Curtea Constituţională a României - CCR

Şedinţa CCR s-a încheiat
Şedinţa CCR s-a încheiat

Curtea Constituţională a României a invalidat referendumul de demitere a preşedintelui Traian Băsescu.

n temeiul dispoziţiilor art.75 din Legea nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată,
       Plenul Curţii Constituţionaleadoptă prezentul regulament.

CAPITOLUL I
Dispoziţii generale

Art.1. - Curtea Constituţională este organizată şi funcţionează în baza dispoziţiilor art.142-147 din Constituţia României, republicată, ale Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, republicată, şi ale prezentului regulament.

Art.2. - Prezentul regulament stabileşte organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, atribuţiile şi regulile de procedură specifice activităţii acesteia, precum şi regulile de procedură ce privesc răspunderea disciplinară.

Art.3. - Dispoziţiile prezentului regulament se interpretează şi se aplică în conformitate cu prevederile Legii nr.47/1992, republicate, ale Legii nr.124/2000 privind structura personalului Curţii Constituţionale, ale Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale celorlalte dispoziţii legale aplicabile, după caz, judecătorilor şi personalului Curţii Constituţionale.

CAPITOLUL II
Plenul şi preşedintele Curţii Constituţionale

Art.4. - (1) Plenul Curţii Constituţionale îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Constituţie şi de lege, precum şi următoarele atribuţii:
    a) adoptă reglementări şi normative proprii, în aplicarea dispoziţiilor legale;
    b) aprobă proiectul de buget al Curţii Constituţionale şi rectificările aduse bugetului, în condiţiile legii;
    c) aprobă programe de dezvoltare pe diferite domenii de activitate, precum şi programul anual privind achiziţiile publice;
    d) aprobă structura organizatorică şi nomenclatorul funcţiilor Curţii Constituţionale, potrivit legii;
    e) numeşte şi eliberează din funcţie secretarul general;
    f) validează rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor de magistrat-asistent şi de personal de specialitate juridică asimilat acestora, precum şi rezultatele examenului de capacitate a magistraţilor-asistenţi stagiari şi a personalului de specialitate juridică asimilat acestora;
    g) aprobă planul de relaţii externe şi participarea la diferitele acţiuni organizate în plan bilateral sau multilateral, precum şi reprezentarea Curţii Constituţionale în cadrul unor organisme internaţionale;
    h) aprobă organizarea de către Curtea Constituţională a unor manifestări ştiinţifice, cu participarea unor invitaţi din ţară şi din străinătate;
    i) hotărăşte programul de lucru al Curţii Constituţionale şi stabileşte zilele în care au loc şedinţele de judecată;
    j) aprobă confecţionarea unor plachete şi medalii pentru a marca unele evenimente din activitatea Curţii Constituţionale;
    k) ia în discuţie propunerile formulate de Corpul magistraţilor - asistenţi;
    l) aprobă programul de formare profesională a magistraţilor - asistenţi;
    m) soluţionează contestaţiile formulate împotriva calificativelor acordate magistraţilor-asistenţi;
    n) aplică judecătorilor, în funcţie de gravitatea abaterii, sancţiuni disciplinare;
    o) aplică magistraţilor-asistenţi, în funcţie de gravitatea abaterii, sancţiuni disciplinare, în condiţiile prezentului regulament;
    p) stabileşte răspunderea patrimonială a judecătorilor Curţii Constituţionale, la propunerea secretarului general;
    q) adoptă orice alte măsuri necesare pentru aplicarea legii şi pentru buna desfăşurare a activităţii Curţii Constituţionale.
     (2) În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, Plenul Curţii Constituţionale adoptă hotărâri.

Art.5. - (1) Preşedintele Curţii Constituţionale îndeplineşte atribuţiile prevăzute de Legea nr.47/1992, republicată, precum şi următoarele atribuţii:
    a) dispune şi semnează comunicarea sesizărilor adresate Curţii Constituţionale către autorităţile publice, pentru ca acestea să transmită, în cazurile prevăzute de lege, punctele de vedere, precum şi orice alte documente solicitate de către Curte, potrivit legii;
    b) desemnează judecătorul-raportor şi magistratul-asistent în dosarele înregistrate pe rolul Curţii Constituţionale;
    c) sesizează Consiliul Superior al Magistraturii privind neregulile referitoare la trimiterea actelor de sesizare a Curţii Constituţionale, atunci când este necesar;
    d) îl înştiinţează pe Preşedintele României în cazurile prevăzute de Constituţie şi de Legea nr.47/1992, republicată;
    e) dispune, potrivit legii, publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor Curţii Constituţionale, precum şi comunicarea acestora autorităţilor publice prevăzute de lege;
    f) numeşte prin ordin magistraţii-asistenţi, magistraţii-asistenţi-şefi şi prim-magistratul-asistent şi conduce activitatea acestora;
    g) numeşte prin ordin personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi şi personalul auxiliar de specialitate;
    h) repartizează magistraţii-asistenţi pe lângă judecătorii Curţii Constituţionale, cu acordul judecătorilor;
    i) repartizează spre soluţionare, printr-o rezoluţie datată, cererile, petiţiile şi orice alte memorii adresate Curţii Constituţionale;
    j) aprobă eliberarea de copii de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale, la cererea motivată a părţilor;
    k) aprobă statul de funcţii şi de personal;
    l) dispune delegările de atribuţii, în condiţiile legii;
    m) încheie şi desface, în condiţiile legii, contractele individuale de muncă;
    n) exercită autoritatea disciplinară în condiţiile legii şi ale prezentului regulament;
    o) dispune organizarea concursurilor pentru angajarea şi promovarea personalului Curţii Constituţionale;
    p) dispune organizarea examenului de capacitate pentru magistraţii-asistenţi stagiari şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora;
    q) aprobă efectuarea concediilor de odihnă, în condiţiile legii, de către judecători, magistraţi-asistenţi şi de către secretarul general şi dispune rechemarea acestora din concediul de odihnă; aprobă concediile fără plată şi concediile pentru evenimente deosebite, potrivit legii şi Regulamentului privind concediile judecătorilor Curţii Constituţionale şi ale personalului acesteia;
    r) stabileşte răspunderea patrimonială a personalului Curţii Constituţionale, pe baza propunerilor secretarului general;
    s) dispune măsuri privind îndeplinirea de către personalul Curţii Constituţionale a obligaţiilor de serviciu prevăzute prin lege şi regulament;
    t) acordă calificativele anuale magistraţilor-asistenţi, la propunerea prim-magistratului-asistent;
    u) face propuneri de decorare a judecătorilor Plenului Curţii Constituţionale şi a personalului acesteia.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, preşedintele Curţii Constituţionale emite ordine.

