evaluarea, o sesiune de instruire pentru evaluatori. Scopul acestei
instruiri este de a diminua diferenţele dintre evaluatori în aplicarea baremului de evaluare şi de notare. Se interzic interpretările personale şi efectuarea de modificări în baremul de evaluare şi de notare.

Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro: Baremul de evaluare

(5) Evaluarea lucrărilor scrise din fiecare pachet se efectuează, pe baza baremului de evaluare şi de notare, în cadrul centrului zonal de evaluare, de doi profesori evaluatori, care lucrează, în mod obligatoriu, în săli separate, stabilite
de preşedintele comisiei. În fiecare sală se află cel puţin trei profesori evaluatori. Schimbarea lucrărilor de la primul evaluator la al doilea şi invers se va face în prezenţa preşedintelui sau a secretarului comisiei, menţionându-se datele de identificare ale evaluatorului: numele şi numerele lucrărilor corectate.

(6) Pe perioada evaluării au voie să intre în săli, în afara evaluatorilor înşişi, doar preşedintele şi secretarul comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti preşedintele şi secretarul centrului zonal de evaluare, reprezentanţii Comisiei
Naţionale, persoane delegate de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti pentru a controla desfăşurarea examenului. rezultate Evaluare Nationala Edu.ro.

(7) Toate borderourile, însoţite de listele cu numerele lucrărilor şi cu distribuţia acestora pe evaluatori se arhivează de către preşedintele comisiei şi vor fi puse la dispoziţia Comisiei Naţionale pentru sondaje şi analize postexamen.
(8) Lucrările se evaluează şi se apreciază de fiecare evaluator, separat, respectându-se baremele de evaluare şi de notare elaborate în cadrul Centrului Naţional de Evaluare şi Examinare. rezultate Evaluare Nationala Edu.ro. La evaluarea lucrărilor scrise, profesorii
evaluatori nu vor face sublinieri sau menţiuni pe acestea. Evaluarea pe baza baremului se înregistrează în borderourile de evaluare, separat pentru fiecare evaluator.

Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro: notarea lucrărilor

(9) Zilnic, după terminarea programului de evaluare şi de notare, pachetele de lucrări şi borderourile individuale de notare, închise în plicuri sigilate, se predau, cu proces-verbal asemănător celui de la alin. (3), preşedintelui sau secretarului comisiei, pentru a fi păstrate în dulapuri metalice, închise şi sigilate.

(10) rezultate Evaluare Nationala Edu.ro. Procesele-verbale fac parte din documentele de examen şi se păstrează în acelaşi regim cu lucrările scrise. Cheile şi sigiliul de la fişetele în care sunt depozitate lucrările scrise şi celelalte documente de examen vor fi păstrate
separat de către preşedinte şi de unul dintre membrii comisiei.

Art. 20. - (1) Evaluarea lucrărilor se face cu respectarea strictă a baremului unic de evaluare şi de notare, pe baza unui punctaj pe scara 1-100, acordându-se 90 de puncte pentru răspunsurile corecte şi complete şi 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabileşte nota prin împărţirea la 10 a punctajului obţinut de elev, fără rotunjire, şi o trece pe lucrare.

(2) În cazul în care diferenţa dintre notele celor doi evaluatori este de cel mult un punct, se calculează şi se trece pe lucrare nota finală, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor acordate de cei doi
profesori evaluatori. Această notă este cea care se va lua în calcul pentru media de admitere în clasa a IX-a.

(3) În cazul în care diferenţa între notele acordate de către cei doi profesori evaluatori este mai mare de 1 punct, lucrarea va fi recorectată de alţi doi profesori evaluatori, stabiliţi de preşedintele comisiei, iar nota acordată de
aceştia, va fi nota finală.

Rezultate Evaluare Nationala Edu.ro: nota finală

(4) Nota finală se trece pe lucrare şi se semnează de preşedintele comisiei din centrul zonal de evaluare.
Art. 21. - (1) După ce toate lucrările scrise la o disciplină au fost evaluate şi notate, acestea se deschid, în prezenţa preşedintelui, a secretarului, a membrilor comisiei din centrul zonal de evaluare şi a profesorilor evaluatori, iar notele finale se înregistrează imediat în catalogul electronic.

(2) rezultate Evaluare Nationala Edu.ro. Comisia din centrul zonal de evaluare calculează pentru fiecare candidat media generală la evaluarea naţională, ca medie aritmetică, cu două zecimale,fără rotunjire, din notele obţinute la probe.

(3) Catalogul electronic, în formă tipărită, se predă de la centrul zonal de evaluare la unitatea de învăţământ. Predarea-primirea se face între preşedinţi şi membrii comisiilor. Forma tipărită a catalogului electronic complet, în două
exemplare, cu notele de la probele scrise şi cu media generală, ştampilat şi semnat de profesorii evaluatori, la rubrica prevăzută în acest scop, şi de preşedintele şi secretarul comisiei din centrul zonal de evaluare, se predă, cu
proces-verbal, preşedintelui şi celui de-al doilea delegat al comisiei din unitatea de învăţământ. rezultate Evaluare Nationala Edu.ro

(4) Comisia din unitatea de învăţământ comunică, prin afişare la sediul unităţii de învăţământ, rezultatele examenului.

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro. Așteptarea a luat sfârșit! Iată subiectele la matematică

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro: Subiecte matematică

Site-ul nostru, www.realitatea.net, publică, în continuare, subiectele de la examenul de joia trecută. Iată, așadar, ce subiecte au picat la Matematică.

 

Rezultate Evaluare Națională edu.ro. Ce subiecte au picat la română

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro: Subiecte limba română

Site-ul nostru, www.realitatea.net, publică, în continuare, subiectele de la examenul de marțea trecută:

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro. Subiecte Română Evaluare Națională 2019. Astfel, la subiectul I, elevii au lucrat pe un text de Horia Lovinescu, "Ultima cursă".

Rezultate Evaluare Nationala EDU.ro. Subiecte Română Evaluare Națională 2019. La subiectul II, elevii au avut de redactat o narațiune de 150 - 300 de cuvinte, în care să prezinte o întâmplare petrecută acasă sau la școală, în timpul unei activități de lectură.

Alte articole din: Ultimele Stiri
Alte articole din: Ultimele Stiri