CAPITOLUL III
Corpul magistraţilor-asistenţi

Art.6. - (1) În cadrul Curţii Constituţionale funcţionează Corpul magistraţilor-asistenţi, din care fac parte prim - magistratul-asistent, magistraţii-asistenţi-şefi, magistraţii - asistenţi şi magistraţii-asistenţi stagiari, numiţi în funcţie potrivit legii şi dispoziţiilor prezentului regulament.
    (2) Corpul magistraţilor-asistenţi îşi desfăşoară activitatea sub conducerea preşedintelui Curţii Constituţionale.
    (3) Repartizarea magistraţilor-asistenţi pe secţii se face prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.

Art.7. - (1) Corpul magistraţilor-asistenţi are următoarele atribuţii:
    a) dezbate şi propune Plenului Curţii Constituţionale măsurile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii jurisdicţionale;
    b) formulează puncte de vedere la solicitarea preşedintelui sau a Plenului Curţii Constituţionale;
    c) dezbate probleme de drept;
    d) dezbate şi prezintă Plenului Curţii Constituţionale alte aspecte rezultate din activitatea acesteia.
    (2) Corpul magistraţilor-asistenţi se întruneşte în şedinţe de lucru la convocarea prim-magistratului-asistent sau la cererea scrisă şi motivată a cel puţin 2 magistraţi-asistenţi-şefi sau a cel puţin 1/3 din numărul magistraţilor-asistenţi aflaţi în activitate.
    (3) Sedinţele de lucru ale Corpului magistraţilor-asistenţi sunt conduse de prim-magistratul-asistent, iar în absenţa acestuia de unul dintre magistraţii-asistenţi-şefi, prin rotaţie.
    (4) Corpul magistraţilor-asistenţi întrunit în şedinţe de lucru adoptă hotărâri cu votul majorităţii magistraţilor-asistenţi aflaţi în activitate.

Art.8. - (1) Prim-magistratul-asistent şi magistraţii-asistenţi - şefi sunt promovaţi dintre magistraţii-asistenţi ai Curţii Constituţionale, prin concurs organizat în condiţiile legii speciale privind statutul personalului Curţii Constituţionale.
    (2) Magistratul-asistent-şef director al Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale se numeşte de către preşedinte dintre magistraţii-asistenţi ai Curţii Constituţionale, pe perioada exercitării mandatului acestuia.
    (3) Perioada în care magistratul-asistent a exercitat o funcţie de conducere este luată în considerare la acordarea gradului.

Art.9. - Prim-magistratul-asistent are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează activitatea magistraţilor-asistenţi şi supraveghează ca aceasta să se desfăşoare în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.47/1992, republicată, şi ale prezentului regulament;
    b) prezintă preşedintelui actele de sesizare a Curţii Constituţionale, în vederea desemnării judecătorului-raportor şi a magistratului-asistent şi a stabilirii termenului de judecată, după caz;
    c) ia măsuri pentru înlocuirea magistratului-asistent care lipseşte;
    d) exercită atribuţiile de magistrat-asistent în dosarele în care este desemnat în această calitate;
    e) prelucrează datele introduse de magistraţii-asistenţi în fişierul de jurisprudenţă în vederea întocmirii culegerilor anuale de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale;
    f) confirmă exactitatea datelor şi informaţiilor privind activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale, la solicitarea Plenului sau a preşedintelui Curţii;
    g) urmăreşte publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a actelor Curţii Constituţionale;
    h) asigură programarea magistraţilor-asistenţi pentru efectuarea concediului de odihnă şi a serviciului de permanenţă, atunci când este cazul;
    i) aprobă învoirile şi propune spre aprobare preşedintelui Curţii Constituţionale efectuarea concediilor de odihnă ale magistraţilor-asistenţi;
    j) asigură pregătirea magistraţilor-asistenţi în perioada de stagiu şi ia măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de capacitate;
    k) întocmeşte şi semnează certificatele care se eliberează în baza rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale;
    l) întocmeşte şi semnează, în baza rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale, răspunsuri la cererile formulate în dosarele Curţii după pronunţarea deciziei, a hotărârii sau a avizului consultativ;
    m) supune aprobării preşedintelui Curţii Constituţionale, pe baza propunerilor magistraţilor-asistenţi-şefi, calificativele pentru activitatea profesională desfăşurată de magistraţii-asistenţi;
    n) supune anual aprobării Plenului Curţii Constituţionale programul de formare profesională a magistraţilor-asistenţi, întocmit pe baza propunerilor acestora;
    o) coordonează activitatea personalului din cadrul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă;
    p) verifică, prin sondaj, regularitatea citărilor şi a celorlalte comunicări dispuse a se efectua în dosarele Curţii Constituţionale;
    q) conduce activitatea personalului din cadrul Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă;
    r) acordă calificativele personalului Compartimentului grefă, registratură şi arhivă şi al Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă;
    s) aprobă învoirile şi efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă şi al Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă;
    t) propune preşedintelui Curţii Constituţionale compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din cadrul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă şi al Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă;
    u) participă la şedinţele Plenului în materie administrativă şi contrasemnează hotărârile adoptate;
    v) informează magistraţii-asistenţi cu privire la hotărârile Plenului Curţii Constituţionale care vizează activitatea acestora;
    w) aduce la cunoştinţă preşedintelui Curţii Constituţionale deficienţele constatate în activitatea profesională a magistraţilor - asistenţi, precum şi abaterile disciplinare ale acestora;
    x) îndeplineşte orice altă sarcină dispusă de preşedintele sau de Plenul Curţii Constituţionale.

Art.10. - Magistraţii-asistenţi-şefi îndeplinesc, în secţiile pe care le conduc, următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează şi urmăresc activitatea magistraţilor-asistenţi din secţie, conform dispoziţiilor Legii nr.47/1992, republicată, şi ale prezentului regulament;
    b) exercită atribuţiile de magistrat-asistent în dosarele în care sunt desemnaţi în această calitate;
    c) verifică proiectele actelor Curţii Constituţionale întocmite de magistraţii-asistenţi din secţie înainte de prezentarea acestora judecătorilor-raportori desemnaţi în cauză sau preşedintelui Curţii;
    d) verifică fişele cuprinzând cheile de jurisprudenţă care însoţesc proiectele actelor Curţii Constituţionale întocmite de magistraţii-asistenţi;
    e) verifică periodic actualizarea fişierului de jurisprudenţă;
    f) în cazul absenţei prim-magistratului-asistent, îndeplinesc atribuţiile acestuia, potrivit ordinului preşedintelui;
    g) îndeplinesc orice altă sarcină dispusă de preşedintele Curţii Constituţionale.

Art.11. - Magistratul-asistent-şef director al Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    a) analizează documentele intrate la Cabinetul preşedintelui Curţii Constituţionale, face propuneri de repartizare a acestora şi supraveghează respectarea termenelor şi a modului de soluţionare a cererilor adresate preşedintelui, după caz;
    b) exercită atribuţiile de magistrat-asistent în dosarele în care este desemnat în această calitate;
    c) supraveghează comunicarea actelor Curţii Constituţionale către autorităţile publice prevăzute de lege;
    d) analizează actele care fundamentează emiterea ordinelor preşedintelui, precum şi proiectele ordinelor acestuia şi dispune înregistrarea lor în registrul ordinelor preşedintelui Curţii Constituţionale;
    e) coordonează Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, aflat în subordinea preşedintelui;
    f) întocmeşte, împreună cu secretarul general, proiectul planului de relaţii externe al Curţii Constituţionale şi, după aprobarea de către Plenul Curţii Constituţionale, urmăreşte realizarea acestuia;
    g) verifică materialele documentare necesare bunei desfăşurări a activităţii de relaţii externe a Curţii Constituţionale;
    h) acordă calificativele personalului Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol;
    i) aprobă învoirile şi efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol;
    j) propune preşedintelui Curţii Constituţionale compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din cadrul Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol;
    k) participă la şedinţele Plenului în materie administrativă care vizează probleme referitoare la activitatea de relaţii externe a Curţii Constituţionale;
    l) acordă, fără discriminare, în termen de cel mult două zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a celorlalţi reprezentanţi ai mijloacelor de comunicare în masă;
    m) îndeplineşte şi alte atribuţii, la cererea preşedintelui Curţii Constituţionale.

Art.12. - Magistraţii-asistenţi au următoarele atribuţii principale:
    a) preiau dosarele jurisdicţionale în care au fost desemnaţi;
    b) redactează corespondenţa în legătură cu soluţionarea cauzei la solicitarea judecătorului-raportor;
    c) asigură documentaţia necesară judecătorului-raportor, cu privire la soluţiile din jurisprudenţă şi doctrina română şi străină, în dosarele repartizate şi întocmesc proiectul de raport;
    d) verifică legalitatea îndeplinirii procedurilor de citare sau de comunicare în dosarele la a căror soluţionare participă;
    e) redactează deciziile, hotărârile şi avizele, sub controlul judecătorului-raportor;
    f) redactează încheierile pronunţate;
    g) întocmesc fişele cuprinzând cheile de jurisprudenţă care însoţesc actele Curţii Constituţionale şi introduc în fişierul electronic de jurisprudenţă datele necesare;
    h) întocmesc, în baza rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale, răspunsuri la cererile formulate în dosarele Curţii înainte de pronunţarea deciziei, a hotărârii sau a avizului consultativ;
    i) efectuează serviciul de permanenţă, atunci când este cazul;
    j) îndeplinesc şi alte atribuţii, la solicitarea judecătorului pe lângă care sunt repartizaţi sau a judecătorului-raportor, referitoare la activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale sau la cererea preşedintelui.

CAPITOLUL IV
Compartimentele din structura Curţii Constituţionale aflate în subordinea preşedintelui

Art.13. - Compartimentele din structura Curţii Constituţionale aflate în subordinea preşedintelui sunt Cabinetul preşedintelui Curţii Constituţionale, Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, precum şi Compartimentul audit public intern.

Art.14. - (1) Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol îşi desfăşoară activitatea în coordonarea magistratului-asistent-şef director al Cabinetului preşedintelui Curţii Constituţionale şi are următoarele atribuţii principale:
    A. cu privire la activitatea de relaţii externe:
    a) realizează lucrările ce privesc domeniul relaţiilor externe ale Curţii Constituţionale;
    b) pregăteşte materialele documentare şi orice alte lucrări necesare delegaţiilor Curţii Constituţionale care participă la acţiuni organizate în ţară sau în străinătate, respectiv primirii delegaţiilor străine şi din ţară;
    c) întocmeşte şi asigură expedierea corespondenţei referitoare la relaţiile externe ale Curţii Constituţionale;
    d) asigură traducerea actelor jurisdicţionale ale Curţii Constituţionale;
    e) asigură traducerea în limba română a hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului, ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene, ale rapoartelor primite de la organizaţiile internaţionale, precum şi ale oricăror materiale care prezintă interes pentru activitatea Curţii Constituţionale;
    B. cu privire la activitatea de relaţii cu presa:
    a) furnizează ziariştilor orice informaţie de interes public care priveşte activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale;
    b) asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea Curţii Constituţionale prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă sau interviuri;
    c) întocmeşte şi difuzează la cabinetele judecătorilor revista presei cu privire la activitatea Curţii Constituţionale;
    d) realizează periodic informări referitoare la principalele evenimente ştiinţifice şi culturale din ţară;
    C. cu privire la activitatea de protocol:
    a) organizează acţiunile de protocol ale Curţii Constituţionale;
    b) urmăreşte respectarea normelor specifice de protocol şi ceremonial cu prilejul acţiunilor organizate de Curtea Constituţională;
    c) colaborează cu instituţiile abilitate în vederea organizării ceremonialului la acţiunile la care participă judecătorii Curţii Constituţionale;
    d) organizează protocolul plecărilor şi sosirilor pentru preşedintele şi judecătorii Curţii Constituţionale, magistraţii - asistenţi, secretarul general şi pentru delegaţiile oficiale care vizitează România la invitaţia Curţii Constituţionale;
    e) asigură obţinerea paşapoartelor şi a vizelor pentru deplasări în străinătate;
    f) asigură primirea şi însoţirea delegaţiilor străine şi din ţară;
    g) face propuneri privind achiziţionarea şi oferirea unor cadouri simbolice cu prilejul acţiunilor organizate de Curtea Constituţională;
    h) propune transmiterea de mesaje sau felicitări cu prilejul unor evenimente externe ori interne şi realizarea unor tipărituri cu caracter protocolar.
    (2) Personalul încadrat la Compartimentul relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol este compus din personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi şi personalul contractual, atribuţiile acestora fiind detaliate prin fişa postului.

Art.15. - Compartimentul audit public intern funcţionează în subordinea preşedintelui Curţii Constituţionale şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, precum şi sarcinile dispuse de preşedinte privind activitatea din cadrul Secretariatului general, Compartimentului relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, precum şi din cadrul Compartimentului cercetare, documentare şi bibliotecă.

Art.16. - Compartimentul audit public intern are următoarele atribuţii:
    a) elaborează norme metodologice de exercitare a activităţii de audit public intern specifice Curţii Constituţionale, cu avizul Unităţii centrale de armonizare pentru auditul public intern din cadrul Ministerului Finanţelor Publice;
    b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
    c) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale Curţii Constituţionale sunt transparente şi conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;
    d) elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern, care cuprinde principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de auditare, precum şi eventualele iregularităţi sau prejudicii constatate;
    e) în cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat preşedintelui Curţii Constituţionale şi Unităţii centrale de armonizare a auditului public intern;
    f) exercită alte îndatoriri prevăzute de lege şi efectuează orice alte lucrări dispuse de preşedintele Curţii Constituţionale.

Art.17. - Compartimentul audit public intern auditează, cel puţin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:
    a) angajamentele bugetare şi legale din care derivă direct sau indirect obligaţii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;
    b) plăţile asumate prin angajamente bugetare şi legale;
    c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din patrimoniul Curţii Constituţionale;
    d) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare şi stabilire a titlurilor de creanţă, precum şi a facilităţilor acordate la încasarea acestora;
    e) alocarea creditelor bugetare;
    f) sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
    g) sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme;
    h) sistemele informatice;
    i) alte obiective prevăzute de lege.

CAPITOLUL V
Compartimentele din structura Curţii Constituţionale aflate în subordinea sau în coordonarea prim-magistratului-asistent

Art.18. - În subordinea prim-magistratului-asistent îşi desfăşoară activitatea Compartimentul de cercetare, documentare şi bibliotecă, care este compus din personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi, personalul cu studii superioare filologice şi personalul încadrat la bibliotecă.

Art.19. - Personalul de specialitate juridică asimilat magistraţilor-asistenţi are următoarele atribuţii:
    a) întocmeşte fişa de legislaţie internă şi de jurisprudenţă a Curţii Constituţionale, precum şi fişa reactualizată a acestora în dosarele repartizate judecătorilor la ale căror cabinete nu există personal încadrat cu studii superioare juridice;
    b) întocmeşte fişa de legislaţie şi jurisprudenţă internaţională, precum şi alte documentări, la solicitarea magistratului-asistent desemnat în dosar;
    c) întocmeşte informări periodice cu privire la soluţiile pronunţate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi de Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, care au relevanţă asupra activităţii Curţii Constituţionale;
    d) întocmeşte periodic fişe cu privire la activitatea jurisdicţională a altor curţi constituţionale;
    e) îndeplineşte şi orice alte atribuţii legate de activitatea de cercetare şi documentare, la solicitarea judecătorilor şi a preşedintelui Curţii Constituţionale.

Art.20. - Personalul încadrat cu studii superioare filologice are următoarele atribuţii:
    a) verifică tehnoredactarea actelor Curţii Constituţionale întocmite de către magistraţii-asistenţi;
    b) realizează analize de text, la solicitarea motivată a judecătorilor Curţii Constituţionale sau a magistraţilor-asistenţi;
    c) îndeplineşte şi orice alte atribuţii care necesită cunoştinţe lingvistice.

Art.21. - (1) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul bibliotecii Curţii Constituţionale are următoarele atribuţii:
    a) gestionează fondul de carte;
    b) înregistrează în registrul de inventar cărţile şi periodicele aflate în gestiune;
    c) înscrie în registrul şi în fişele de împrumut cărţile şi revistele împrumutate;
    d) urmăreşte permanent ca toate publicaţiile periodice la care Curtea Constituţională este abonată să fie primite cu regularitate;
    e) întocmeşte şi actualizează baza electronică de date a bibliotecii;
    f) informează preşedintele, judecătorii, magistraţii-asistenţi şi personalul de specialitate juridică asimilat acestora despre noutăţile editoriale cu caracter juridic;
    g) face propuneri pentru achiziţiile de carte şi abonarea la periodice;
    h) întocmeşte anual o dare de seamă statistică asupra activităţii bibliotecii;
    i) orice alte atribuţii stabilite de prim-magistratul-asistent.
    (2) Biblioteca este gestionată de un bibliotecar sau, în lipsa acestuia, de grefierul documentarist.

Art.22. - În coordonarea prim-magistratului-asistent îşi desfăşoară activitatea Compartimentul grefă, registratură şi arhivă.

CAPITOLUL VI
Secretariatul general al Curţii Constituţionale

SECTIUNEA 1
Organizarea Secretariatului general

Art.23. - (1) Secretariatul general al Curţii Constituţionale răspunde de organizarea şi desfăşurarea activităţilor funcţionale şi tehnice ale acesteia, pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu prevederile Legii nr.47/1992, republicată, şi ale prezentului regulament.
    (2) Din structura Secretariatului general al Curţii Constituţionale fac parte:
    a) Compartimentul grefă, registratură şi arhivă;
    b) Direcţia economică;
    c) Biroul resurse umane şi salarizare;
    d) Biroul statistică şi informatică;
    e) Compartimentul registratură şi arhivă generală;
    f) Cabinetul secretarului general.
    (3) în cadrul Secretariatului general îşi desfăşoară activitatea şi consilierul juridic, precum şi personalul de la cabinetele judecătorilor.
    (4) Atribuţiile compartimentelor prevăzute la alin.(2) sunt cele stabilite de prezentul regulament.
    (5) Atribuţiile personalului Secretariatului general al Curţii Constituţionale se detaliază prin fişa fiecărui post.

SECŢIUNEA a 2-a
Conducerea Secretariatului general

Art.24. - (1) Secretariatul general al Curţii Constituţionale este condus de un secretar general care are următoarele atribuţii principale:
    a) răspunde de pregătirea, organizarea şi coordonarea lucrărilor de competenţa structurilor Secretariatului general al Curţii Constituţionale, astfel încât acestea să fie realizate în conformitate cu dispoziţiile Legii nr.47/1992, republicată, şi ale prezentului regulament;
    b) informează, în scris, preşedintele Curţii Constituţionale asupra modului de exercitare a atribuţiilor de ordonator de credite, trimestrial sau ori de câte ori solicită acesta;
    c) duce la îndeplinire, în condiţiile legii, hotărârile Plenului Curţii Constituţionale şi dispoziţiile preşedintelui referitoare la atribuţiile ce îi revin;
    d) prezintă şi asigură fundamentarea actelor ce se supun aprobării Plenului Curţii Constituţionale sau a preşedintelui acesteia;
    e) consemnează soluţiile adoptate de Plenul Curţii Constituţionale în materie administrativă într-un proces-verbal, în baza căruia se emite o hotărâre, pentru fiecare şedinţă;
    f) contrasemnează hotărârile adoptate de Plenul Curţii Constituţionale în materie administrativă şi dispune înregistrarea acestora în registrul hotărârilor Plenului administrativ al Curţii Constituţionale;
    g) soluţionează petiţiile adresate de cetăţeni şi organizaţii, potrivit rezoluţiei preşedintelui Curţii Constituţionale;
    h) coordonează activitatea de rezolvare a solicitărilor de acces la informaţiile de interes public, în condiţiile legii;
    i) organizează şi coordonează actualizarea paginii de internet şi a bazei de date aparţinând Curţii Constituţionale;
    j) întocmeşte, împreună cu coordonatorul Compartimentului de relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol, proiectul planului de relaţii externe ai Curţii Constituţionale şi, după aprobarea de către Plenul Curţii Constituţionale, colaborează la realizarea acestuia;
    k) asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli al Curţii Constituţionale, îl supune spre aprobare Plenului şi îl înaintează Guvernului, sub semnătura preşedintelui Curţii Constituţionale, în condiţiile legii;
    l) angajează şi utilizează creditele bugetare, în limita prevederilor şi destinaţiilor aprobate, pentru cheltuieli din sumele repartizate prin bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat, în condiţiile legii;
    m) aprobă fişele cuprinzând atribuţiile fiecărui post din structura Secretariatului general al Curţii Constituţionale, în condiţiile prezentului regulament;
    n) aprobă deplasările în ţară ale personalului Secretariatului general al Curţii Constituţionale;
    o) aprobă învoirile şi efectuarea concediilor de odihnă pentru personalul din Secretariatul general al Curţii Constituţionale, în condiţiile prezentului regulament;
    p) aprobă compensarea cu timp liber corespunzător a orelor prestate peste programul normal de lucru pentru personalul din Secretariatul general al Curţii Constituţionale, în condiţiile prezentului regulament;
    q) face propuneri pentru stabilirea răspunderii patrimoniale a judecătorilor Curţii Constituţionale şi a personalului acesteia, în condiţiile prezentului regulament;
    r) ia măsuri organizatorice cu privire la concursurile şi examenele dispuse, prin ordin, de preşedintele Curţii Constituţionale;
    s) organizează inventarierea patrimoniului Curţii Constituţionale, aprobă şi valorifică rezultatele acestei acţiuni, în condiţiile legii;
    t) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Plenul Curţii Constituţionale sau de preşedintele acesteia.
    (2) În îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin prezentul regulament, secretarul general emite dispoziţii.

SECŢIUNEA a 3-a
Atribuţiile compartimentelor din structura Secretariatului general

1. Compartimentul grefă, registratură şi arhivă
    Art.25. - (1) Compartimentul grefă, registratură şi arhivă este compartimentul auxiliar de specialitate al Curţii Constituţionale, organizat potrivit dispoziţiilor art.116-118 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Compartimentul grefă, registratură şi arhivă efectuează operaţiunile privind primirea, înregistrarea, distribuirea, expedierea şi arhivarea corespondenţei de natură jurisdicţională, îndosarierea actelor de sesizare a Curţii Constituţionale şi a corespondenţei menţionate, precum şi alte lucrări cu caracter auxiliar, necesare bunei desfăşurări a activităţii Curţii.

Art.26. - (1) Compartimentul grefă, registratură şi arhivă este compus din personalul auxiliar de specialitate, în sensul dispoziţiilor Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din curieri.
    (2) Personalul auxiliar de specialitate este format din grefieri, grefieri documentarişti, grefieri arhivari şi grefieri registratori.

Art.27. - (1) Compartimentul este condus de un grefier-şef promovat din cadrul personalului auxiliar de specialitate, prin concurs organizat în condiţiile legii speciale privind statutul personalului Curţii Constituţionale.
    (2) Grefierul-şef are următoarele atribuţii:
    a) coordonează, îndrumă şi controlează activitatea personalului din subordine, în conformitate cu dispoziţiile din prezentul regulament şi din fişa postului;
    b) asigură organizarea şi desfăşurarea şedinţelor de judecată, luând măsuri pentru înregistrarea şi constituirea corespunzătoare a dosarelor aflate pe rolul Curţii Constituţionale, pentru întocmirea şi transmiterea citaţiilor;
    c) asigură, la cerere, consultarea dosarelor de către judecătorii Curţii Constituţionale;
    d) verifică şi semnează lista dosarelor care urmează a fi dezbătute în şedinţa publică, respectiv a celor aflate în pronunţare;
    e) asigură realizarea corespunzătoare a activităţilor de grefă, registratură şi arhivă, precum şi a celei de curierat şi de expediere a corespondenţei jurisdicţionale a Curţii Constituţionale;
    f) întocmeşte adresa de comunicare şi, sub semnătura secretarului general al Curţii Constituţionale, trimite actele adoptate de Curte pentru a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I;
    g) asigură comunicarea răspunsurilor la cererile formulate de părţi şi a copiilor de pe actele din dosarele Curţii Constituţionale, precum şi restituirea înscrisurilor originale depuse la dosarele Curţii, în condiţiile prezentului regulament;
    h) primeşte cererile pentru eliberarea certificatelor şi le prezintă, împreună cu dosarul cauzei, prim-magistratului - asistent;
    i) semnează adresele întocmite de către personalul de la cabinetele judecătorilor, potrivit art.41 alin.(1) lit.c) ;
    j) restituie documentele cu caracter jurisdicţional înaintate Curţii Constituţionale din eroare;
    k) propune prim-magistratului - asistent, spre a fi supus aprobării Plenului Curţii Constituţionale, programul de lucru cu publicul al compartimentului;
    l) întocmeşte şi semnează referatele de necesitate, notele de fundamentare şi alte documente privind activitatea compartimentului;
    m) certifică realitatea facturilor de plată care privesc compartimentul;
    n) întocmeşte planificarea serviciului de permanenţă a personalului din subordine, cu avizul prim-magistratului - asistent, şi o supune spre aprobare preşedintelui Curţii Constituţionale;
    o) propune prim-magistratului-asistent calificativele pentru activitatea profesională desfăşurată de către personalul compartimentului;
    p) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Plenul Curţii Constituţionale, de preşedinte sau de prim-magistratul-asistent.

Art.28. - Grefierii au următoarele atribuţii:
    a) întocmesc conceptele de citare şi citaţiile şi le predau grefierului registrator spre expediere către părţi;
    b) completează registrul de termene;
    c) ţin legătura, prin poştă electronică, telefon, fax sau telegrame, cu părţile, cu instanţele judecătoreşti sau cu alte autorităţi în vederea completării actelor procedurale, întocmind notele doveditoare ale corespondenţei;
    d) informează de îndată magistraţii-asistenţi despre orice acte sosite la dosarele aflate pe rol;
    e) completează condica şedinţelor de judecată şi o aduc, împreună cu dosarele aflate pe rol, la şedinţele de judecată, la care asistă obligatoriu un grefier, desemnat de grefierul-şef;
    f) redactează lista dosarelor care urmează a fi dezbătute în şedinţa publică, pe care o afişează la avizier, o multiplică şi o predau curierului spre difuzare la cabinetele judecătorilor, la magistraţii-asistenţi în mod corespunzător, precum şi la magistraţii-asistenţi-şefi şi la prim-magistratul-asistent;
    g) redactează lista cu dosarele rămase în pronunţare, pe care o multiplică şi o predau curierului spre difuzare la cabinetele judecătorilor, la magistraţii-asistenţi în mod corespunzător, precum şi la magistraţii-asistenţi-şefi şi la prim-magistratul-asistent;
    h) ccompletează datele în registrul de evidenţă a redactării actelor Curţii Constituţionale;
    i) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de grefierul-şef.

Art.29. Grefierii documentarişti şi grefierii arhivari au următoarele atribuţii:
    a) scanează şi multiplică actele de sesizare a Curţii Constituţionale, precum şi orice alte materiale ce alcătuiesc dosarele Curţii, după consultarea magistratului-asistent desemnat în cauză;
    b) actualizează pe suport electronic evidenţele din registrul general de dosare;
    c) întocmesc şi păstrează la zi evidenţa sesizărilor neconforme cu dispoziţiile art.29 alin.(4) din Legea nr.47/1992, republicată;
    d) preiau dosarele jurisdicţionale soluţionate, în vederea arhivării acestora;
    e) asigură arhivarea, în condiţii corespunzătoare, a registrelor şi dosarelor;
    f) întocmesc inventarul dosarelor şi registrelor arhivate, în vederea predării acestora Compartimentului registratură şi arhivă generală;
    g) predau anual dosarele arhivate, la expirarea termenului de păstrare, pe bază de inventar şi proces-verbal de predare - primire, Compartimentului registratură şi arhivă generală;
    h) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de grefierul-şef.

Art.30. Grefierii registratori au următoarele atribuţii:
    a) primesc şi înregistrează documentele cu caracter jurisdicţional înaintate Curţii Constituţionale şi ţin evidenţa acestora la zi;
    b) completează zilnic datele în registrele Curţii Constituţionale prevăzute la art.43 alin.(1) lit.a) şi b) ;
    c) formează dosarele pentru sesizările nou-intrate şi le completează cu documentele sosite ulterior, numerotându-le şi certificând în scris pe coperta interioară a dosarului;
    d) organizează păstrarea dosarelor în arhiva curentă;
    e) asigură şi supraveghează consultarea dosarelor de către părţi sau de către reprezentanţii acestora în incinta serviciului şi în timpul programului de lucru cu publicul;
    f) asigură transferul dosarelor la cabinetele judecătorilor şi la magistraţii-asistenţi;
    g) realizează multiplicarea şi asigură distribuirea la cabinetele judecătorilor şi la magistraţii-asistenţi, prin intermediul curierului, a materialelor ce alcătuiesc dosarele, după consultarea magistratului-asistent desemnat în dosar;
    h) expediază prin poştă/curier actele cu caracter jurisdicţional ale Curţii Constituţionale şi restituie, după caz, dosarele instanţelor;
    i) asigură multiplicarea actelor adoptate de Curtea Constituţională şi le comunica persoanelor sau autorităţilor prevăzute de lege;
    j) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de grefierul-şef.

Art.31. - Curierii au următoarele atribuţii:
    a) recepţionează corespondenţa sosită pe adresa Curţii Constituţionale;
    b) realizează transmiterea actelor în interiorul Curţii Constituţionale către cabinetele judecătorilor, magistraţii-asistenţi, compartimentele Secretariatului general, precum şi, când este cazul, către alte autorităţi;
    c) predau la poşta militară citaţiile întocmite de grefieri pentru Ministerul Public şi, atunci când este cazul, duc personal citaţiile Ministerului Public ori altor autorităţi;
    d) predau la poştă citaţiile şi întreaga corespondenţă trecută pe borderou, predată de grefierii registratori;
    e) îndeplinesc şi alte atribuţii stabilite de grefierul-şef.

Art.32. - (1) Personalul auxiliar de specialitate din cadrul Compartimentului grefă, registratură şi arhivă completează şi ţine registrele şi borderourile necesare desfăşurării activităţii compartimentului.
    (2) Atribuţiile personalului sunt stabilite şi detaliate în fişele postului, întocmite de grefierul-şef şi aprobate de prim-magistratul-asistent. Pentru grefierul-şef, fişa postului se întocmeşte de prim-magistratul-asistent.

2. Direcţia economică
    Art.33. - Direcţia economică este condusă de un director şi are în structura sa:
    a) Serviciul financiar-contabil;
    b) Serviciul administrativ şi pentru achiziţii publice.

Art.34. - (1) Directorul are următoarele atribuţii principale:
    a) coordonează compartimentele din structura direcţiei economice;
    b) răspunde pentru gestiunea activităţii economico-financiare a Curţii Constituţionale;
    c) asigură fundamentarea şi elaborarea proiectului de buget al Curţii Constituţionale;
    d) răspunde de efectuarea controlului financiar preventiv;
    e) asigură utilizarea resurselor financiare în limita bugetului aprobat;
    f) organizează ţinerea la zi a contabilităţii Curţii Constituţionale şi controlează efectuarea corectă a tuturor operaţiunilor financiar-contabile în documentele specifice, precum şi întocmirea şi prezentarea la termenele stabilite a Situaţiilor financiare solicitate de Plenul Curţii sau de preşedintele acesteia;
    g) asigură administrarea patrimoniului Curţii Constituţionale;
    h) asigură, supraveghează şi răspunde de buna derulare a contractelor încheiate de Curtea Constituţională;
    i) asigură mijloacele logistice şi serviciile necesare bunei desfăşurări a activităţii Curţii Constituţionale;
    j) asigură plata drepturilor salariale şi virarea obligaţiilor financiare aferente acestora;
    k) asigură realizarea programului de dotare în domeniul informaticii şi comunicaţiilor pentru serviciile Curţii Constituţionale;
    l) asigură suportul logistic necesar realizării activităţii de relaţii externe, relaţii cu presa şi protocol a Curţii Constituţionale;
    m) ia măsuri pentru asigurarea ordinii şi curăţeniei sediului Curţii Constituţionale;
    n) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Plen, de preşedinte sau de secretarul general al Curţii Constituţionale.
    (2) în lipsa secretarului general, directorul îndeplineşte şi atribuţiile acestuia, potrivit însărcinărilor stabilite prin ordin al preşedintelui Curţii Constituţionale.

Art.35. - Serviciul financiar-contabil are următoarele atribuţii principale:
    A. cu privire la activitatea financiară:
    a) fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, în baza recomandărilor Plenului şi având în vedere propunerile centralizate de la compartimentele Curţii Constituţionale;
    b) urmăreşte execuţia bugetului şi întocmeşte rapoarte periodice cu privire la acesta;
    c) ţine evidenţa angajamentelor legale şi bugetare şi execută plăţile ordonanţate, în vederea onorării tuturor obligaţiilor asumate de Curtea Constituţională în raport cu terţii;
    d) întocmeşte instrumentele de plată şi le depune la termenele legale pentru efectuarea plăţii;
    e) solicită lunar deschiderea creditelor bugetare necesare;
    f) urmăreşte încadrarea strictă a cheltuielilor în limitele stabilite prin buget şi consumarea fondurilor pe destinaţia prestabilită;
    g) efectuează la termen şi în cuantumul stabilit de lege vărsămintele către bugetul de stat şi bugetul asigurărilor sociale de stat;
    B. cu privire la activitatea contabilă:
    a) înregistrează operaţiunile patrimoniale în evidenţa contabilă sintetică şi analitică privind cheltuielile curente şi activele nefinanciare în funcţie de subdiviziunile clasificaţiei bugetare;
    b) întocmeşte notele contabile pentru operaţiunile patrimoniale, precum şi balanţele de verificare sintetice şi analitice;
    c) întocmeşte bilanţul contabil şi situaţia privind principalii indicatori economico-financiari în vederea raportării acestora, precum şi diverse raportări lunare, conform prevederilor legale în vigoare;
    d) urmăreşte reflectarea în contabilitate a debitelor create şi provenite din drepturi de personal, bunuri şi servicii, active nefinanciare;
    e) organizează inventarierea patrimoniului, efectuează evaluarea rezultatelor acestei operaţiuni şi completează registrul de inventar conform posturilor din bilanţul contabil;
    f) organizează arhiva cu documentele contabile aferente execuţiei bugetare, clasează, îndosariază şi păstrează, potrivit legii, toate actele justificative privind plăţile efectuate;
    g) organizează şi derulează controlul privind respectarea disciplinei de casă, precum şi gestionarea şi transportul numerarului;
    C. cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu:
    a) verifică şi avizează toate operaţiunile financiare, urmărind respectarea legalităţii, regularităţii şi a încadrării în limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii;
    b) execută controlul financiar de gestiune asupra gospodăririi mijloacelor materiale şi băneşti şi avizează documentele în care sunt consemnate operaţiuni patrimoniale;
    c) întocmeşte evidenţa tuturor operaţiunilor financiare angajate, lichidate, ordonanţate la plată şi achitate;
    d) colaborează cu controlorul financiar delegat şi cu auditorul intern pentru soluţionarea în timp util a operaţiunilor financiare cu grad sporit de dificultate;
    D. cu privire la activitatea de gestionare a operaţiunilor cu monetar:
    a) efectuează, potrivit legii, toate operaţiunile cu numerar care au fost ordonanţate;
    b) gestionează bunurile aflate în casierie;
    c) întocmeşte documentele privind gestiunea monetarului şi pe cele referitoare la depunerea/retragerea în/din trezorerie a sumelor ordonanţate;
    d) asigură securitatea transporturilor de valori de la trezorerie/bancă la sediul Curţii Constituţionale şi retur.

Art.36. - Serviciul administrativ şi pentru achiziţii publice are următoarele atribuţii principale:
    A. cu privire la activitatea administrativă:
    1. activitatea de transport
    a) gestionează parcul auto şi inventarul din dotarea acestuia; asigură efectuarea curselor necesare bunei desfăşurări a activităţii Curţii Constituţionale, în baza solicitărilor;
    b) face propuneri pentru includerea în programul anual al achiziţiilor publice a serviciilor şi materialelor necesare întreţinerii autoturismelor;
    c) urmăreşte din punct de vedere tehnic modul de exploatare, întreţinere şi reparaţie a autoturismelor Curţii Constituţionale, precum şi consumurile de carburanţi şi lubrifianţi şi încadrarea în normativele stabilite de Plen;
    d) elaborează caietele de sarcini aferente contractelor de revizii, reparaţii şi asigurări;
    e) iniţiază şi derulează contractele de service; asigură efectuarea reviziilor tehnice periodice;
    f) ţine evidenţa activităţii şoferilor şi autoturismelor, pe baza foilor de parcurs;
g) iniţiază şi derulează contractele de asigurări pentru autoturismele din dotarea Curţii Constituţionale;
    2. activitatea de evidenţă tehnico-operativă a gestiunii
    a) ţine evidenţa tehnico-operativă a bunurilor achiziţionate pentru activitatea Curţii Constituţionale;
    b) răspunde de recepţionarea, gestionarea, depozitarea şi păstrarea bunurilor din magazie;
    c) asigură distribuirea bunurilor achiziţionate pentru activitatea Curţii Constituţionale; controlează integritatea acestora;
    d) fundamentează necesarul anual de rechizite şi materiale de papetărie, pe care îl cuprinde în cadrul programului anual privind achiziţiile publice;
    e) întocmeşte referatele de necesitate pentru achiziţia de rechizite şi materiale de papetărie;
    f) asigură situaţii/liste ale bunurilor aflate în patrimoniu ce urmează a fi inventariate şi întocmeşte situaţii referitoare la: degradarea, scoaterea din uz, casarea, valorificarea unor bunuri existente în gestiune sau în folosinţă, precum şi a stocurilor fără mişcare, cu mişcare lentă ori neutilizabile;
    g) asigură funcţionarea bufetului de protocol, aprovizionarea curentă a gestiunii, precum şi dotarea cabinetelor judecătorilor cu produse de protocol, potrivit solicitărilor;
     3. activitatea administrativă curentă
     a) realizează toate prestaţiile administrative necesare pentru funcţionarea adecvată a compartimentelor Curţii Constituţionale;
     b) organizează activitatea de curăţenie şi întreţinere a spaţiilor destinate Curţii Constituţionale;
     c) asigură transferul, preluarea, efectuarea formalităţilor administrative la plecarea/sosirea la/de la aeroport a judecătorilor Curţii Constituţionale şi a personalului acesteia, după caz;
     d) asigură întreţinerile periodice şi reparaţiile curente pentru toate categoriile de dotări;
    e) asigură derularea convenţiei cu Camera Deputaţilor şi colaborează cu serviciile de specialitate ale acesteia;
    f) asigură şi organizează dispozitivul privind prevenirea şi stingerea incendiilor; instruieşte periodic personalul Curţii Constituţionale privind normele de prevenire şi stingere a incendiilor conform reglementărilor în vigoare;
    g) asigură aplicarea corespunzătoare a dispoziţiilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006;
    B. cu privire la activitatea de achiziţii publice:
    a) întocmeşte, modifică şi actualizează programul anual privind achiziţiile publice, în baza solicitărilor fundamentate ale compartimentelor utilizatoare;
    b) derulează, în baza programului anual privind achiziţiile publice, procedurile de achiziţie publică pentru achiziţiile de bunuri, servicii şi lucrări, potrivit legii;
    c) întocmeşte proiectele de contracte privind achiziţionarea de bunuri, servicii şi lucrări; derulează contractele de bunuri, urmărind executarea lor, sesizează partenerii contractuali asupra nerespectării termenelor sau a altor obligaţii contractuale şi propune măsuri pentru recuperarea eventualelor prejudicii; transmite contractele de servicii şi lucrări utilizatorilor, pentru derulare şi executare;
    d) asigură aprovizionarea cu carburanţi, materiale, piese de schimb şi celelalte consumabile necesare funcţionării corespunzătoare a autoturismelor din dotare;
    e) recepţionează bunurile, serviciile şi lucrările achiziţionate şi certifică conformitatea din punctul de vedere al cantităţii, calităţii şi valorii cu prevederile contractuale sau cu comenzile emise, după caz;
    f) asigură şi răspunde de derularea corespunzătoare a contractelor aferente serviciilor de cazare şi transport intern aerian al judecătorilor care nu au domiciliul în Bucureşti.

3. Biroul resurse umane şi salarizare
    Art.37. - Biroul resurse umane şi salarizare îşi desfăşoară activitatea în subordinea secretarului general şi îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
    A. cu privire la activitatea de resurse umane:
    a) întocmeşte nomenclatorul funcţiilor Curţii Constituţionale, precum şi statul de funcţii şi statul de personal;
    b) asigură organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante;
    c) întocmeşte formalităţile privind angajarea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă, după caz;
    d) gestionează dosarele profesionale ale angajaţilor Curţii Constituţionale;
    e) înfiinţează, completează şi transmite inspectoratului teritorial de muncă registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic;
    f) gestionează concediile de odihnă şi concediile medicale;
    g) întocmeşte dosarele de pensionare;
    h) întocmeşte programul anual de perfecţionare pe baza propunerilor şefilor de compartiment şi organizează procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale;
    i) întocmeşte şi/sau verifică, după caz, foile colective de prezenţă;
    B. cu privire la activitatea de salarizare:
    a) fundamentează fondul de salarii aferent indemnizaţiilor de încadrare brute lunare şi salariilor de bază, precum şi cheltuielile totale cu salariile pentru anul de referinţă;
    b) determină drepturile salariale cuvenite judecătorilor, magistraţilor-asistenţi, personalului de specialitate juridică asimilat acestora, personalului auxiliar de specialitate şi personalului contractual, precum şi necesarul lunar de fonduri pentru cheltuielile cu salariile;
    c) întocmeşte statele de plată în vederea acordării drepturilor salariale cuvenite pentru toate categoriile de personal din cadrul Curţii Constituţionale;
    d) determină şi reţine contribuţiile individuale, precum şi pe cele suportate de angajator la bugetul general consolidat;
    e) întocmeşte fişele fiscale;
    f) întocmeşte documentele aferente acordării ajutoarelor umanitare din fondul aflat la dispoziţia preşedintelui Curţii Constituţionale;
    g) întocmeşte şi transmite Institutului Naţional de Statistică chestionare statistice lunare, semestriale şi anuale privind fondul de salarii şi structura personalului.

4. Biroul statistică şi informatică
    Art.38. - Biroul statistică şi informatică are următoarele atribuţii principale:
    A. cu privire la activitatea de întreţinere a reţelei:
    a) organizează, coordonează şi implementează măsurile pentru dezvoltarea infrastructurii tehnologice şi de comunicaţii;
    b) instalează, configurează şi întreţine reţeaua de calculatoare a instituţiei;
    c) administrează serverul de intranet/internet al reţelei;
    d) propune şi realizează interconectarea cu baze de date externe;
    e) fundamentează şi întocmeşte proiectul programului de dotare în domeniul informaticii şi comunicaţiilor pentru serviciile Curţii Constituţionale;
    f) participă la elaborarea documentaţiei de achiziţii şi la evaluarea ofertelor în procedurile de achiziţii de produse şi servicii informatice pentru sistemul informatic al Curţii Constituţionale;
    g) participă la recepţionarea produselor şi a serviciilor achiziţionate şi la derularea contractelor de achiziţii ale produselor şi serviciilor informatice pentru sistemul informatic al Curţii Constituţionale;
    h) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru eficienta exploatare a produselor şi serviciilor informatice la Curtea Constituţională;
    i) urmăreşte derularea contractelor de servicii din domeniul său de activitate şi efectuează recepţia acestora;
    j) asigură efectuarea copiilor de siguranţă pentru datele gestionate;
    B. cu privire la activitatea de gestionare a aplicaţiilor de baze de date:
    a) proiectează şi implementează aplicaţii de baze de date şi coordonează întreţinerea acestora în sistemul informatic al Curţii Constituţionale;
    b) administrează serverul de baze de date;
    c) întocmeşte instrucţiuni de utilizare a aplicaţiilor software modificate;
    d) asigură actualizarea zilnică a bazelor de date referitoare la dosarele aflate pe rolul Curţii Constituţionale;
    e) elaborează statistici şi rapoarte privind activitatea jurisdicţională a Curţii Constituţionale;
    f) asigură asistenţa tehnică de specialitate pentru eficienta exploatare a bazelor de date juridice existente în cadrul Curţii Constituţionale;
    C. cu privire la activitatea de administrare a paginii de internet/intranet:
    a) asigură crearea, actualizarea paginii de internet a Curţii Constituţionale şi publicarea informaţiilor privind activitatea Curţii şi a informaţiilor de interes public;
    b) administrează serverul de web;
    c) asigură publicarea pe intranetul Curţii Constituţionale a informaţiilor preluate de la Compartimentul grefă, registratură şi arhivă, în vederea difuzării eficiente a acestora;
    d) publică conţinutul actelor Curţii Constituţionale pe pagina de intranet;
    e) administrează serverul poştei electronice;
    D. cu privire la activitatea de editare a diferitelor materiale documentare:
    a) administrează serverul de stocare electronică a publicaţiilor existente;
    b) editează broşuri, cărţi şi alte publicaţii ale Curţii Constituţionale;
    c) asigură scanarea sau multiplicarea materialelor necesare activităţii Curţii Constituţionale.

5. Compartimentul registratură şi arhivă generală
    Art.39. - Compartimentul registratură şi arhivă generală îşi desfăşoară activitatea în subordinea secretarului general şi are următoarele atribuţii principale:
    a) primeşte şi înregistrează scrisorile, adresele oficiale şi petiţiile şi le distribuie în funcţie de rezoluţia preşedintelui Curţii Constituţionale;
    b) expediază corespondenţa cu caracter administrativ;
    c) înregistrează în registrele speciale, prevăzute în prezentul regulament, ordinele preşedintelui, hotărârile Plenului administrativ, dispoziţiile secretarului general, precum şi corespondenţa cu caracter administrativ;
    d) iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor în cadrul instituţiei;
    e) verifică şi preia pe bază de inventar şi proces-verbal de predare-primire dosarele constituite de compartimentele creatoare de documente;
    f) organizează depozitul de arhivă conform legislaţiei în vigoare;
    g) întocmeşte inventare pentru toate documentele aflate în depozitul de arhivă al Curţii Constituţionale;
    h) ţine evidenţa în registrul de evidenţă a intrărilor şi ieşirilor unităţilor arhivistice a documentelor din depozitul de arhivă, a celor propuse pentru selecţionare, a celor propuse pentru predare-prelua

Articole recomandate
 

Adaugă părerea ta

  • Connect
Autorul este singurul responsabil pentru comentariile postate pe acest site si isi asuma in intregime consecintele legale, implicit eventualele prejudicii cauzate, in cazul unor actiuni legale impotriva celor afirmate.
print


Iti place noua modalitate de votare pe Realitatea.net?